W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or-IV.0050.46.2014

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.227.2013
Status Uchylone

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.46.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 stycznia 2014 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or-IV.0050.227.2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 26 ust 1 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r.poz.885 ze zmianami), Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz Min Fin. z 2009 roku Nr 15, poz. 84) w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r.poz.885 ze zmianami)


zarządzam:

§1

Rozdział 7 otrzymuje nowe brzmienie:


Rozdział 7

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych.


§27

1. Rodzaje, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych i sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych regulują odrębne przepisy.

2. Kierownicy są zobowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wykazując kwoty zgodne z ewidencją księgową z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W sprawozdaniach budżetowych jednostki zobowiązane są do wykazywania prawidłowego planu finansowego wynikającego z własnej ewidencji księgowej jednostki, zweryfikowanego ze stanem planu otrzymanym z wydziału budżetu.

4. Sprawozdania jednostkowe w zakresie operacji finansowych są sporządzane na podstawie ewidencji księgowej oraz innych wiarygodnych dokumentów poświadczających istnienie należności lub zobowiązań w tej jednostce.

5. Sprawozdania jednostkowe przekazywane są do wydziału budżetu w formie dokumentu i pliku bazy danych z wykorzystaniem programu komputerowego BUDŻET RB w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

6. Jednostki realizujące projekty z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zobowiązane są do sporządzania dodatkowo odrębnego sprawozdania budżetowego z realizacji projektu.

7. Wydział budżetu, z zastrzeżeniem ust. 8, weryfikuje prawidłowość przedkładanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. Sprawdzenie to obejmuje między innymi:

1) poprawność wykazanego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych,

2) poprawność sporządzenia sprawozdania w odpowiedniej szczegółowości,

3) poprawność sporządzenia sprawozdania na właściwym druku,

4) poprawność sporządzenia sprawozdania w sposób czytelny i trwały,

5) kompletność sprawozdania,

6) poprawność złożenia podpisów w miejscu oznaczonym sprawozdania,

7) poprawność umieszczenia na sprawozdaniu nazwy i adresu jednostki sprawozdawczej,

8) poprawność daty sporządzenia sprawozdania,

9) poprawność rachunkową danych zgodnie z regułami określonymi na poszczególnych formularzach sprawozdawczych.

8. Sprawozdania budżetowe z realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych weryfikowane są w zakresie określonym w ust.7 w wydziale księgowości budżetowej.

9. Potwierdzeniem faktu dokonania powyższej weryfikacji jest adnotacja właściwego rzeczowo pracownika o następującej treści:


Sprawdzono pod względem

formalno- rachunkowym

data.................podpis................


10. Wykazując w sprawozdaniach budżetowych zobowiązania zaciągnięte ponad plan finansowy kierownik zobowiązany jest w wyjaśnieniach do sprawozdania zamieścić informacje dotyczącą podstawy prawnej ich zaciągnięcia.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierownicy bezzwłocznie dokonują korekty danych sprawozdawczych przed włączeniem ich do sprawozdania zbiorczego lub łącznego i przedkładają stosowne wyjaśnienie. W razie potrzeby dokonują także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

12. W razie konieczności dokonania korekty sprawozdania jednostki sporządzają nowe sprawozdanie, w którym na każdej stronie pojawi się napis korekta i jej numer oraz nowy plik bazy danych z programu komputerowego BUDŻET RB.

13. Dodatkowo poza sprawozdaniami wynikającymi z odrębnych przepisów w celu dokonania

weryfikacji przedstawionych w sprawozdaniach danych kierownicy sporządzają informację, określoną wzorem w załączniku Nr 12, dotyczącą:

1) wykonanych i przekazanych na rachunek budżetu dochodów,

2) otrzymanych od miasta środków na finansowanie wydatków,

3) kwoty wykonanych wydatków,

4) stan środków na rachunku jednostki wraz z dołączoną uwierzytelnioną kserokopią wyciągu bankowego na koniec okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem danych związanych z realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

14. Na podstawie sprawozdań jednostkowych wydział budżetu sporządza zbiorcze i łączne sprawozdania miasta i przedkłada je Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminach wynikających z odrębnych przepisów.


§28

1. Jednostki budżetowe miasta sporządzają sprawozdania finansowe w terminach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów i składają je w formie dokumentu oraz pliku bazy danych z programu komputerowego BUDŻET RB.

2. Sprawozdanie finansowe jednostek składa się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu jednostki.

3. Jednostki przekazują sprawozdania finansowe wraz z:

1) informacją uzupełniającą, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 13,

2) uwierzytelnioną kserokopią potwierdzenia sald wszystkich rachunków bankowych,

3) wykazem wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta w zakresie rozliczeń ujętych w bilansie, zestawieniu zmian funduszu oraz rachunku zysków i strat zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 14, zwanym dalej wykazem.

4. Jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dokonują analizy i uzgodnienia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta, polegającego na:

1) porównaniu kwot wynikających z ewidencji pozabilansowej,

2) ustaleniu kwoty wspólnej wzajemnych rozliczeń,

3) ustaleniu wspólnych elementów sprawozdania finansowego, w których kwota wzajemnych rozliczeń zostanie wykazana.

5. Przy ustalaniu kwoty wspólnej wzajemnych rozliczeń należy uwzględniać przyjęte przez jednostki zasady polityki rachunkowości, w tym m.in. dotyczące refundacji wydatków.

6. Uzgodnione kwoty, o których mowa w ust. 4 jednostki ujmują w odpowiednich pozycjach wykazu.

7. Jednostkowe sprawozdania finansowe weryfikowane są przez wydział budżetu w sposób określony w § 27 ust.7 pkt.2- 9.

8. Na podstawie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i ich wykazów wydział budżetu dokonuje wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego miasta.


§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom i naczelnikom.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane