Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or.0151-280/2005

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Status Uchylone

Treść

Zarządzenie Nr Or. 0151-280/2005

 

Prezydenta   Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia  15 września 2005 roku

 

 

w sprawie: ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.4, art.4  art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr  76 poz. 694 z późniejszymi zmianami/, art. 28, art. 35a ustawy z dnia  26 listopada 1998  roku o finansach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku  Nr 15 poz. 148  z późniejszymi zmianami/, art. 33  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku  o  samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142  poz.  1591 z późniejszymi zmianami/,  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku  w sprawie szczegółowych  zasad rachunkowości  oraz  planów  kont  dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu  terytorialnego oraz  niektórych jednostek sektora   finansów   publicznych  /Dz.U.153 poz. 1752/, rozporządzenia Ministra Finansów  z  dnia  25 maja 1999 roku w sprawie   zasad  rachunkowości  i  planu  kont  dla  prowadzenia ewidencji  podatków  i  opłat  dla organów podatkowych jednostek samorządu  terytorialnego   / Dz. U.  Nr  50  poz.511  z  późniejszymi zmianami/ oraz Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” /Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3 poz.13/

z a r z ą d z a m

 

§   1

 

1.Ustalić politykę rachunkowości oraz niektóre procedury kontrolne związane z   gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych  w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2.Ustalić zakres  uprawnień do podpisywania, zatwierdzania, akceptowania i kontroli dokumentacji finansowej i księgowej w imieniu kierownika jednostki - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

2.Ustalić zakres  uprawnień do podpisywania, zatwierdzania, akceptowania i kontroli dokumentacji finansowej i księgowej w imieniu skarbnika miasta  - zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

 

§   2

 

 Nadzór  merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem zarządzenia w życie powierzam Skarbnikowi  Miasta.

 §   3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam swoim Zastępcom, Sekretarzowi  i Skarbnikowi Miasta, Naczelnikom Wydziałów, Biur, Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Komendantowi Straży Miejskiej..

 

§   4

 

Zobowiązuję osoby, o których mowa w §   3 do wprowadzenia w zakresach czynności pracowników wykonujących zarządzenie ustaleń z niego wynikających.

 

§   5

Tracą moc :

-zarządzenie Nr Or.- 0152 -148/2002  Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 grudnia   2002 roku  ustalenia  polityki  rachunkowości oraz niektórych zasad   gospodarki    finansowej  w jednostce  budżetowej Urząd  Miasta Jastrzębie Zdrój -  z późniejszymi zmianami,

 

-zarządzenie Nr  Or. – 0154 -311/2004   Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 września 2004  roku  zmieniającego  zarządzenie    Nr Or.- 0152 -148/2002  Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 grudnia   2002 roku  ustalenia  polityki  rachunkowości oraz niektórych zasad   gospodarki finansowej  w jednostce  budżetowej Urząd  Miasta Jastrzębie Zdrój,

§   6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 1października   2005 roku .

 

 

 


 

Spis treści

 

Dział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1 - dane ogólne o jednostce

Rozdział 2 - podstawowe zasady rachunkowości

 

od strony 1 do strony 4

od  § 1 do  § 3

 

Dział II - PROWADZENIE,  NA  PODSTAWIE  DOWODÓW KSIĘGOWYCH, KSIĄG RACHUNKOWYCH, UJMUJĄCYCH  ZAPISY  ZDARZEŃ  W PORZĄDKU  CHRONOLOGICZNYM I SYSTEMATYCZNYM,

 

Rozdział 1 księgi rachunkowe,

Rozdział 2 dowody księgowe,

Rozdział 3 zasady sporządzania dowodów księgowych

Rozdział 4 sprawdzanie dowodów księgowych

Rozdział 5 dekretacja dowodów księgowych

Rozdział 6 zapisy księgowe,  

 

od strony 5 do strony 17

od  § 4 do  § 41

 

 

Dział III - OKRESOWE USTALENIE LUB SPRAWDZENIE DROGĄ INWENTARYZACJI  RZECZYWISTEGO STANU AKTYWÓW I PASYWÓW,

        

Rozdział 1 zasady ogólne,

Rozdział 2 czynności inwentaryzacyjne

Rozdział 3 komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe

Rozdział 4 uprawnienia i obowiązki przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz  zespołów spisowych

Rozdział 5 spis z natury,

Rozdział 6 wycena rzeczowych składników  aktywów

Rozdział 7 uzgodnienie sald

Rozdział 8 różnice inwentaryzacyjne

Rozdział 9 obieg dokumentów inwentaryzacyjnych

 

od strony 18 do strony 27

od  § 42 do  § 70

 

Dział IV - WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW,

 

od strony 28 do strony 30

od  § 71 do  § 75

 

Dział V - EWIDENCJA AKTYWÓW I PASYWÓW W KSIĘGACH POMOCNICZYCH

 

Rozdział 1 zasady ogólne

Rozdział 2 wartości niematerialne i prawne,

Rozdział 3 rzeczowe aktywa trwałe,

Rozdział 4 należności długoterminowe i krótkoterminowe

Rozdział 5 inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Rozdział 6 długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,

Rozdział 7 zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Rozdział 8 aktywa obrotowe - zapasy

Rozdział 9 pozostałe środki trwałe w używaniu,

Rozdział10 mienie zlikwidowanych jednostek,

Rozdział11 komputery i sieć komputerowa,

             

od strony 31 o strony 41

od  § 76 do  § 110

 

 

Dział VI - GROMADZENIE  I PRZECHOWYWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH ORAZ POZOSTAŁEJ   DOKUMENTACJI PRZEWIDZIANEJ  USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI.

 

od strony 42 do strony 44

od  § 111 do  § 120

 

 

Dział VII - KONTROLA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

 

od strony 45 do strony 47

od  § 121 do  § 126

 

 

Dział VIII - SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 

od strony 48  do strony 49

od  § 127 do  § 135

 

Dział IX- DOKUMENTOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

Rozdział 1 - środki publiczne

Rozdział 2 - dochody publiczne

Rozdział 3 - przychody publiczne

Rozdział 4 - dochody Skarbu Państwa

Rozdział 5 - wydatki publiczne

Rozdział 6 - rozchody publiczne

Rozdział 7 - wynagrodzenia za pracę,

Rozdział 8 - podróże służbowe,

Rozdział 9 - korzystanie z pojazdów służbowych i środków komunikacji miejskiej

Rozdział10 - dokumentacja bankowa

Rozdział11 - sprzedaż towarów i usług

Rozdział12 - ewidencja sprzedaży zakupów towarów i usług na  cele reprezentacji  i promocji,

 

od strony 50 do strony 66

od  § 136 do  § 210

 

 

Dział X - ANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 

Rozdział 1 - plan finansowy

Rozdział 2 - zasady sporządzania planów finansowych

Rozdział 3 - zaangażowanie wydatków budżetowych

 

od strony 67 do strony  70

od  § 211 do  § 221

 

 

Dział XI - UMOWY, POROZUMIENIA, UGODY, ZLECENIA, ZAMÓWIENIA DLA CELÓW FINANSOWYCH

 

Rozdział 1 –sposób przygotowania umów, porozumień, ugod, zleceń, zamówień

Rozdział 2 – udzielanie kontrasygnaty

 

od strony 71 do strony 75

od  § 222 do  § 238

 

 

Dział XII – OŚWIADCZENIA WOLI - ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ,

 

od strony  76 do strony 76

od  § 239 do  § 241

 

 

Dział XIII - DYSPONOWANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH

 

od strony 77 do strony 77

od  § 242 do  § 245

 

 

DZIAŁ XIV - DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

 

Rozdział 1 - ustalenie druków ścisłego zarachowania

Rozdział 2 - ewidencja druków ścisłego zarachowania

Rozdział 3 - znakowanie druków ścisłego zarachowania

Rozdział 4 - odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania

Rozdział 5 - wydawanie druków ścisłego zarachowania

Rozdział 6 - inwentaryzowanie druków ścisłego zarachowania

 

od strony 78 do strony 83

od  § 246  do  § 269

 

 

Dział XV - GOSPODARKA KASOWA

 

Rozdział 1 - zasady ogólne

Rozdział 2 - kasjer,

Rozdział 3 - gospodarka i dokumentacja kasowa

 

od strony 84 do strony 87

od  § 270 do  § 288

 

 

Dział XVI - RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

 

Rozdział 1 - zasady ogólne

Rozdział 2 - dokumentowanie obrotów środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi,

Rozdział 3 - znakowanie środków trwałych  pozostałych środków trwałych w używaniu,

Rozdział 4 - zmiany w rzeczowych składnikach majątkowych

Rozdział 5 - umundurowanie, odzież ochronna i  robocza oraz inne składniki majątkowe - imienne karty  użytkowania,

 

od strony 88 do strony 96

od  § 289 do  § 319

 

 

Dział XVII - GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 

od strony  97 do strony 99

od  § 320 do  § 331

 

 

Dział XVIII –  PODATKI I OPŁATY  

 

Rozdział  1  - wymiar podatków  i opłat lokalnych 

Rozdział  2 - informacje wykorzystywane dla celów podatkowych

Rozdział  3 - obowiązki wydziałów w zakresie  naliczania, ewidencji i rozliczania podatku od towarów i usług  – VAT

Rozdział  4 - Dokumenty  rozliczeniowe podatku dochodowego

Rozdział  5 - Pobór podatków i opłat w drodze inkasa

Rozdział 6 - Postępowanie w zakresie podejmowania czynności zmierzających do egzekucji zaległości podatkowych.

 

od strony  100  do strony 109

od  § 332 do  § 367

 

 

DZIAŁ XIX  – ZMIANY   BUDŻETU   I   W  BUDŻECIE  

 

od strony  110 do strony 111

od  § 367 do  § 372

 

DZIAŁ XX  – DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA I ROZLICZENIOWA Z ZUS

 

od strony  112 do strony 113

od  § 373  do  § 374

 

 

DZIAŁ XXI -  DOTACJE   I  ICH   ROZLICZANIE

 

od strony  114 do strony 115

od  § 375 do  § 381

 

 

DZIAŁ XXII -  ZALICZKI

 

od strony  116  do strony 117

od  § 382 do  § 388

 

 

DZIAŁ XXIII -  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE   MIASTA

 

Rozdział 1 – dane ogólne o jednostkach organizacyjnych Miasta

Rozdział 2 – procedury kontrolne realizacji zadań w  jednostkach i zakładach budżetowych

Rozdział 3 – obieg dokumentacji  związanej z realizacją budżetu

 

od strony  118  do strony 121

od  § 389 do  § 403

 

 

DZIAŁ XXIV –DOKUMENTOWANIE RÓŻNYCH  WYDATKÓW

 

Rozdział 1 - dokumentowanie  nagród pieniężnych i rzeczowych

Rozdział 2 - dokumenty  rozliczeniowe ZFŚS i PKZP

Rozdział 3 -  inwestycje wspólne

Rozdział 4 -  protokoły wykonanych i odbioru robót

 

od strony  122  do strony 125

od  § 404  do  § 422


Załączniki

Spis wzorów pdf, 42 kB metryczka
Wzór nr 1 pdf, 49 kB metryczka
Wzór nr 2 pdf, 58 kB metryczka
Wzór nr 3 pdf, 47 kB metryczka
Wzór nr 4 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 5 pdf, 40 kB metryczka
Wzór nr 6 pdf, 49 kB metryczka
Wzór nr 7 pdf, 53 kB metryczka
Wzór nr 8 pdf, 76 kB metryczka
Wzór nr 10 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 11 pdf, 48 kB metryczka
Wzór nr 12 pdf, 37 kB metryczka
Wzór nr 13 pdf, 47 kB metryczka
Wzór nr 14 pdf, 33 kB metryczka
Wzór nr 15 pdf, 76 kB metryczka
Wzór nr 16 pdf, 42 kB metryczka
Wzór nr 17 pdf, 41 kB metryczka
Wzór nr 18 pdf, 46 kB metryczka
Wzór nr 19 pdf, 33 kB metryczka
Wzór nr 20 pdf, 44 kB metryczka
Wzór nr 21 pdf, 62 kB metryczka
Wzór nr 22 pdf, 54 kB metryczka
Wzór nr 23 pdf, 35 kB metryczka
Wzór nr 24 pdf, 42 kB metryczka
Wzór nr 25 pdf, 35 kB metryczka
Wzór nr 26 pdf, 38 kB metryczka
Wzór nr 27 pdf, 56 kB metryczka
Wzór nr 28 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 29 pdf, 49 kB metryczka
Wzór nr 30 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 31 pdf, 45 kB metryczka
Wzór nr 32 pdf, 42 kB metryczka
Wzór nr 33 pdf, 38 kB metryczka
Wzór nr 34 pdf, 35 kB metryczka
Wzór nr 35 pdf, 59 kB metryczka
Wzór nr 36 pdf, 67 kB metryczka
Wzór nr 37 pdf, 102 kB metryczka
Wzór nr 38 pdf, 83 kB metryczka
Wzór nr 39 pdf, 83 kB metryczka
Wzór nr 40 pdf, 97 kB metryczka
Wzór nr 41 pdf, 56 kB metryczka
Wzór nr 42 pdf, 50 kB metryczka
Wzór nr 43 pdf, 44 kB metryczka
Wzór nr 44 pdf, 37 kB metryczka
Wzór nr 45 pdf, 40 kB metryczka
Wzór nr 46 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 47 pdf, 62 kB metryczka
Wzór nr 48 pdf, 32 kB metryczka
Wzór nr 49 pdf, 48 kB metryczka
Wzór nr 50 pdf, 36 kB metryczka
Wzór nr 51 pdf, 40 kB metryczka
Wzór nr 52 pdf, 38 kB metryczka
Wzór nr 53 pdf, 72 kB metryczka
Wzór nr 54 pdf, 37 kB metryczka
Wzór nr 55 pdf, 35 kB metryczka
Wzór nr 56 pdf, 45 kB metryczka
Wzór nr 57 pdf, 42 kB metryczka
Wzór nr 58 pdf, 58 kB metryczka
Wzór nr 59 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 60 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 61 pdf, 47 kB metryczka
Wzór nr 62 pdf, 53 kB metryczka
Wzór nr 63 pdf, 37 kB metryczka
Wzór nr 64 pdf, 94 kB metryczka
Wzór nr 65 pdf, 74 kB metryczka
Wzór nr 66 pdf, 43 kB metryczka
Wzór nr 67 pdf, 100 kB metryczka
Wzór nr 68 pdf, 76 kB metryczka
Wzór nr 69 pdf, 69 kB metryczka
Wzór nr 70 pdf, 57 kB metryczka
Wzór nr 71 pdf, 64 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij