Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.1.2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój

z dnia

w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2014 rok

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.1.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 07 stycznia 2015 r.

 

w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2014 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)


zarządzam

 

§ 1

Ustalić zakres informacji o stanie mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawierający:

1.  dane dotyczące przysługujących Miastu Jastrzębie-Zdrój praw własności,

dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

b) posiadania,

2.  dane o zmianach w stanie mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej edycji informacji,

4.  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

5.  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 2

1.  Dane wartościowe i ilościowe przedstawia się według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

2.  Dane winny być podane zgodnie z wartością ewidencyjną w oparciu o stan księgowy środków trwałych netto tj. wartość początkowa środków trwałych z uwzględnieniem umorzeń/amortyzacji na każdy z podawanych okresów.

3.  Dane określone w § 1 opracowują w zakresie liczbowym i opisowym stosownie do wymaganych okresów:

a) jednostki organizacyjne w stosunku do składników mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój będącego w ich trwałym zarządzie, użytkowaniu, administrowaniu, używaniu, użyczeniu, zarządzie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gdy:

- w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r. nastąpiły zmiany we władaniu działkami gruntowymi powodującymi ich zwiększenie czy też zmniejszenie wówczas zmiany te należy opisać uwzględniając nr ewidencyjny działki, powierzchnię oraz podstawę prawną władania,

- w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r. nastąpiły zmiany we władaniu budynkami czy też procentowymi udziałami Miasta w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, powodujące ich zwiększenie czy też zmniejszenie wówczas zmiany te należy opisać uwzględniając nr ewidencyjny budynku, nr działki na której się znajduje, powierzchnię zabudowy, użytkową i sposobu jego wykorzystania oraz wielkość  procentowego udziału Miasta w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych  z wyszczególnieniem podstawy tych zmian,

- w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.  nie nastąpiły zmiany we władaniu działkami i budynkami wówczas należy podać powierzchnię gruntów i dane techniczne charakteryzujące budynki łącznie (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku).

b) wydziały merytoryczne w zakresie:

- wytworzonych inwestycji obejmujących „rzeczowe aktywa trwałe” (zadania inwestycyjne, które spowodowały w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wzrost ich wartości zakończone i rozliczone. W przypadku gdy nazwa zadania jest ogólna należy wyszczególnić obiekty znajdujące się w tym zadaniu),

- wykonanych inwestycji obejmujących „wartości niematerialne i prawne” (zadania inwestycyjne przyjęte na majątek Miasta w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku  winny zostać szczegółowo wymienione).

- posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w Spółkach prawa handlowego (po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Księgowości Budżetowej),

- wartości księgowej aktywów trwałych i zapasów ewidencjonowanych w jednostce organizacyjnej Urząd Miasta,

powierzonej pieczy nad tymi aktywami.

4.  Wymagane dane liczbowe podawane przez Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta muszą być tożsame z danymi podawanymi do sprawozdań finansowych. Dane te winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.  Informacje liczbowe sporządza się w sposób tabelaryczny zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia, z czego:

- załącznik nr 1 przeznaczony dla jednostek organizacyjnych Miasta - placówek oświatowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, instytucji kultury, służb powiatowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Domu Nauki i Rehabilitacji, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w zakresie w jakim ich dotyczy,

- załącznik nr 2 przeznaczony do wypełnienia przez Miejski Zarząd Nieruchomości,

- załącznik nr 3, nr 4 i nr 5 przeznaczony do wypełnienia przez wydziały merytoryczne w zakresie wskazanym w pkt 3 lit.b,

- załącznik nr 6 przeznaczony do wypełnienia przez Wydziały: część I – Podatków i Opłat, część II - Gospodarki Mieszkaniowej, Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Mienia oraz inne Wydziały które uzyskują dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta, część III – Budżetu.

6.  Składniki majątkowe nie objęte tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia, a pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych, winny zostać wykazane osobno jako informacja dodatkowa.

7.  Informacje opisowe, odnoszące się do zmian w stanie majątku ewidencjonowanego, zaistniałe w okresach sprawozdawczych, winny zostać wyszczególnione jednostkowo wraz z podaniem wartości księgowej zmniejszenia bądź zwiększenia składnika mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój. W załączeniu do każdej pozycji tych zmian wymagany jest dokładny i wyczerpujący opis tekstowy. Brak części opisowej traktowany będzie jako informacja niepełna, która wymaga niezwłocznego uzupełnienia.


§ 3

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Miasta, Naczelnicy Wydziałów i Biur UM składają wymagane materiały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2015 roku, a w zakresie załącznika nr 6 cz. 3 w terminie do 27 lutego 2015 roku.


§ 4

Informacja o stanie mienia Miasta Jastrzębie-Zdrój jest przedstawiana Radzie Miasta do 31 marca 2015 roku.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów i Biur Urzędu Miasta oraz Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych Miasta.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij