W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIX.200.2015

RSS
Uchwała nr: XIX.200.2015
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 22.12.2015
W sprawie: budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Status: Obowiązująca

UCHWAŁA NR XIX.200.2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2015 roku

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2016 ROK

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a:

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 364 445 000,00 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)  dochody bieżące w wysokości  358 620 000,00 zł 

2)   dochody majątkowe w wysokości  5 825 000,00 zł.                                                                                                                                       

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 365 245 000,00 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości     337 906 000,00 zł 

2)  wydatki majątkowe w wysokości   27 339 000,00 zł. 

 

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę 800 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będzie przychód z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.

 

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 1 351 098,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 551 098,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

 

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości  10 000 000,00 zł,

2) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości  800 000,00 zł.

 

§ 6

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2016 roku, w wysokości 622 357,00 zł.

 

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości  5 205 823,76 zł  w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości  1 500 000,16 zł

2)  rezerwy celowe w wysokości  3 705 823,60 zł  

z przeznaczeniem na:

a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 186 956,00 zł  

b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  62 202,00 zł

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 927 000,00 zł  

d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł  

e) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 1 729 665,00 zł  

f) zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 100 000,00 zł  

g) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami  200 000,60 zł.  

 

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 850 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 4 000 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 104 610 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

§ 11

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w  załączniku nr 4.

 

§ 12

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 13

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 14

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5  pkt 1,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,

3) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

6) zaciągania zobowiązań z tytułu zobowiązań wekslowych.

 

§ 16

1. Ustalić, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie  wydatków  w tym roku,

3. Ustalić, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków, sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 305
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 415
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 264
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 385
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 228
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 234
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 246
Odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasza
Data wytworzenia: 22.12.2015
Opublikował w BIP: Barbara Więckowska
Data opublikowania: 31.12.2015 10:28
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 23.04.2021 11:10
Liczba wyświetleń: 4392
Drukuj Zapisz do PDF