Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.305.2014

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych.

zmienione/uchylone przez Or-IV.0050.308.2014

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.305.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z  dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie  założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok  oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami),Uchwały Nr VII.72.2014 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój

z a r z ą d z a m


Dział I Założenia i wytyczne

§ 1

Wprowadzić założenia i wytyczne do projektu uchwały budżetowej Miasta w zakresie zadań własnych oraz  realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1.     W zakresie dochodów przyjmuje się:

1)      stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty  targowej i od posiadania psów ustalone przez Radę Miasta, które w przypadku aktualizacji należy bezzwłocznie skorygować,

2)      stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2014 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,

3)      dochody z majątku miasta, z tytułu:

a)     dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i  zawartych umów (jeżeli zapisy umowne przewidują waloryzację stawek należy zastosować wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3% opublikowany w założeniach  do projektu budżetu państwa na 2015 rok),

b)    sprzedaży majątku – propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz planowanych do zbycia nieruchomości oraz ich szacunkowe  wartości możliwe do uzyskania,

4)      udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku z uwzględnieniem zmian przepisów prawa oraz pozyskanych informacji w zakresie kształtowania się tych dochodów,

5)      subwencję ogólną w części oświatowej na poziomie wynikającym z analizy danych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, którą po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów należy skorygować,

6)      subwencję równoważącą na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku, którą po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów należy skorygować,

7)      udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  na podstawie  danych wynikających z informacji otrzymanej z Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu - Zdroju  oraz Ministerstwa Finansów,

8)      dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości określonej w umowach i porozumieniach,

9)      dotacje celowe z budżetu państwa na poziomie planu na dzień 30 czerwca 2014 roku, które należy skorygować po otrzymaniu informacji od Wojewody Śląskiego,

10)    środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej  w wysokości przyznanego dofinansowania,

11)    dochody nie wymienione w pkt 1-10w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja) oraz  umowach, ugodach i porozumieniach.

2.     Wydatki bieżące ustalić na poziomie planu na dzień 30 czerwca 2014 roku (pomniejszone o wydatki, dla których plan w I półroczu 2014 roku ustalono w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta), za wyjątkiem:

1)      wydatków na realizację zadań remontowych, które należy oszacować na poziomie 10 mln zł łącznie z wydatkami, o których mowa w pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4,

2)     wydatków  na zadania realizowane  z udziałem środków Unii Europejskiej, które należy oszacować w wysokości wynikającej z wniosków o dofinansowanie oraz zawartych umów i porozumień, a w przypadku gdy zadania te stanowią przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości  wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

3)     wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokościco najmniejprognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, ale w wysokości nie większej niż plan tego rodzaju wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku (jeśli dochody są niższe niż plan tego rodzaju wydatków),

4)     wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować  w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

5)     wydatków  na realizację zadania Nr 220  „Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia”, które należy  ustalić na podstawie obowiązujących zasad finansowania tego zadania określonych na 2015 rok,

6)     wydatków  na realizację zadania Nr 204  „Stan nieczynny, urlop zdrowotny”, dla nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny lub którym udzielono urlopu zdrowotnego, zgodnie z Kartą Nauczyciela,

7)     wydatków na zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień,

8)     wydatków na nowo utworzone oddziały przedszkolne,

9)     wydatków bieżących na utrzymanie obiektów  oddanych do użytkowania w 2014 roku oraz innych zadań dla których  plan na dzień 30. czerwca 2014 roku nie był zabezpieczony na okres pełnego roku,

10)  wydatków bieżących, których realizacja kończy się w 2014 roku,

11)  wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2015 roku, za wyjątkiem wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe realizowane w ramach zadania 220 - „Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia”,

12)  wydatków związanych z realizacją umów wieloletnich (utrzymanie miasta, realizacja zadania Nr SGO „System Gospodarowania Odpadami”, inwentaryzacja dróg, koszty obsługi zadłużenia, ewentualne wydatki związane z udzielonymi poręczeniami), które należy oszacować w wysokości kwot określonych w zawartych umowach,

13)  wydatków na odszkodowania,

14)  rezerwy ogólnej, którą należy ustalić w wysokości nie mniejszej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,

15)  rezerwy celowej na dokształcanie nauczycieli, którą należy ustalić w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

16)  rezerwy celowej na fundusz nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Nauczyciela, którą należy ustalić  w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

17)  rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą należy ustalić w wysokości 0,5 % wydatków  pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

18)  rezerwy celowej na urlopy zdrowotne dla nauczycieli, którą należy ustalić w wysokości 500 000  zł,

19)  rezerwy celowej na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (za wyjątkiem nauczycieli).

  1. Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wynikających z przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta wniosków o środki z funduszu sołeckiego będą realizowane w ramach planu finansowego jednostek organizacyjnych Miasta, wydziałów i biur Urzędu Miasta  na dzień 30 czerwca 2014 roku zgodnie z zapisem ust.2.
  2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w budżecie obywatelskim dla poszczególnych osiedli i sołectw będą realizowane w ramach planu finansowego jednostek organizacyjnych Miasta, wydziałów i biur Urzędu Miasta  na dzień 30 czerwca 2014 roku zgodnie z zapisem ust.2.
  3. Rezerwę celową na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami określić w wysokości 200 000 zł.
  4. Liczbę etatów kalkulacyjnych określić na poziomie projektu budżetu Miasta na 2014 rok skorygowaną o zmiany wynikające z podjętych przez Prezydenta Miasta decyzji.
  5. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie uchwały budżetowej, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

1)    zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,

2)     zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,

3)     zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,

4)     zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Miasta,

5)     zadania przy realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne,

6)     zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac społecznie użytecznych  itp.

Dział II    Materiały planistyczne

§ 2

1.   Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1 niniejszego zarządzenia według trybu ustalonego w  Uchwale Nr VII.72.2014 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia  26 czerwca 2014 roku w sprawie w trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój, na wzorach zawartych w załączniku Nr 1.

2.  Materiały planistyczne w zakresie wydatków dotyczących zadań własnych oraz przejętych do realizacji na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy opracować wyłącznie dla wydatków, o których mowa  w § 1 ust. 2 pkt  1-12 oraz ust. 3 i 4.

3.   Materiały planistyczne w zakresie zadań administracji rządowej należy opracować na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w terminie do 31. października 2013 roku.

4.   Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:

1)      konkretnymi przepisami prawa materialnego,

2)      wyczerpującymi objaśnieniami.

§ 3

  1. Naczelnik Wydziału Edukacji  przekazuje Skarbnikowi Miasta w terminie do 20. września 2013 roku informację w sprawie ustalenia wysokości  rezerwy celowej na dokształcanie nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Nauczyciela,
    1. Naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta przekazują Skarbnikowi Miasta w terminie do 20. września 2013 roku informację w zakresie podziału dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta ustalonych na wzorze zawartym w załączniku Nr 1.

Dział III  Projekty i plany finansowe

§ 4

1.    Prezydent Miasta przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnikom  wydziałów i biur Urzędu Miasta informacje o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w terminie do 22. listopada 2013 roku. 

2.     Na podstawie otrzymanych informacji dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta opracowują projekty planów finansowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2.

3.     Projekty planów finansowych muszą być opracowane w zgodności z projektem uchwały budżetowej, a jednocześnie powinny zabezpieczać płatności obligatoryjne w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jednostki realizującej zadania w nim ujęte.

4.     Dyrektorzy i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta zatwierdzają projekty planów finansowych i składają  jeden egzemplarz do Skarbnika  Miasta w  terminie do 21. grudnia 2013 roku w celu sprawdzenia zgodności z projektem uchwały budżetowej, a drugi pozostaje w jednostce organizacyjnej realizującej zadania.

5.     Projekt planu finansowego Urzędu Miasta składa się z projektów planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów i biur odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.

6.     Naczelnicy wydziałów i biur Urzędu Miasta składają jeden egzemplarz zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta projektów planów finansowych do Skarbnika Miasta w terminie do 21. grudnia 2013 roku w celu sprawdzenia zgodności z projektem uchwały budżetowej, a drugi pozostaje w komórce organizacyjnej realizującej zadania.

7.     Weryfikacja projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Miasta następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie.

8.     W przypadku stwierdzenia różnic Wydziały, o których mowa w ust. 7 wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę organizacyjną Miasta lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta do 27. grudnia 2013 roku.

9.     Projekty planów finansowych stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1. stycznia 2014 roku do dnia opracowania planów finansowych na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dochodów i wydatków  wynikających z uchwały budżetowej.

§ 5

1.  W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta  przekazuje dyrektorom  i kierownikom  jednostek  organizacyjnych  Miasta, naczelnikom  wydziałów i biur Urzędu Miasta  realizującym zadania własne oraz przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

2.     Dyrektorzy i kierownicy   jednostek  organizacyjnych  Miasta,  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, dostosowują projekty planów do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują jeden egzemplarz Skarbnikowi Miasta  w celu sprawdzenia zgodności z  uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 6.

3.     Dyrektorzy i kierownicy jednostek oświatowych Miasta przedkładają dodatkowy egzemplarz planu finansowego  Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta, który zgodnie z zapisem § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta sprawuje nadzór nad tymi jednostkami.

4.     Plan finansowy Urzędu Miasta składa się z planów finansowych komórek organizacyjnych sporządzanych przez naczelników wydziałów i biur odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zadań.

5.     Naczelnicy  wydziałów i biur Urzędu Miasta   w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, dostosowują projekty planów do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują jeden egzemplarz Skarbnikowi Miasta  w celu sprawdzenia zgodności z  uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 6.

6.     W przypadku, kiedy zweryfikowane projekty planów finansowych są zgodne z kwotami wynikającymi z uchwały  budżetowej, projekty te stają się planami finansowymi i nie wymaga się ich ponownego sporządzania i dostarczenia.

7.     Weryfikacja planów finansowych pod względem ich zgodności z  uchwałą budżetową Miasta następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie.

8.     W przypadku stwierdzenia różnic Wydziały, o których mowa w ust. 7 wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę organizacyjną Miasta lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania planów finansowych.

9.     W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowejPrezydent Miasta  opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie projektów planów tych  zadań i informuje dyrektorów  i kierowników  jednostek  organizacyjnych  Miasta,  naczelników  wydziałów i biur Urzędu Miasta  o kwotach z niego wynikających.

§ 6

Założenia  i wytyczne wynikające z niniejszym zarządzenia mogą być korygowane w zależności od danych  wynikających z informacji Ministra Finansów o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji, a także innych danych mających wpływ na sytuację finansową Miasta.

§ 7

Wykonanie zarządzenia  powierzyć  dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych  Miasta, naczelnikom wydziałów i biur Urzędu Miasta.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij