W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr I.7.2013

RSS
Uchwała nr: I.7.2013
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 24.01.2013
W sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), art. 251 – 253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)
Status: Uchylona

Uchwała została uchylona uchwała nr XVII.159.2015 z dnia 26 listopada 2015 r

 

UCHWAŁA NR I.7.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), art. 251 – 253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prowadzącym publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

§ 2

Postanowienia ogólne

Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)
 2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
 3. organie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój,
 4. podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, przedszkole, szkolę lub placówkę oświatową prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący,
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący, prowadzącą przedszkole, szkołę lub placówkę,
 6. uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków,
 7. uczniach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1,
 8. innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć także zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny.

 

 

 

§ 3

Ustalenie wysokości dotacji

 1. Dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż organ dotujący, podstawę obliczenia dotacji stanowi wysokość określona w art. 80 ust. 2-3a ustawy i wynosi:

a)     dla przedszkoli publicznych na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez organ dotujący, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez organ dotujący,

b)    dla publicznych form wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez organ dotujący, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,

c)     dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego. W przypadku braku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

d)    dla publicznych szkół na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego. W przypadku braku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

e)     dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, jednak nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Jastrzębie-Zdrój placówki publicznej danego rodzaju wysokość dotacji stanowi kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

 1. Dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, podstawę obliczenia dotacji stanowi wysokość określona w art. 90 ust. 1a-3a ustawy i wynosi:

a)     dla przedszkoli niepublicznych na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,

b)    dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,

c)     dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój,

d)    dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

e)     dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. Dotacje za miesiąc lipiec i sierpień przysługują na każdego ucznia, który w miesiącu czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub w czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. W przypadku braku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

f)     niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, jeżeli osoba prowadząca szkołę: poda organowi dotującemu planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

g)    dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego,

 1. szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki oświatowo – wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz biblioteki pedagogiczne nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 4

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

 1. Dotacja przysługuje pod warunkiem złożenia przez podmiot dotowany wniosku o planowanej liczbie uczniów organowi dotującemu, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta powinien zawierać:

a)     Nazwę i adres przedszkola, szkoły, placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji,

b)    Rodzaj i typ szkoły, placówki,

c)     Numer identyfikacyjny REGON,

d)    Numer i datę wpisu do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek,

e)     Numer i datę decyzji nadającej uprawnienia publiczne,

f)     Planowaną liczbę uczniów na kolejny rok budżetowy w podziale na poszczególne miesiące,

g)    Pełną nazwę i adres banku wraz z numerem rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

h)     Wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby upoważnionej do udzielania informacji w zakresie naliczania i rozliczania dotacji

i)      Zobowiązanie podmiotu dotowanego do informowania organu dotującego o zmianach mających wpływ na rodzaj i wysokość dotacji oraz o zmianach danych o których mowa w ppkt. a-h wniosku.

 1. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 2. W odniesieniu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć imienne wykazy uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin (dla każdej gminy osobno) według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do uchwały.
 3. Dotacje są przekazywane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, szkoły lub placówki na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów skorygowanej o uczniów, którzy w poprzednim miesiącu nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych na dzień 1-go każdego miesiąca przekazywanej przez podmiot dotowany organowi dotującemu w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca.
 4. Wzór informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, wychowanków o której mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 5. Dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.
 6. Wzór wniosku o dotację z tytułu kwalifikacyjnego kursu zawodowego stanowi załącznik nr 6 do uchwały
 7. Organy prowadzące przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są składać imienne wykazy o rzeczywistej liczbie uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin (dla każdej gminy osobno) w terminie składania informacji o rzeczywistej liczbie w uczniów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do uchwały.
 8. Organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz szkoły specjalne i ośrodki o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zobowiązane są do składania informacji o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
 9. Dotacje nie mogą być przeznaczone na inne cele niż wymienione w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.
 10. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w kwocie ……………. zł dotyczący …………….(nazwa dotowanego przedszkola / szkoły / placówki) oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora podmiotu dotowanego lub osoby prowadzącej.
 11. Podmiot dotowany zobowiązany jest do sporządzania kwartalnego rozliczenia dotacji oraz kwartalnej informacji o poniesionych w roku budżetowym wydatkach ze środków przekazanej dotacji.
 12. Rozliczenie dotacji oraz informację o której mowa w § 4 ust. 13 składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału rozliczeniowego, którego dotyczy według wzorów stanowiących załącznik nr 5 oraz załącznik nr 5a do uchwały.
 13. W przypadku gdy podmiot dotowany nie przekaże organowi dotującemu oryginału informacji o rzeczywistej liczbie uczniów na dany miesiąc w terminie określonym w § 4 ust. 5, nie złoży oryginału dokumentów o których mowa w § 4 ust. 12 lub nie usunie błędów lub braków stwierdzonych przez organ dotujący w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o stwierdzonych błędach lub brakach wstrzymuje się udzielenie dotacji na dany miesiąc.
 14. Złożenie zaległej informacji lub usunięcie błędów lub braków jest podstawą do przekazania wstrzymanej kwoty dotacji wraz z transzą dotacji należną za kolejny miesiąc.
 15. Zwrotowi do budżetu podlega dotacja:

a)     pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b)    niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,

c)     wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem – na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.

 1. Część dotacji niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
 2. Kwoty wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie albo w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wymienionych w pkt. 17a i 17c.

§ 5

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdrój mogą przeprowadzić kontrolę w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż organ dotujący pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.
 2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
 3. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.
 4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 organ dotujący może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania.
 5. Organ dotujący może żądać od podmiotu dotowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
 6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje Dyrektor kontrolowanej szkoły, placówki.
 7. Dyrektor kontrolowanej szkoły, placówki może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.
 8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.
 9. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
 10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do organu prowadzącego kontrolowaną szkołę, placówkę.
 11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
 12. O każdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o nie powiadomieniu w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych kontrolujący powiadamia organ dotujący.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Traci moc:

 1. Uchwała nr VIII.65.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Załącznik nr 1
doc, 53 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 145
Załącznik nr 2a
doc, 56 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 124
Załącznik nr 2
doc, 56 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 116
Załącznik nr 3
doc, 36 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 118
Załącznik nr 4
doc, 47 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 123
Załącznik nr 5a
doc, 76 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 123
Załącznik nr 5
doc, 51 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 316
Załącznik nr 6
doc, 46 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 116
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 24.01.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 11:15
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2016 11:07
Liczba wyświetleń: 898
Drukuj Zapisz do PDF