W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.297.2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój
z dnia
w sprawie określenia zasad oraz wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.297.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

w sprawie określenia zasad oraz wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-ZdrójNa podstawie art. 33 ust. 3 i 4, art.39 ust. 2 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – t.j. z późn. zm.) oraz art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 -j.t. z późn. zm.), art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2012  r. poz.749 - j.t. z późn zm.), w związku z § 56 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,


zarządzam

 

§ 1

1. Niniejsze zarządzenie określa w szczególności sposób udzielania, zmiany i odwołania przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  kierownikom i pozostałym pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz innym osobom.


2. Niniejsza procedura udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nie obejmuje udzielania pełnomocnictw procesowych i notarialnych oraz upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych.


§ 2

1. Przez upoważnienie należy rozumieć upoważnienie administracyjne mające podstawę w ustawach prawa administracyjnego. Istotą upoważnienia jest przede wszystkim umocowanie podmiotu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Upoważnienie umocowuje do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności materialno-technicznych, załatwiania indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej. Upoważnienie może być udzielone tylko osobom wskazanym w przepisie prawa, który jest podstawą do udzielenia upoważnienia (np. pracownikowi urzędu, kierownikowi jednostki organizacyjnej). Upoważnienie może być jednorazowe lub stałe.


2. Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna. Jest to oświadczenie woli mocodawcy, który ustala zakres umocowania dla pełnomocnika, czyli czego w jego imieniu pełnomocnik może dokonać.


Pełnomocnictwo umocowuje do składania oświadczeń woli i ma podstawę w prawie cywilnym. Może być ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw.


3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

a) Urzędzie – oznacza to Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,

b) Prezydencie – oznacza to Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

c) Kierownictwie Urzędu – oznacza to I i II Zastępcę Prezydenta Miasta, Doradcę Prezydenta Miasta
ds. Komunikacji, Promocji i Wizerunku – Pełnomocnika ds. Młodych, Sekretarza Miasta 
i Skarbnika Miasta,

d) Zastępcy Prezydenta – oznacza to I i II  Zastępcę Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

e) Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Miasta,

f) Skarbniku – oznacza to Skarbnika Miasta,

g) Naczelnika wydziału  – oznacza to naczelnika wydziału/biura,

h) Kierowniku – oznacza Kierownika jednostki organizacyjnej miasta,

i) Pracowniku – oznacza pracownika Urzędu Miasta oraz pracownika jednostki organizacyjnej miasta.


§ 3

1. Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane są z inicjatywy Prezydenta lub na pisemny wniosek Zastępcy Prezydenta, Doradcy, Skarbnika, Sekretarza, Naczelnika Wydziału oraz Dyrektora i Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. Projekt upoważnienia, pełnomocnictwa przygotowują pracownicy właściwego wydziału lub jednostki organizacyjnej.

3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa przygotowuje Wydział Organizacyjny lub radca prawny Urzędu. Uregulowania  zawarte w § 4 ust. 2 i 3 mają odpowiednio zastosowanie.

4. Jeżeli czynność prawna będąca przedmiotem przygotowanego projektu upoważnienia lub pełnomocnictwa może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby upoważnionej.


§ 4

1. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa winien zawierać:

a) oznaczenie zgodne z JRWA, oraz kolejny numer z rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

b) podstawę prawną,

c) imię, nazwisko i stanowisko osoby, której upoważnienie lub pełnomocnictwo ma być udzielone, serię i numer jej dowodu tożsamości (w przypadku udzielenia upoważnienia lub pełnomocnictwa osobie nie będącej pracownikiem urzędu),

d) treść upoważnienia lub pełnomocnictwa (zakres umocowania),

e) termin obowiązywania (tj. od kiedy do kiedy),

f) klauzulę o przyjęciu do stosowania i odpowiedzialności.


2. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa parafują poprzez umieszczenie podpisu i pieczątki:

a) naczelnikowi - zgodnie z podległością służbową odpowiednio Zastępca, Sekretarz, Skarbnik, Doradca,

b) pozostałym pracownikom Urzędu - Naczelnik wydziału/bura,

c) Dyrektorowi lub Kierownikowi  jednostki organizacyjnej - naczelnik wydziału sprawującego nadzór lub koordynację nad działalnością danej jednostki oraz zgodnie z podległością służbową odpowiednio Zastępca, Sekretarz, Doradca.


3. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 2. powinien być zaparafowany przez radcę prawnego Urzędu.


4. Upoważnienia i pełnomocnictwa podpisane przez Prezydenta są rejestrowane odpowiednio w:

- rejestrze upoważnień i pełnomocnictw pracowników Urzędu (Nr Or.V.0052. … .2015

- rejestrze upoważnień i pełnomocnictw pracowników jednostek organizacyjnych (nr Or.IV.0052.I. … 2015).


5. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzi Wydział Organizacyjny wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 w wersji papierowej i elektronicznej.


6. Po podpisaniu przez Prezydenta upoważnienie/pełnomocnictwo przekazywane jest do Wydziału Organizacyjnego celem nadania numeru kolejnego i wprowadzenia do rejestru.


§ 5

1. Pełnomocnictwo lub upoważnienie przygotowuje się w trzech egzemplarzach i po podpisaniu:

a) pierwszy egzemplarz przekazywany jest osobie nim umocowanej,

b) drugi egzemplarz wpinany jest do właściwego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

c) trzeci egzemplarz wpinany jest do akt osobowych pracownika (w przypadku pracowników Urzędu obowiązkowo dot. stałych upoważnień oraz  pełnomocnictw ogólnych i jest przekazywany przez Wydział Organizacyjny).


2. Jeśli pełnomocnictwo lub upoważnienie trzeba pozostawić w miejscu okazania sporządza się kolejny egzemplarz.


3. Wzór upoważnienia/pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 6

Osoba, która została upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta obowiązana jest do złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia przyjęcia upoważnienia – jeśli w danym roku takiego oświadczenia nie składała. Kolejne oświadczenia majątkowe składane są przez te osoby do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Do pierwszego oświadczenia majątkowego osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta jest obowiązana dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadziła ją przed dniem powołania lub zatrudnienia.


§ 7

1. Każde upoważnienie lub pełnomocnictwo upoważniający ma prawo cofnąć lub zmienić w każdym czasie.


2. W przypadku cofnięcia upoważnienia lub pełnomocnictwa, na egzemplarzu z rejestru upoważnienia lub pełnomocnictwa dokonuje się adnotacji o treści: „Odwołano dnia (data) i podpis Prezydenta”.


3. Adnotacji o odwołaniu w rejestrze upoważnień i pełnomocnictw dokonuje pracownik, któremu powierzono prowadzenie rejestru.


4. Zmiana upoważnienia następuje z zachowaniem formy pisemnej. Tryb dotyczący wydawania upoważnień stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że dokument będzie zarejestrowany pod numerem upoważnienia lub pełnomocnictwa.


Referat Kadr Wydziału Organizacyjnego obowiązany jest do przekazania do Sekretarza Miasta informacji o potrzebie odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa dla pracowników, z którymi nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub którym zmieniono zakres obowiązków pracowniczych, a zmiana tego zakresu ma wpływ na wykonywanie czynności związanych z tym upoważnieniem.


6.W przypadku odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa z jakiegokolwiek powodu bezpośredni przełożony osoby upoważnionej/upełnomocnionej obowiązany jest odebrać oryginał upoważnienia/ pełnomocnictwa od zainteresowanego i zwrócić go do Wydziału Organizacyjnego.


7. W przypadku utraty mocy obowiązującej upoważnienia lub pełnomocnictwa z jakiegokolwiek powodu osoba dotychczas umocowana zobowiązana jest zwrócić oryginał upoważnienia lub pełnomocnictwa do Referatu Kadr.

 

§ 8

W przypadku odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa z jakiegokolwiek powodu bezpośredni przełożony osoby upoważnionej/upełnomocnionej obowiązany jest odebrać imienną pieczęć związaną z wydanym upoważnieniem/pełnomocnictwem od zainteresowanego i zwrócić ją do Referatu Gospodarczego Wydziału Organizacyjnego, gdzie prowadzony jest rejestr pieczęci imiennych.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane