W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XI.71.2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (uchwała unieważniona)
na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.)
Status uchwały Unieważniona

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 3416

Treść

Uchwała Nr XI.71.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 czerwca 2015 r.


w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

ROZDZIAŁ l

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2

 1. Na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
 2. Odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości należy zbierać z podziałem na:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) zużyte opony,

k) odpady zielone,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

m) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

n) zmieszane odpady komunalne.

§ 3

 1. Błoto, śnieg, lód z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy gromadzić w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, pozostawiając wolne przejście dla pieszych.
 2. Nie należy zgarniać błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.
 3. Uprzątanie chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, polegające na zamiataniu, winno odbywać się w miarę potrzeb.

§ 4

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości niesłużącym do użytku publicznego pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
 2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją dozwolona jest na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości a powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, WARUNKI ICH ROZMIESZCZENIA ORAZ UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5

1. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 80 l,

b) pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l,

c) kontenery zamykane o pojemności od 5 m3 do 10 m3,

d) worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 60 l do 120 l,

e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 110 l do 2500 l,

f) kontenery zamykane przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych (z wyłączeniem szkła) o pojemności od 5 m3 do 10 m3.

2. Każdą nieruchomość zamieszkałą lub nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy wyposażyć w:

1) co najmniej jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności:

a) dla nieruchomości zamieszkałej (zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej) – 110 l,

b) dla nieruchomości niezamieszkałej – 110 l,

c) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 110 l,

d) dla nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą a w części nieruchomością niezamieszkałą, minimalna pojemność pojemników stanowi sumę pojemników określonych w oparciu o zapisy pkt. a,b.

2) pojemniki na odpady segregowane o minimalnej pojemności 110 l lub worki o minimalnej   pojemności 60 l.

3. W przypadku nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą a w części nieruchomością niezamieszkałą, dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników pod warunkiem zachowania minimalnej ich pojemności, wyliczonej wg zasad określonych w § 5 pkt.2 niniejszego regulaminu i tej samej częstotliwości odbioru odpadów, o której mowa w §7.

4. Właściciel nieruchomości przy ustalaniu ilości pojemników obowiązany jest uwzględnić średnie miesięczne normatywy wytwarzania odpadów komunalnych:

a) dla budynków mieszkalnych – 140 l na mieszkańca,

b) dla szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic środowiskowych, przychodni lekarskich – 4 l na jednego ucznia (dziecko), pracownika, pacjenta,

c) dla szpitali – 40 l na jedno łóżko

d) dla lokali handlowych – 100 l na 10 m2 powierzchni lokalu lub 20 l na jednego pracownika,

e) dla punktów handlowych poza lokalem – 100 l na każdego zatrudnionego,

f) dla lokali gastronomicznych – 40 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

g) dla działalności gospodarczej w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 20 l na jednego pracownika,

h) dla placówek całodziennego pobytu (np. hotele, szpitale) – 40 l na łóżko,

i)  dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

j) dla cmentarzy – 4 l na jeden grobowiec a w okresie Wszystkich Świętych 20 l.

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się:

a) worki dla zabudowy jednorodzinnej,

b) pojemniki dla zabudowy wielorodzinnej ustawione w tzw. „gniazdach”. Wyjątek stanowi zabudowa wielorodzinna do 6 lokali mieszkalnych włącznie, dla której dopuszcza się stosowanie worków, pod warunkiem gromadzenia ich w jednym miejscu na terenie nieruchomości.

c) pojemniki i kontenery dla zabudowy niezamieszkałej. W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, która w części jest nieruchomością zamieszkałą a w części nieruchomością niezamieszkałą dopuszcza się stosowanie wyłącznie worków.

6. W przypadku gdy minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości nie gwarantują utrzymania czystości i porządku, nieruchomość należy wyposażyć w pojemniki dostosowane do rzeczywistych potrzeb, tak aby nie dochodziło do jego przepełnienia pomiędzy kolejnymi odbiorami.

7. Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej lub gastronomicznej, należy dodatkowo wyposażyć w co najmniej jeden kosz na odpady ustawiony poza lokalem.

8. Na terenie nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zmieszane mogą być dodatkowo zbierane w bezbarwnych workach jedynie w sytuacji, gdy okresowo dochodzi do zwiększenia ilości powstających odpadów.

9. Odpady typu opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia tego typu odpadów na terenie nieruchomości w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości lub w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów w w/w sposób nie może naruszać przepisów szczególnych.

10. Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, w ciągach handlowo-usługowych, na terenach wzmożonego ruchu pieszego, w parkach ustala odpowiednio właściciel nieruchomości wg rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Na przystankach komunikacji miejskiej należy ustawić co najmniej jeden kosz w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku.

§ 6

 1. Pojemniki powinny być znormalizowane, szczelne i posiadać zamykane pokrywy. Dodatkowo powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie nieruchomości. W przypadku nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą a w części nieruchomością niezamieszkałą oznaczenie pojemników winno uwzględniać również której części nieruchomości pojemnik dotyczy.
 2. Pojemniki na odpady powinny być sprawne oraz zaopatrzone w uchwyt umożliwiający ich opróżnianie.
 3. Pojemniki i worki na odpady zbierane w sposób selektywny należy usytuować w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na zmieszane odpady komunalne.
 4. Worki powinny być szczelne a odpady w nich zgromadzone winny być zabezpieczone przed rozsypaniem.
 5. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów.
 6. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w granicach nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 7, na utwardzonej nawierzchni, w sposób odpowiadający przepisom prawa i niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
 7. W przypadku braku możliwości usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest do usytuowania pojemników na terenie innej, sąsiedniej nieruchomości, za pisemną zgodą jej właściciela.
 8. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do:

a) dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymywanie jej należytego stanu sanitarno-higienicznego, w szczególności w rejonie pojemników, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi,

b) wyznaczenia na terenie nieruchomości miejsc/miejsca do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz dbania o ich czystość i porządek,

c) zabezpieczenia miejsc/miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem się oraz uprzątnięcia pozostałości odpadów komunalnych po wykonanym odbiorze,

d) dostarczenia do punktu selektywnego zbierania odpadów zielonych, niebezpiecznych,  budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zebranych na nieruchomości lub porzuconych w sąsiedztwie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.


ROZDZIAŁ III

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO


§ 7

 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie,

b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej trzy razy w tygodniu,

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) z terenu ogródków działkowych, w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej dwa razy w miesiącu, a w pozostałym okresie w przypadku powstawania odpadów komunalnych – co najmniej jeden raz w miesiącu,

e) z cmentarzy – co najmniej dwa razy w miesiącu.

f) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie powstawania odpadów.

2. Odpady z targowisk odbierane są co najmniej dwa razy w tygodniu.

3. Odpady gromadzone selektywnie typu papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w tygodniu,

c) z pozostałych nieruchomości – co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) wytwarzający odpady może również osobiście dostarczyć tego typu odpady do punktu selektywnego zbierania.

4. Ogólne zasady selektywnej zbiórki:

a) odpady z tworzywa sztucznego, metalu i odpady wielomateriałowe w zależności od rodzaju nieruchomości zbierane są do pojemników albo worków w kolorze żółtym,

b) odpady ze szkła w zależności od rodzaju nieruchomości zbierane są do pojemników albo worków w kolorze zielonym,

c) odpady z papieru i tektury w zależności od rodzaju nieruchomości zbierane są do pojemników albo worków w kolorze niebieskim,

d) dopuszcza się również stosowanie bezbarwnych worków na odpady segregowane.

e) wymóg kolorystyki pojemnika jest zachowany również wtedy, gdy tylko pokrywa pojemnika jest w kolorze żółtym, zielonym lub niebieskim

5. Zużyte opony, meble, odpady wielkogabarytowe, większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w roku na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości,

b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej cztery razy w miesiącu,

c) wytwarzający odpady może również osobiście dostarczać tego typu odpady do punktu selektywnego zbierania.

6. Odpady, o których mowa w pkt. 5 powinny być wystawione zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt. 9, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

7. Odpady niebezpieczne należy:

a) przekazywać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), lub

b) oddawać przedsiębiorcy wraz z odpadami wielkogabarytowymi, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, lub

c) przekazywać do punktów zbiórki utworzonych w wybranych placówkach handlowych, zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu oraz punktów serwisowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, lub

d) oddawać do innych punktów zbiórki, o których mowa w pkt. 8.

8. Na stronie internetowej Urzędu Miasta umieszczony jest wykaz:

a) podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,

c) aptek zbierających przeterminowane lekarstwa,

d) punktów selektywnego zbierania odpadów.

9. Odpady zielone, powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, należy: 

a) kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, lub

b) samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstające w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej a w zabudowie wielorodzinnej właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania.

11.Zużyte oleje jadalne używane w działalności gastronomicznej należy zbierać w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazać podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia na podstawie indywidualnej umowy. Wywóz tego typu odpadów odbywa się na koszt właściciela nieruchomości.

12. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania odpadów.

13. Kosze uliczne opróżniane są w miarę napełniania, co najmniej dwa razy w tygodniu.

14. Odpady komunalne powstające na terenie garaży wolnostojących należy usuwać do pojemników zlokalizowanych w obrębie zabudowy wielorodzinnej z uwzględnieniem miejsca zamieszkania właściciela garażu.

§ 8

 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do opróżniania zbiornika bezodpływowego z częstotliwością co najmniej jeden raz na kwartał, określoną w umowie zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. W przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika właściciel nieruchomości obowiązany jest do zlecenia przedsiębiorcy dodatkowego wywozu. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od jego złożenia.
 3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego. Średnie roczne zużycie wody ustala się w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody wynikających z odrębnych przepisów.
 4. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie odrębnego licznika.
 5. Częstotliwość usuwania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna wynikać z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

§ 9

 1. Do pojemników na zmieszane odpady komunalne nie należy wrzucać m.in.: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu czy popiołu zalewanego wodą, szlamów, opon, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, drobnego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego, świetlówek, zużytych baterii, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych.
 2. Do pojemników lub worków na papier i tekturę nie należy wrzucać pieluch, artykułów higienicznych, materiałów budowlanych takich jak tapety, worki po gipsie czy cemencie.
 3. Do pojemników lub worków na szkło nie należy wrzucać ceramiki i porcelany, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z ich zawartością, szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego), szyb samochodowych, żarówek, lamp czy neonówek.
 4. Do pojemników lub worków na tworzywo sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie należy wrzucać opakowań po substancjach niebezpiecznych, olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, styropianu budowlanego, sprzętu AGD.
 5. Do worków nie należy wrzucać odpadów, które powodują ich uszkodzenie lub stwarzają zagrożenie zdrowia i życia pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, np. stłuczki szklanej, igły, odpadów o ostrych krawędziach.
 6. Szacunkowa masa zebranych odpadów komunalnych nie może przekraczać ładowności pojemnika podanej przez producenta.
 7. Do koszy ulicznych nie należy wrzucać odpadów wytworzonych na terenie ogródków działkowych, garaży, obiektów handlowych, gastronomicznych, usługowych czy mieszkalnych.
 8. Przed umieszczeniem w pojemnikach pudełek kartonowych, butelek plastikowych, puszek aluminiowych należy zminimalizować ich objętość.

 

ROZDZIAŁ IV

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 10

 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.
 2. Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 11

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:

a) dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla ludzi,

b) wyprowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad jego zachowaniem, tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.  Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec,

c) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być wyrzucane do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych lub do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i słabowidzących korzystających z pomocy psów – przewodników,

d) zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa oraz oznakowania takiego obiektu, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w szczególności winny zwracać uwagę, aby:

a) nie pozostawiać zwierzęcia w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby niezdolnej do panowania nad zwierzęciem,

b) nie wprowadzać psa i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – opiekunów,

c) nie wprowadzać psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, na tereny placówek oświatowych, boisk, na teren cmentarza,

d) nie pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych,

e) nie trzymać nieoswojonych zwierząt, uprzednio dziko żyjących, jako zwierzęta domowe,

f) nie wyprowadzać zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz nie wyprowadzać zwierząt egzotycznych.

3. Przewożenie psów i kotów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu, a kot w transporterze.

4.Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.


ROZDZIAŁ VI

ZASADY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 12

 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odór) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
 2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.
 3. Budynki zbiorowego zamieszkania nie służą do prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich.

ROZDZIAŁ VII

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 13

 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

a) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego,

b) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala właściciel nieruchomości uwzględniając okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni.

3. W uzasadnionych przypadkach deratyzacja, w miarę potrzeby, może być również przeprowadzona na terenach ogólnodostępnych.


ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 15

Traci moc Uchwała Nr III.21.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 1458).

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane