Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.2.2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Uchylone

Treść

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.2.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 7 stycznia 2015 r.


w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)


zarządzam


§ 1

Zmienić załącznik do Zarządzenie nr Or.IV.0050.325.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju w ten sposób, że:


1) w § 2 po pkt. 10 dodać pkt. 11 o treści:

„11. Zespole Doradców i Asystentów – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Urzędu

Miasta Jastrzębie-Zdrój.”

 

2) w § 10 pkt. 1. po ppkt. 7. dodać ppkt. 8. o treści:

„8/ Zespół Doradców i Asystentów”.

 

3) w § 10 pkt. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały, biura, Zespół Doradców i Asystentów oraz samodzielne stanowiska oznaczone odpowiednimi symbolami:

1)

Wydział Architektury

Ar

2)

Wydział Budżetu

B

3)

Wydział Edukacji

Ed 

4)

Wydział Geodezji i Kartografii

G

5)

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

GM

6)

Wydział Gospodarki Komunalnej

GK

7)     

Wydział Informacji, Kultury i Sportu

IKS

8)

Wydział Informatyki

It

9)

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

IKI

10)

Wydział Komunikacji

Km

11)

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

KAW

12)

Wydział Księgowości Budżetowej

KB

13)

Wydział Mienia

M

14)

Wydział Obywatelski

Ob.

15)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

16)

Wydział Organizacyjny

Or

17)

Wydział Podatków i Opłat

PO

18)

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

PG

19)

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych        

Sr

20)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

ZK

21)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zd

22)

Wydział – Straż Miejska

SM

23)

Wydział – Urząd Stanu Cywilnego

USC

24)

Biuro Rady Miasta

BRM

25)

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

BRK

26)

Biuro ds. Zamówień Publicznych

BZP

27)

Zespół Doradców i Asystentów

ZDA

 

4) w § 12 po pkt. 4 dodać pkt. 5 o treści:

„5. Zespół Doradców i Asystentów tworzą samodzielne stanowiska Doradców i Asystentów.”.


5) w § 13 po pkt. 7 dodać pkt. 8 o treści:

„8. Strukturę wewnętrzną Zespołu Doradców i Asystentów zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa regulamin wewnętrzny Zespołu Doradców i Asystentów, który zatwierdza Prezydent.

Do regulaminu wewnętrznego Zespołu Doradców i Asystentów stosuje się odpowiednio uregulowania, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 i 7.”.


6) w § 14 po pkt. 18 dodać pkt. 19 o treści:

„19/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Zespołem Doradców i Asystentów.”


7) po § 45 dodać § 45a o treści:

ZESPÓŁ DORADCÓW I ASYSTENTÓW


Do zadań Zespołu Doradców i Asystentów należy w szczególności:


I. W zakresie Doradcy Prezydenta ds. komunikacji, promocji i wizerunku - Pełnomocnika ds. młodych:

1/ projektowanie i realizacja polityki informacyjnej i promocyjnej Miasta,

2/ organizacja konferencji Prezydenta Miasta z udziałem środków publicznego,

przekazu, celem przedstawienia podstawowych założeń i działań,

3/ prowadzenie monitoringu rozpowszechnianych w prasie, radiu, telewizji oraz w sieci Internet informacji o działalności Prezydenta i Miasta,

4/ opracowywanie, we współpracy z rzecznikiem prasowym, do środków publicznego przekazu:

a) uzupełnień,

b) sprostowań,

c) polemik,

d) wyjaśnień,

w odniesieniu do publikowanych w tych środkach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację,

5/ kreowanie wydarzeń promocyjnych w skali miejskiej i ponadlokalnej, 

6/ czuwanie nad realizacją imprez miejskich w zakresie wizerunku i promocji,

7/ czuwanie nad realizacją założeń Prezydenta w zakresie rozwoju miasta,

8/ opracowywanie strategicznych programów i zadań,

9/ opracowywanie i realizacja strategii konsultacji z mieszkańcami,

10/ budowanie i promocja marki Jastrzębie-Zdrój Miasto,

11/ współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy przedsięwzięciach mających na celu realizację działań marketingowych w ramach marki Miasta,

12/ opracowywanie i realizacja programów włączających młodych mieszkańców do współdecydowania o rozwoju miasta,

13/ opracowywanie i realizacja strategii rozwoju kultury i sportu w zakresie promocji Miasta,

14/ opieka merytoryczna nad Młodzieżową Radą Miasta,

15/ wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta w zakresie komunikacji, promocji i kreowania wizerunku oraz realizacji opracowanych programów i strategii.


II. W zakresie Asystenta:

1/ asystowanie Prezydentowi podczas spotkań oficjalnych oraz imprez z udziałem Prezydenta,

2/ prezentacja i pełnienie funkcji protokolarnych Prezydenta,

3/ organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Prezydenta,

4/ przygotowywanie relacji z odbytych spotkań,

5/ prowadzenie i redagowanie strony Prezydenta oraz mediów społecznościowych,

6/ przygotowywanie planów i koordynowanie współpracy z innymi Gminami, Miastami, w tym współpracy międzynarodowej oraz realizacji projektów o charakterze międzynarodowym,

7/ koordynowanie współpracy Miasta z organami administracji rządowej i samorządowej,

8/ prowadzenia dokumentacji audiowizualnej wydarzeń z udziałem Prezydenta oraz organizowanych przez Prezydenta,

9/ prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów i medali oraz przygotowywaniem pism okolicznościowych Prezydenta,

10/ budowanie i promocja marki Jastrzębie-Zdrój Miasto,

11/ przyjmowanie gości Prezydenta, w tym zagranicznych oraz współudział w obsłudze uroczystości z udziałem Prezydenta,

12/ realizacja zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi,

13/ prowadzenie aktualnego wykazu, banku danych i informacji na temat wszystkich osobistości i instytucji, z którymi Miasto bądź Prezydent współpracują lub które są ważne z punktu widzenia interesów Miasta,

14/ stała współpraca z Rzecznikiem Prasowym,

15/ stała współpraca z wydziałami w zakresie promocji i informacji oraz wizerunku Prezydenta i Urzędu.”


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij