Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or.IV.0151-412/09

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia procedur finansowych przy realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0151-412/09

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29.10.2009 roku

w sprawie: określenia procedur finansowych przy realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 44, art. 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1

Wprowadzić procedury finansowe obejmujące realizację projektu pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.     Ustalić Wydział Edukacji odpowiedzialnym merytorycznie i finansowo za realizację projektu.

2.       Ustalić Wydział Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych

 odpowiedzialnym za :

1)       sposób ewidencji księgowej otrzymywanych i wydatkowanych środków w zakresie Organu Finansowego i jednostki budżetowej Urząd Miasta.

2)       przekazywanie środków na podstawie, zaakceptowanych przez Wydział Edukacji, dyspozycji uruchomienia środków na realizację projektu,

3)       wykonywanie dyspozycji uruchomienia środków zgodnie z ustalonym planem finansowym dla projektu w ramach harmonogramu realizacji wydatków.

4)       Ustalić koordynatora projektu odpowiedzialnym za nadzór merytoryczny zgodny z Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-310/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz za akceptację dyspozycji uruchomienia środków pieniężnych na realizację projektu.

§ 2

ZobowiązaćWydział Edukacji i Wydział Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych do realizacji projektu ze szczególną starannością, efektywnie i przejrzyście, zgodnie z zawartą umową finansową Nr UDA-POLU.09.01.01-24-033/08-00.

§ 3

1.         Zobowiązać Wydział Edukacji do sporządzania sprawozdań, wniosków o płatność oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz przedkładanie kserokopii tych dokumentów do wiadomości Wydziału Księgowości Budżetowej (Referatu ds. Księgowości Środków Pomocowych).

2.         Zobowiązać jednostki organizacyjne Miasta realizujące projekt do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie wydatków dokonywanych przy realizacji projektu oraz wyodrębnionej segregacji i archiwizacji dokumentów potwierdzających dokonanie tych wydatków. Archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu należy prowadzić do 31.12.2020 roku.

§ 4

1.       Całkowita wartość projektu wynosi 2 026 761,80 złotych.

2.       Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 996 360,37 złotych.

3.       Wkład własny wynosi 30 401,43 złotych..

4.       Realizacja projektu przebiegać będzie w okresie od 3 sierpnia 2009 roku do 2 sierpnia 2010 roku.

§ 5

1.       Dla projektu został utworzony oddzielny rachunek bankowy w PLN o numerze 38 8470 0001 2001 0017 6125 0076 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zwany dalej rachunkiem projektu.

2.       Na rachunku projektu będą ewidencjonowane operacje finansowe dotyczące:

·       wpływów środków z dofinansowania,

·       wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta (Wydział Edukacji),

·       uruchomień na rachunki utworzone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta współrealizujących projekt.

3.       W przypadku braku środków z dofinansowania (opóźnienie wpływu zaliczki) w celu zachowania bieżącej realizacji projektu możliwe jest, za zgodą Prezydenta Miasta, kredytowanie projektu ze środków własnych Miasta w części obejmującej dofinansowanie.

§ 6

1.       Zgodnie z umową o dofinansowanie środki finansowe przekazywane będą na rachunek projektu w transzach tj.:

1)      pierwsza transza w wysokości 30% całkowitej wartości projektu,

2)      przekazanie kolejnej transzy przez Instytucję Pośredniczącą uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji rozwojowej i wykazania we wniosku o płatność wydatków co najmniej w tej wysokości.

2.       O wpływie środków w ramach dofinansowania na rachunek bankowy projektu, Wydział Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych bezzwłocznie powiadamia Wydział Edukacji w Jastrzębiu Zdroju.

3.       W przypadku kredytowania środki uruchamiane są z rachunku budżetu Miasta.

4.       Dyspozycję uruchomienia środków należy sporządzać według Załącznika Nr 1.

5.       Dyspozycja uruchomienia środków powinna trafić do Wydziału Księgowości Budżetowej - Referatu ds. Księgowości Środków Pomocowych przynajmniej na dwa dni przed wskazaną w niej datą uruchomienia środków.

6.       Wykonywanie dyspozycji uruchomienia środków pieniężnych przeznaczonych na realizację projektu dokonywane jest za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych, przez uprawnione osoby wskazane w karcie wzorów podpisów posługujące się kartami CUI odpowiednio zabezpieczonymi hasłami

§ 7

1.       Wypłata środków z rachunku projektu może być związana wyłącznie z pokryciem wydatków które są:

1)      konieczne ze względu na realizację projektu,

2)      uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami,

3)      zostaną faktycznie poniesione w trakcie trwania projektu.

2.       Weryfikacja dokumentów pod względem merytorycznym tj. stwierdzenia zgodności operacji gospodarczych ze stanem faktycznym, faktu zakupu, wykonania usług itp., stwierdzenia zgodności dokumentów z zawartymi umowami, potwierdzenia celowości i rzetelności wydatków, stwierdzenia zgodności z obowiązującym prawem, z uchwałami Rady Miasta, zarządzeniami Prezydenta Miasta i planem finansowym, na podstawie, których nastąpi wypłata środków, dokonywana będzie przez koordynatora projektu.

3.       Oryginały dokumentów finansowych potwierdzające dokonanie operacji bankowych polegających na uruchomieniu środków na realizację projektugromadzone i przechowywane są w Wydziale Księgowości Budżetowej - Referacie ds. Księgowości Środków Pomocowych w wyodrębnionych segregatorach na okres do 31.12.2020 roku.

4.       Oryginały dokumentów dotyczące zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu (kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz przychodów projektu) w części objętej planem budżetu dla Wydziału Edukacji gromadzone i przechowywane są w Wydziale Księgowości Budżetowej - Referacie ds. Księgowości Środków Pomocowych.

5.       Na czas realizacji projektu oryginały dokumentów potwierdzające dokonanie zdarzeń gospodarczych przez jednostki organizacyjne Miasta realizujące projekt przechowywane są w tych jednostkach, natomiast po zakończeniu realizacji projektu ww. dokumenty należy bezzwłocznie przekazać do Wydziału Edukacji.

 

§ 8

 

1.    Dla projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, w tym rejestr księgowy w ramach wyodrębnionego dla środków unijnych oddziału księgowego, wyodrębnione zostały konta analityczne.

1)    rachunkowość projektu prowadzi się przy pomocy programu komputerowego „Finansowo Księgowy” w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Nr Or.IV.0151-360/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych i opisu systemu informatycznego przetwarzania danych księgowych prowadzonych przez jednostkę - Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.

2)    operacje finansowe związane z realizacją projektu księguje się zgodnie z planem kont określonym w Zarządzeniu Nr Or.0151-487/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 07 grudnia 2007 roku z późn. zm. w sprawie ustalenia planu kont dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój oraz w Zarządzeniu Nr Or.IV.0151-342/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia planu kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez organ podatkowy Miasta Jastrzębie Zdrój.

2.    Dowody księgowe przed wprowadzeniem do ewidencji księgowej podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym.

3.    Podstawą zaksięgowania są oryginały dokumentów.

4.    Dekretacji, czyli czynności związanych z przygotowaniem dokumentów do księgowania tj. segregacji, oznaczenia sposobu księgowania, dokonuje pracownik Wydziału Księgowości Budżetowej - Referatu ds. Księgowości Środków Pomocowych. Właściwa dekretacja polega na :

1)       nadaniu dokumentom księgowym numerów ewidencyjnych,

2)       umieszeniu na dokumentach adnotacji o sposobie rejestracji dokumentu w programie księgowym m.in. poprzez podanie kwoty, numerów kont, klasyfikacji budżetowej, strukturalnej,

3)       podpisie osoby dokonującej dekretacji i sprawdzającej dowód księgowy pod względem formalno - rachunkowym,

4)       podpisie Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta jako osoby zatwierdzającej w zakresie Organu Finansowego, podpisie Głównego Księgowego w zakresie jednostki budżetowej Urząd Miasta.

5.    Pracownik Wydziału Księgowości Budżetowej - Referatu ds. Księgowości Środków Pomocowych przygotowuje dyspozycje płatnicze, które podpisują osoby upoważnione do wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi na podstawie zatwierdzonych do zapłaty dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu.

 

§ 9

Zobowiązuje się Wydział Edukacji oraz jednostki organizacyjne Miasta biorące udział w realizacji projektu do umieszczenia obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu.

 

§ 10

Zobowiązuje się Wydział Edukacji oraz jednostki organizacyjne Miasta biorące udział w realizacji projektu do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską .

§ 11

W ramach realizacji projektu należy upowszechniać informacje dotyczące źródeł finansowania projektu.

 

§ 12

Wszystkie czynności związane z realizacją projektu muszą być zgodne z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu należy stosować Zarządzenie Nr Or.0151-280/2005 Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 15 września 2005 roku z późn. zm. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych w jednostce budżetowej Urząd Miasta oraz Zarządzenie Nr Or.IV.0151-275/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenie polityki rachunkowości Obsługi Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 14

Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem zarządzenia powierzam swoim Zastępcom, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta.

 

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij