W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.441.2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie powołania Jastrzębskiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój
zmienione przez Or-IV.0050.505.2015, Or-IV.0050.568.2017
Status Uchylone

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.441.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju 

z dnia 07.09.2015 r.


w sprawie: powołania Jastrzębskiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 37 pkt VI  Zarządzenia nr Or.IV.0050.74.2015 z dnia 26 lutego 2015r. ws  nadana Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzebia-Zdroju.


zarządzam

§1

Mając na uwadze kształtowanie polityki gospodarczej oraz współpracy na rzecz rozwoju Miasta Jastrzębia-Zdroju, poprzez współdziałanie władz miasta z przedstawicielami środowiska gospodarczego, powołuje się Jastrzębską Radę Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój, zwaną dalej „Radą”.

§ 2

1. Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia-Zdroju, powołanym przez Prezydenta Miasta.

2. Rada działa na terenie Jastrzębia-Zdroju we współpracy z Prezydentem Miasta. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków Rady.

3. Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego miasta,  w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

4. Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.

§ 3

1. Rada w szczególności może:

1) inicjować działania mające na celu rozwój gospodarczy gminy Jastrzębie-Zdrój, w szczególności tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy,

2) współdziałać przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju  miasta i opiniowaniu istniejących i nowopowstających  programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,

3) opiniować i wyrażać stanowiska w sprawie inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju w zakresie rozwoju gospodarczego Jastrzębia-Zdroju

4) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie Jastrzębia-Zdroju,

5) podejmować inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,

6) wzmacniać prestiż środowiska przedsiębiorców m.in wspólną promocję gospodarczą,

7) inicjować i wspierać działalność gospodarczą, promocyjną, naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną i sportową; działalność w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz dobra wspólnego,

8) propagować idee Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz lokalnych społeczności.

2. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo do inicjowania i udziału we wszelkich przedsięwzięciach oraz akcjach wynikających z realizacji celów Rady.

§ 4

 Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) udział członków w spotkaniach Rady,

2) wspieranie i udział w przedsięwzięciach promujących miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym jego działania inwestycyjne,

3) współpracę z innymi przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami, działającymi na rzecz rozwoju miasta, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy,

4) pozyskiwanie opinii i przekazywanie władzom miasta potrzeb oraz problemów przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

5) współdziałanie z władzami miasta mające na celu ożywienie gospodarcze miasta oraz rozbudzenie aktywności gospodarczej,

6) uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących miasto i działalność gospodarczą, naukową, naukowo - techniczną, oświatową, kulturalną, sportową i inne w zakresie objętym celami działania Rady.

§ 5

Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, znana w środowisku przedsiębiorców Jastrzębia-Zdroju, będąca znaczącym pracodawcą lub odznaczająca się istotnymi osiągnięciami gospodarczymi, kierująca się w swej działalności zasadami uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesu.

§ 6

Skład Jastrzębskiej  Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębia-Zdroju I kadencji tworzą  


1)      Janusz Antończyk – Właściciel, Firma Antończyk Sp. Jawna.,

2)      Stanisław Bielaszka – Właściciel, P.T.H.U. „Bielaszka”,

3)      Adam Gajdzik – Prezes Zarządu, Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o.,

4)      Grzegorz Gruszka – Prezes Zarządu PROREM Sp. z o.o.

5)      Zygmunt Jagoda – Właściciel,  MER TRANS Zygmunt Jagoda

6)      Florian Jagodziński – V-ce Prezes Zarządu , Spedycja PAWBUD Sp. z o.o.,

7)      Mirosław Jagodziński – Prezes Zarządu, Jagodex Sp. z o.o.,

8)      Teresa Jonas – Prezes  sieci Drogerie Polskie, Prezes Zarządu Błysk Sp. z o.o.

9)      Andrzej Karłowski  – Dyrektor Generalny  "Elplast+" Sp. z o.o,

10)    Robert Kurzacz –.F.H.U. „Roma”, Kurzacz Robert

11)    Jerzy Kuszek – Prezes Zarządu JSS Społem

12)    Ryszard Lechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prymat Sp. z o.o.,

13)  Piotr Maciejewski – Właściciel, Kancelaria Doradcy Podatkowego SUPER NOWA Piotr Maciejewski

14)    Szymon Marek- Właściciel, NOWA COMPUTER S.C.,

15)    Irena Mechelewska – Prezes Zrzeszenia Kupców Obwoźnych im. M. Drzymały

16)    Sławomir Miłoś – Prezes, PROGRES Sławomir Miłoś

17)    Dariusz Mitula – Właściciel, Firma Remontowo-Budowlana Mitula Dariusz

18)  Leonard Piernikarczyk – Prezes Zarządu Jastrzębskie Stowarzyszenie Kupców Astra w Jastrzębiu Zdroju

19)    Bartosz Stachurski – Wiceprezes Zarządu, CARBO-ECO Sp. z o.o.,

20)    Dariusz Stanaszek – Prezes Zarządu Jastrzębskiego Klastra Innowacji

21)    Zbigniew Wala – Właściciel, Cukiernia „Jagódka” Sp. Jawna.,

22)    Adam Wójcik – Prezes, Polska Grupa Biznesowa Sp. z o.o.,

23)    Jacek Zamaryka – Właściciel, „Jubiler” Jacek Zamaryka,

§ 7

1. Rada biznesu składa się z 20-30 członków

2. Członków Rady każdorazowo powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju w drodze zarządzenia, w tym również nowych członków w trakcie trwania kadencji.

3. Kadencja Rady rozpoczyna się wraz z dniem jej pierwszego posiedzenia i kończy 31.XII.2018 r. Pierwsze spotkanie Rady nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju.

4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

5. Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju, Zastępca lub Doradca Prezydenta Miasta uczestniczy w pracach Rady lub w zastępstwie zostaje oddelegowana osoba upoważniona.

6. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębiu-Zdroju. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego

7. Rada podejmuje opinie, stanowiska wnioski zwykłą większością głosów.

8. Rada może zapraszać na posiedzenia gości, ekspertów, przedstawicieli organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Rady.

9. Obsługę administracyjno – biurową Rady prowadzą pracownicy Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju.

10. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.

11. Członkostwo w Jastrzębskiej Radzie Biznesu ustaje z chwilą:

- zakończenia kadencji Rady

- rezygnacji lub śmierci członka,

- odwołania członka.

§ 8

1. Radzie przewodniczy Przewodniczący, wybierany spośród jej członków na okres kadencji Rady, w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący Rady:

1) organizuje i koordynuje pracę Rady / m.in. zwołuje spotkanie Rady, ustalając termin, porządek, czas i miejsce obrad/,

2) przewodniczy obradom,

3) ma prawo wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,

§ 9

1. Liczebność Rady może zostać zwiększona poprzez powołanie nowego członka Rady.

2. W trakcie trwania kadencji Rady, nowego członka powołuje Prezydent Miasta, w drodze zarządzenia, na wniosek członków Rady, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Kadencja nowo wybranego członka kończy się z upływem kadencji Rady, do której został powołany.

§ 10

1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego z funkcji lub w razie jego nieobecności, funkcję Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego obradom Rady przewodniczy członek Rady wskazany przez Radę, pełniąc w odniesieniu do tego posiedzenia funkcję Przewodniczącego.

§ 11

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Polityki Gospodarczej, Programowania i Funduszy Pomocowych

§ 12

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni I Zastępca Prezydenta Miasta.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane