W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XI.72.2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.)
Status uchwały Uchylona
Uwagi Uchylona Uchwałą Nr XX.76.2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 3417

Treść

Uchwała Nr XI.72.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 czerwca 2015 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

  1. Ustala się, w załączniku nr 1 do uchwały, ilości i częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.
  2. Ustala się, w załączniku nr 2 do uchwały, rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania.
  3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, odbierze wyłącznie odpady wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, które będą zbierane w pojemnikach i workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z targowisk oraz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów określonej w załączniku nr 1 do uchwały następuje na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości.

§ 4

W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości, w celu skorzystania z usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon i większych rozmiarów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku, obowiązani są zgłosić telefonicznie lub osobiście do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zapotrzebowanie na tę usługę.


§ 5

  1. Z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój można korzystać od poniedziałku do piątku oraz w wyznaczone soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
  2. Wytwarzający odpady komunalne / właściciel nieruchomości samodzielnie dostarcza je do punktu selektywnego zbierania.
  3. Szczegółowy wykaz punktów selektywnego zbierania oraz godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami wielolokalowymi oraz nieruchomości mieszane, tj. w części zamieszkałe zabudowane budynkami wielolokalowymi a w części niezamieszkałe, w pojemniki na zmieszane odpady komunalne, dba o ich stan sanitarny, porządkowy i techniczny.

§ 7

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może zgłaszać swoje uwagi w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Traci moc uchwała nr III.19.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 1455).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane