W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr V.55.2013

RSS
Uchwała nr: V.55.2013
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.04.2013
W sprawie: nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm)
Status: Uchylona

    UCHWAŁA NR V.55.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 25 kwietnia 2013r.

 

w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Mając na celu honorowanie obywateli za zasługi na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla Miasta Jastrzębie-Zdrój ustanawia się:

1.     Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

2.     Odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”

§ 2

Przyjąć regulamin nadawania:

1.     Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

2.     Odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Tracą moc Uchwały:

1.     Nr V/38/90 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 25 sierpnia 1990r. w sprawie przyjęcia regulaminu nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz przyjęcia wzoru wniosku o nadanie tej odznaki,

2.     Nr XLI/466/93 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 24 kwietnia 1993 r. w sprawie zmiany w Regulaminie nadawania odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V.55.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  25 kwietnia 2013r.

 

Regulamin nadawania wyróżnień:

1.     Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”

2.     Odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”

§ 1

Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb nadawania przez Radę Miasta ww. wyróżnień.

§ 2

Wyróżnienia nadawane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój są wyrazem najwyższego uznania. Nadawane są one przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój osobom fizycznym, prawnym i innym organizacjom, które całokształtem pracy i działalności społeczno-politycznej przyczyniły się wybitnie do gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz za szczególne zasługi poczynione dla dobra szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego.   

§ 3

1.     Wyróżnienia są nadawane żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy swoją działalnością wybitnie zasłużyli się Rzeczypospolitej Polskiej lub przyczynili się do rozwoju Miasta, bądź jego promocji w kraju lub poza jego granicami:

a)     Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” osobom nie będącym mieszkańcami Miasta,

b)    Odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” mieszkańcom Miasta.

2.     Wyróżnienia, o których mowa w niniejszym Regulaminie mogą być nadawane również pośmiertnie.

§ 4

  1. Z wnioskiem o nadanie wyróżnień Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą występować:

-         Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,

-         Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

-         Komisje Rady Miasta,

-         Kluby  Radnych,

-         Organizacje społeczne, polityczne, związkowe i inne organizacje pozarządowe,

-         Grupa mieszkańców, której inicjatywę poprze swoimi podpisami, co najmniej 100 mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

  1. Wnioski o nadanie: tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” powinny zawierać dane personalne kandydata wraz    z uzasadnieniem nadania wyróżnienia, w którym powinien znaleźć się szczegółowy opis  zasług osoby nominowanej. Wzór wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. Wzór wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
  2.  Niniejszy regulamin przewiduje również nadanie odznaki zbiorowej. Wniosek o nadanie odznaki zbiorowej powinien zawierać:

a)     nazwę organizacji,

b)    uzasadnienie wniosku,

c)     szczegółowy opis zasług.

Wzór wniosku o nadanie zbiorowej odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  1. Wnioski o nadanie wyróżnień Miasta Jastrzębie-Zdrój można składać w dowolnym czasie do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
  2. Prezydent Miasta przyjmuje pisemne oświadczenie osoby nominowanej, wyrażające zgodę na przyjęcie wyróżnienia.

§ 5

Wnioski o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” powinny być składane na 30 dni przed przewidywanym terminem ich przyznania.

§ 6

1.     Uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”, bądź odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” podejmuje Rada Miasta zwykłą większością głosów.

2.     Wręczenie aktu nadania wyróżnienia następuje na uroczystej Sesji Rady Miasta.                   W szczególnie uzasadnionych przypadkach akt nadania może być wręczony na Sesji zwyczajnej tematycznie związanej z działalnością w dziedzinie, w której dana osoba przyczyniła się wybitnie do gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3.     Wręczenia aktu dokonuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z Przewodniczącym Rady Miasta lub też inne wyznaczone przez nich osoby.

4.     Osoba wyróżniona otrzymuje:

a)     akt nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie Zdrój” podpisany przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Wzór aktu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu,

b)    odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” stanowiącą żeton, którego główny motyw związany jest z herbem Miasta Jastrzębie-Zdrój i przedstawia stylizowanego jastrzębia nad młotkami górniczymi. Jastrząb wzbija się do lotu na tle wschodzącego słońca. Wzór graficzny odznaki  stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

1.     Jeżeli osoba, której nadano tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” lub odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, Rada Miasta podejmuje uchwałę o pozbawieniu                  ww. wyróżnienia.

2.     Przewodniczący Rady Miasta wzywa do zwrotu aktu nadania, bądź odpowiednio odznaki.

§ 8

1.     Obsługę kancelaryjno-techniczną zapewnia Biuro Rady Miasta.

2.     Ewidencję osób wraz z danymi osobowymi wyróżnionych tytułem, bądź odznaką lub pozbawionych tytułu, bądź odznaki prowadzi Biuro Rady Miasta.

3.     Księgę tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz ewidencję nadanych odznak „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” prowadzi Biuro Rady Miasta. Wzór karty Księgi stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu.

§ 9

Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”, bądź odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” przysługują następujące przywileje:

-         używanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

-         noszenie odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” po prawej stronie piersi,

-         organizacje mogą umieszczać odznakę na swych sztandarach i proporcach,

-         uczestniczenia na prawach honorowego gościa na Sesjach Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz innych uroczystościach o charakterze miejskim.

§ 10

Uchwałę Rady Miasta o nadaniu, bądź pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”, bądź odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Miasta.

§ 11

Jeżeli osoba wyróżniona tytułem, bądź odznaką zmarła przed wręczeniem, stosuje się ceremoniał nadania tytułu lub odznaki odpowiednio do uroczystości.

§ 12

1.     W przypadku zagubienia lub zniszczenia aktu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”, na wniosek zainteresowanego, wydaje się nieodpłatnie duplikat aktu.

2.     W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” lub dokumentu stwierdzającego jego nadanie może nastąpić wydanie drugiego żetonu lub wtórnika dokumentu.

§ 13

Koszty związane z nadawaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” pokrywane są z budżetu miasta.

Załączniki:

Załączniki do regulaminu
pdf, 64 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.05.2013 10:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 154
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 25.04.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.05.2013 10:05
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2016 08:55
Liczba wyświetleń: 388
Drukuj Zapisz do PDF