W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.292.2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój
z dnia
w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok oraz sposobu i trybu sporządzania materiałów planistycznych i planów finansowych
Status Obowiązujące

Treść

 ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.292.2015

 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie  założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok  oraz sposobu i trybu sporządzania materiałów planistycznych i planów finansowych

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), Uchwały Nr XI.67.2015 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój


zarządzam

 

Dział I Założenia i wytyczne

 

§ 1

Wprowadzić założenia i wytyczne do projektu uchwały budżetowej Miasta w zakresie zadań własnych oraz  realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:


1.    W zakresie dochodów przyjmuje się:

1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty  targowej i od posiadania psów ustalone przez Radę Miasta, które w przypadku aktualizacji należy bezzwłocznie skorygować,

2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2015 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy bezzwłocznie skorygować,

3) dochody z majątku Miasta, z tytułu:

a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  zawartych umów (jeżeli zapisy umowne przewidują waloryzację stawek należy zastosować wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7% opublikowany w założeniach  do projektu budżetu państwa na 2016 rok),

b) sprzedaży majątku – propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz planowanych do zbycia nieruchomości oraz ich szacunkowe  wartości możliwe do uzyskania,

4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku z uwzględnieniem zmian przepisów prawa oraz pozyskanych informacji w zakresie kształtowania się tych dochodów,

5) subwencję ogólną w części oświatowej na poziomie wynikającym z analizy danych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, którą po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów należy bezzwłocznie skorygować,

6) subwencję równoważącą na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, którą po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów należy bezzwłocznie skorygować,

7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  na podstawie  danych wynikających z informacji otrzymanej z Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu - Zdroju  oraz Ministerstwa Finansów,

8) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości określonej w umowach i porozumieniach,

9) dotacje celowe z budżetu państwa na poziomie planu na dzień 30. czerwca 2015 roku, które należy skorygować po otrzymaniu informacji od Wojewody Śląskiego, za wyjątkiem dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, której wysokość należy ustalić  w oparciu o zapisy ustawowe,

10) środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej  w wysokości przyznanego dofinansowania,

11) dochody nie wymienione w ppkt 1-10 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie) oraz decyzjach, umowach, ugodach i porozumieniach.


2. Wydatki bieżące dla jednostek innych niż oświatowe ustalić na poziomie planu na dzień 30. czerwca 2015 roku (pomniejszone o wydatki, dla których plan w I półroczu 2015 roku ustalono w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta), za wyjątkiem:

1) wydatków na realizację zadań remontowych, które należy oszacować na poziomie 10 mln zł łącznie z wydatkami, o których mowa w ppkt 3 i 4 oraz ppkt 12 i 13,

2) wydatków  na zadania realizowane  z udziałem środków Unii Europejskiej, które należy oszacować w wysokości wynikającej z wniosków o dofinansowanie oraz zawartych umów i porozumień,

3) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości co najmniej prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, ale w wysokości nie większej niż plan tego rodzaju wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku (jeśli dochody są niższe niż plan tego rodzaju wydatków),

4) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować  w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

5) wydatków na zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień,

6) wydatków na utrzymanie obiektów  oddanych do użytkowania w 2015 roku oraz innych zadań, dla których  plan na dzień 30. czerwca 2015 roku nie był zabezpieczony na okres pełnego roku,

7) wydatków, których realizacja kończy się w 2015 roku,

8) wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2016 roku,

9) wydatków związanych z realizacją umów wieloletnich (utrzymanie Miasta, realizacja zadania „System Gospodarowania Odpadami”, inwentaryzacja dróg, koszty obsługi zadłużenia, ewentualne wydatki związane z udzielonymi poręczeniami), które należy oszacować w wysokości kwot określonych w zawartych umowach,

10) wydatków na odszkodowania,

11) wydatków przeznaczonych na żywienie dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1 i w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, które należy zaplanować do wysokości prognozowanych dochodów z tego tytułu,

12) wydatków na fundusz sołecki,

13) wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,

14) rezerwy ogólnej, którą należy ustalić w wysokości nie mniejszej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,

15) rezerwy celowej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

16) rezerwy celowej na fundusz nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą należy ustalić  w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

17) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą należy ustalić w wysokości 0,5 % wydatków  pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

18) rezerwy celowej na urlopy zdrowotne dla nauczycieli, którą należy ustalić w wysokości 500 000  zł,

19) rezerwy celowej na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta,

20) rezerwy celowej  na zapewnienie ciągłości realizacji projektów  z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania, którą należy ustalić w wysokości 100 000 zł.


3. Wydatki bieżące dla przedszkoli, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  ustalić w sposób następujący:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a) zaplanować w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, a w przypadku zmian – na podstawie aneksu nr 1 do arkusza  organizacyjnego, z podziałem na grupy: nauczyciele, pracownicy administracji, pracownicy obsługi,

b) wynikające z tytułu obligatoryjnych umów zleceń, umów o dzieło zaplanować na poziomie  nie wyższym niż plan na dzień 30 czerwca 2015 roku,

2) pozostałe wydatki

a) ustalić na poziomie planu na dzień 30. czerwca 2015 roku (pomniejszone o wydatki, dla których plan w I półroczu 2015 roku ustalono w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta), za wyjątkiem wydatków wymienionych w literach b-g,

b) na zadania realizowane  z udziałem środków Unii Europejskiej, które należy oszacować w wysokości wynikającej z wniosków o dofinansowanie oraz zawartych umów i porozumień,

c) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości co najmniej prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, ale w wysokości nie większej niż plan tego rodzaju wydatków na dzień 30. czerwca 2015 roku (jeśli dochody są niższe niż plan tego rodzaju wydatków),

d) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

e) na utrzymanie obiektów oddanych do użytkowania w 2015 roku oraz innych zadań dla których  plan na dzień 30. czerwca 2015 roku nie był zabezpieczony na okres pełnego roku,

f) na żywienie dzieci w przedszkolach, które należy zaplanować do wysokości prognozowanych dochodów z tego tytułu,

g) na zadania, których realizacja kończy się w 2015 roku.


4. Wydatki bieżące dla szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego ustalić na podstawie wprowadzonych zasad organizacji pracy szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego w sposób następujący:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a) zaplanować w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne, a w przypadku zmian – na podstawie aneksu nr 1 do arkusza  organizacyjnego, z podziałem na grupy: nauczyciele, pracownicy administracji, pracownicy obsługi,

b) wynikające z tytułu obligatoryjnych umów zleceń, umów o dzieło zaplanować na poziomie nieprzekraczającym wykonania wydatków w roku 2014,

2) pozostałe wydatki bieżące zaplanować jako średnią arytmetyczną wykonania wydatków w latach 2011 – 2014, jednak nie większą niż kwota wykonania 2014 roku, za wyjątkiem:

a) wydatków  na zadania realizowane  z udziałem środków Unii Europejskiej, które należy oszacować w wysokości wynikającej z wniosków o dofinansowanie oraz zawartych umów i porozumień,

b) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości co najmniej prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, ale w wysokości nie większej niż plan tego rodzaju wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku (jeśli dochody są niższe niż plan tego rodzaju wydatków),

c) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

d) wydatków na utrzymanie obiektów  oddanych do użytkowania w 2015 roku oraz innych zadań, dla których plan na dzień 30 czerwca 2015 roku nie był zabezpieczony na okres pełnego roku,

e) wydatków, na realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym wynikających z wcześniej realizowanych zadań na poziomie planu na dzień 30. czerwca 2015 roku.


5. Rezerwę celową na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami określić w wysokości 200 000 zł.

 6. Liczbę etatów kalkulacyjnych określić:

1) w wysokości wynikającej z arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych, a w przypadku zmian – na podstawie aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego z podziałem na grupy: nauczyciele, pracownicy administracji, pracownicy obsługi, z przypisaniem rozdziału,

2) na poziomie projektu budżetu Miasta na 2015 rok skorygowaną o zmiany wynikające z podjętych przez Prezydenta Miasta decyzji dla pozostałych jednostek.

 7. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie uchwały budżetowej, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,

2) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,

3) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,

4)  zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Miasta,

5)  zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki bezzwrotne,

6) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac społecznie użytecznych  itp.

 8. Kalkulując wielkość wydatków należy przyjąć ustalenie że:

1) uzyskane przez szkolne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2016 roku zmniejszają wykonanie wydatków,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowej budżetu państwa dokonywane w 2016 roku zmniejszają wykonanie wydatków,

3) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zwroty wydatków w 2016 roku zmniejszają wykonanie wydatków.


Dział II Materiały planistyczne

 

§ 2

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1 niniejszego zarządzenia i w terminach ustalonych w  Uchwale Nr XI.67.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój, na wzorach zawartych w załączniku Nr 1 i 2.

2. Materiały planistyczne w zakresie wydatków dotyczących zadań własnych oraz przejętych do realizacji na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy opracować wyłącznie dla wydatków, o których mowa  w § 1 pkt 2 ppkt  1-13 i 15-16, pkt 3 ppkt 1 i 2 b - g oraz pkt 4 - 6.

3. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte konkretnymi przepisami prawa materialnego, kalkulacjami i wyczerpującymi objaśnieniami.

4. Naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta w terminie do 1. września  2015 roku  składają Skarbnikowi  Miasta materiały planistyczne, z zastrzeżeniem pkt 5-8.

5. Naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta w terminie do 1. września  2015 roku  składają materiały planistyczne:

1) Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie zadań ochrony środowiska,

2) Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej w zakresie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

3) Naczelnikowi Wydziału Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,

4) Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Zbiorcze materiały planistyczne otrzymane od jednostek organizacyjnych Miasta oraz wydziałów i biur Urzędu Miasta w zakresie:

1) remontów jednostek oświatowych opracowuje Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

2) zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej opracowuje Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

3) zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii opracowuje Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,

4) zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych opracowuje Naczelnik Wydziału Księgowości Budżetowej,

5) zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opracowuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i  w terminie do 18. września 2015 roku przekazuje Skarbnikowi Miasta.

7. Materiały planistyczne w zakresie:

1) realizacji działalności statutowej  - otrzymane od dyrektorów szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego,

2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – otrzymane od dyrektorów przedszkoli, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

3) dokształcania i doskonalenia nauczycieli  - otrzymane od dyrektorów jednostek oświatowych,

4) etatów kalkulacyjnych – otrzymane od dyrektorów jednostek oświatowych,

Naczelnik Wydziału Edukacji weryfikuje i w terminie do 15. października 2015 roku przekazuje Skarbnikowi Miasta.

 8. Materiały planistyczne w zakresie dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Naczelnik Wydziału Edukacji przekazuje Skarbnikowi Miasta w terminie do 9. października 2015 roku.

9. Naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta przekazują Skarbnikowi Miasta w terminie do 15. października 2015 roku materiał planistyczny w zakresie podziału dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta.

10. Naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta  składają Skarbnikowi Miasta materiały planistyczne dotyczące przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w  terminie do 18. października 2015 roku.

 

§ 3

Dysponenci realizujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego opracowują informację o sposobie rozdysponowania kwot przyznanych dotacji w terminie do 30. października 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 4

Naczelnik Wydziału Edukacji  przekazuje Skarbnikowi Miasta w terminie do 15. października 2015 roku informację o wysokości  rezerw celowych na dokształcanie nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


§ 5

Skarbnik Miasta w terminie do 20. października  2015 roku przekazuje Prezydentowi Miasta opracowane w oparciu o otrzymane  materiały planistyczne wstępne zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 

Dział III  Projekty i plany finansowe

 

§ 6

1. Prezydent Miasta przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnikom  wydziałów i biur Urzędu Miasta informacje o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w terminie do 22. listopada 2015 roku. 

2. Na podstawie otrzymanych informacji dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta opracowują projekty planów finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 3.

3. Projekty planów finansowych muszą być opracowane w zgodności z projektem uchwały budżetowej, a jednocześnie powinny zabezpieczać płatności obligatoryjne w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jednostki realizującej zadania w nim ujęte.

4. Dyrektorzy i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta zatwierdzają projekty planów finansowych i składają  jeden egzemplarz do Skarbnika  Miasta w  terminie do 21. grudnia 2015 roku w celu sprawdzenia zgodności z projektem uchwały budżetowej, a drugi pozostaje w jednostce organizacyjnej realizującej zadania.

5. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta składa się z projektów planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów i biur odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.

6. Naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta składają jeden egzemplarz zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta projektów planów finansowych do Skarbnika Miasta w terminie do 21. grudnia 2015 roku w celu sprawdzenia zgodności z projektem uchwały budżetowej, a drugi pozostaje w komórce organizacyjnej realizującej zadania.

7. Weryfikacja projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Miasta następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie.

8. W przypadku stwierdzenia różnic Wydziały, o których mowa w pkt 7 wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę organizacyjną Miasta lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta do 27. grudnia 2015 roku.

9. Projekty planów finansowych stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1. stycznia 2016 roku do dnia opracowania planów finansowych na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dochodów i wydatków  wynikających z uchwały budżetowej.

 

§ 7

1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta  przekazuje dyrektorom  i kierownikom  jednostek  organizacyjnych  Miasta, naczelnikom  wydziałów i biur Urzędu Miasta realizującym zadania własne oraz przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

2. Dyrektorzy i kierownicy   jednostek  organizacyjnych  Miasta,  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt 1, dostosowują projekty planów do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują jeden egzemplarz Skarbnikowi Miasta  w celu sprawdzenia zgodności z  uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w pkt 6.

3. Dyrektorzy i kierownicy jednostek oświatowych Miasta przedkładają dodatkowy egzemplarz planu finansowego  Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta, który zgodnie z zapisem § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta sprawuje nadzór nad tymi jednostkami.

4. Plan finansowy Urzędu Miasta składa się z planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów i biur odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.

5. Naczelnicy  wydziałów i biur Urzędu Miasta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt 1, dostosowują projekty planów do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują jeden egzemplarz Skarbnikowi Miasta  w celu sprawdzenia zgodności z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w pkt 6.

6. W przypadku, kiedy zweryfikowane projekty planów finansowych są zgodne z kwotami wynikającymi z uchwały  budżetowej, projekty te stają się planami finansowymi i nie wymaga się ich ponownego sporządzania i dostarczenia.

7. Weryfikacja planów finansowych pod względem ich zgodności z  uchwałą budżetową Miasta następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie.

8. W przypadku stwierdzenia różnic Wydziały, o których mowa w pkt 7 wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę organizacyjną Miasta lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania planów finansowych.

9. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta  opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie projektów planów tych  zadań i informuje dyrektorów  i kierowników  jednostek  organizacyjnych  Miasta,  naczelników  wydziałów i biur Urzędu Miasta  o kwotach z niego wynikających.

 

§ 8

Założenia  i wytyczne wynikające z niniejszego zarządzenia mogą być korygowane w zależności od danych  wynikających z informacji Ministra Finansów o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji, a także innych danych mających wpływ na sytuację finansową Miasta.

 

§ 9

Wykonanie zarządzenia  powierzyć  dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych  Miasta, naczelnikom wydziałów i biur Urzędu Miasta.

 

§ 10

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.


§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane