W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr II.4.2014

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok
na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami)
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 6416

Treść

UCHWAŁA NR II.4.2014


RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ


z dnia 4 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,


Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:


§ 1.


1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 186 262 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 387 366 091 zł, w tym:
1) dochody bieżące 341 242 585 zł,
2) dochody majątkowe 46 123 506 zł.


§ 2.


1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 80 552 zł, w tym:
1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 155 200 zł,
2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 74 648 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 420 171 046 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 330 524 495 zł,
2) wydatki majątkowe 89 646 551 zł.


§ 3.


1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 32 804 955 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 2 414 020 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciąganej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł


§ 4.


1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł, w tym:
1) wprowadzić przychody ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto
w kwocie 30 000 000 zł,
2) zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł,
3) zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 064 955 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5.


1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 2 116 788 zł.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 0 zł.
3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto poprzez dodanie pkt 4 w ust. 1 § 5 uchwały, w brzmieniu; ”sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 30 000 000 zł”.


§ 6.


1. Zmniejszć o kwotę 4 125 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 7.


Zwiększyć o kwotę 48 274 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 8.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


UZASADNIENIE


Załącznik Nr 1


1. W dziale 758 – Różne rozliczenia proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę
115 901 zł w części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
- o kwotę 22 319 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma
Nr ST5/4822/22p/BKU/14 z 24 października br. w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jednorazowej gratyfikacji pieniężnej za nadanie tytułu
honorowego profesora oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 10,
- o kwotę 93 582 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma
Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z 26 listopada br. w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, proponuje się zmienić nazwy źródeł dochodów bieżących
związanych z realizacją projektu unijnego pn. „III polsko czeskie spotkania branżowe” w związku
z koniecznością prawidłowego ujęcia ww. wpływów w ramach klasyfikacji budżetowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata
i wychowanie, o kwotę 15 119 zł, w tym o kwotę:
a) 11 479 zł, w związku z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową –
4 814 zł oraz za żywienie dzieci w przedszkolu - 6 665 zł (Publiczne Przedszkole Nr 16),
b) 3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników w wieku 45+, w 80%.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna
o kwotę 55 242 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT.


Załącznik Nr 2


1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7 000 zł oraz w rozdziale 60016
– Drogi publiczne gminne o kwotę 4 000 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup
oznakowania pionowego dróg.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 62 000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn.
„Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” z uwagi na
toczącą się w Urzędzie Miasta Tychy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, która wg ustaleń ma
się zakończyć dopiero na koniec I kwartału 2015 roku, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na rok
2015 w zakresie przekazania dotacji dla Gminy Pawłowice dla uregulowania należności za opracowaną
dokumentację techniczną przebudowy drogi.
3. Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71035- Cmentarze
o kwotę 16 100 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 11 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz
wydatki majątkowe o kwotę 4 500 zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla JZK”, w celu zakupu
profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zieleni na cmentarzu przy ul. Okrzei.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata
i wychowanie o kwotę 73 794 zł, w tym:
a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększyć o kwotę 93 582 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-
letnich w jednostkach oświatowych,
b) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 319 zł, z przeznaczeniem
na jednorazową gratyfikację pieniężną za nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 10,
c) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6 665 zł, w związku z wyższymi
niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 16
z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
d) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę
3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów
kształcenia w formie studiów podyplomowych dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 16.
Całkowity koszt studiów podyplomowych dla dwóch n-li wynosi 4 550 zł, dofinansowanie z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego 80% tj. 3 640 zł.
e) w rozdziale 80130 –Szkoły zawodowe, zmniejszyć o kwotę 200 000 zł, wieloletnie przedsięwzięcie
pn.: „Mam zawód- mam pracę w regionie”. Środki zostaną wykorzystane w roku następnym, co jest
spowodowane koniecznością przedłużenia okresu realizacji projektu do końca lutego 2015 roku
(zostaną przeprowadzone kursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów).
5. Proponuje się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonać przeniesienia planu wydatków
majątkowych pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami:
a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie
wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” w związku z brakiem środków po
przeprowadzeniu procedury przetargowej,
b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie wieloletnie pn.
„Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w związku
z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.
6. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017-
Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszyć wydatki bieżące w kwocie 76 906 zł, i zwiększyć wydatki
majątkowe o tę samą kwotę dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa placu przy
ul. Dworcowej 17D” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników
Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego pracujących przy tej inwestycji.
7. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-
Pozostała działalność, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5 100 zł. Zmniejszenie planu jest możliwe
z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na energię elektryczną na targowisku przy ul. A. Bożka.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale
92601 – Obiekty sportowe o kwotę 55 242 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku
głównego MOSiR”, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku MOSiR.


Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 266 814 zł.
W celu zrównoważenia budżetu Miasta oraz w związku z przewidywaną korektą dochodów
bieżących z podatku od nieruchomości powodującą znaczne zmniejszenie tego źródła dochodów, a tym
samym zwiększenie deficytu budżetowego, proponuje się:
- wprowadzić przychody ze sprzedaży obligacji emitowanych przez Miasto w kwocie 30 000 000 zł,
- zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł
- zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788.


Załącznik Nr 4


W związku z proponowanymi zmianami oraz zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta
Miasta w miesiącu listopadzie bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej
na:
1. zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie
Pawłowice,
2. zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 33 400 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu dla
OSP,
3. zwiększeniu dotacji podmiotowej o kwotę 1 096 zł, na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie -
Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju
(zawarcie porozumienia z powiatem rybnickim),
4. zwiększeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostek systemu oświaty – Niepubliczna Poradnia
Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 23 379 zł,
5. przesunięciu środków w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
w celu zabezpieczenia środków do końca roku, w tym:
a) w rozdziale 80104- Przedszkola:
- zwiększyć dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego o 13 000 zł,
- zmniejszyć dotacje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu –
Zdroju o 5 000 zł oraz w Przedszkolu Niepublicznym Językowym "SECRET" o 8 000 zł
b) w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące:
- zwiększyć dotacje dla Rafał Kucharczyk o 4 300 zł, "Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala
o 12 000 zł, "Adeptus" Józef Krzempek o 21 000 zł, "NOTUS" Henryk Ździebło o 700 zł,
- zmniejszyć dotacje w AP Edukacja sp. z o.o. o 8 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z
o.o. o 18 000 zł, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o. o 12 000 zł,
c) w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe:
- zwiększyć dotacje dla AP Edukacja sp. z o.o. o 13 500 zł, "Adeptus" Józef Krzempek
o 60 000 zł,
- zmniejszyć dotacje w A. Włochowicz- Kucharczyk o 7 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"
sp. z o.o. o 45 000 zł, TEB Edukacja sp. z o.o. o 3 500 zł, "LOGUS" Maria Białas o 8 000 zł,
"NOTUS" Henryk Ździebło o 10 000 zł,


Załącznik Nr 5


Proponuje się zwiększyć o kwotę 48 274 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi
finansowanych, w tym z tytułu:
1. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 43 539 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 5 135 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 o 5 544 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 3 355 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 o 29 505 zł.
2. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi
o kwotę 2 342 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 1 804 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 538 zł.
3. Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu
jednostki budżetowej o kwotę 2 393 zł -Szkoła Podstawowa Nr 6.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane