W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr I.2.2014

RSS
Uchwała nr: I.2.2014
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 30.01.2014
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Status: Obowiązująca

UCHWAŁA NR I.2.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.      Zwiększyć  planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 612 800 zł, w tym:

1)   dochody bieżące  o kwotę 306 800 zł,

2)   dochody majątkowe o kwotę 306 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  358 420 332 , w tym:

1)   dochody bieżące 317 622 198 zł,

2)   dochody majątkowe 40 798 134 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 612 800 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące  o kwotę 306 800 zł,

2)   wydatki majątkowe o kwotę 306 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  394 360 332 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 312 099 282 zł,

2)   wydatki majątkowe 82 261 050 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 12 000 zł,w tymz tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej 10 200 zł, i z budżetu państwa 1 800 zł.

2.     W związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego środków na realizowany projekt „PI Śląskie Wyzwania” w ramach POKL 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 294 800 zł,w tymz tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej 250 580 zł, i z budżetu państwa 44 220 zł.

3.     W związku otrzymaniem promesy na dofinansowanie  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita  Polska 2007 – 2013 realizacji zadania „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 306 600 zł w całości pochodzących z budżetu UE.

 

Załącznik Nr 2

1.      W związku z wystąpieniem o dofinansowanie realizacji I etapu przebudowy ulicy Komuny Paryskiej, proponuje się utworzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-527-300 „Dostępna granica - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”  i ustalenie dla niego planu wydatków w wysokości 2 400 000 zł w drodze przeniesienia środków planowanych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa ulicy K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Powyższego przeniesienia dokona się w ramach działu   600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

2.      W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 12 000 zł,z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora projektu.Koszty zakupu zestawów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem dla 30 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności, szkolenia tych osób, koszty abonamentu za Internet przez cały okres realizacji projektu oraz koszty wyposażenia w zestawy komputerowe z oprogramowaniem ogólnodostępnych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu (w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Noclegowni, filii nr 8 i 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Świetlicy Środowiskowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego) sfinansuje Partner Projektu - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

3.      W związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego środków na realizowany projekt „PI Śląskie Wyzwania” w ramach POKL 2007-2013, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 294 800 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P02-000-100 „PI Śląskie Wyzwania – pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

4.      W związku otrzymaniem promesy na dofinansowanie  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita  Polska 2007 – 2013 realizacji zadania „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 306 000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P12-103-100 „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza – pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Dodatkowo proponuje się zwiększenie planu tego przedsięwzięcia w drodze przeniesienia planu z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-103-300 „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w wysokości 400 000 zł oraz przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-00-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych w wysokości 320 000 zł  planowanego w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, którego zakres rzeczowy w całości zostanie wykonany w ramach zadania „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” finansowanego z udziałem środków w budżetu Unii Europejskiej.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.02.2014 09:04
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 31
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.02.2014 09:04
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 36
Odpowiedzialny za treść: Damian Gałuszka
Data wytworzenia: 30.01.2014
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.02.2014 09:04
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2016 11:34
Liczba wyświetleń: 76
Drukuj Zapisz do PDF