W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

RSS
Sprawa: Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
Kategoria: budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Architektury

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4785 112

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr Ar-03-1

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia 

Data aktualizacji
15-10-2021 r.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Zgoda dotychczasowego inwestora, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu. 
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przeniesienie zgłoszenia (jeśli podlega opłacie skarbowej).
5. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli podlega opłacie skarbowej). 

Miejsce złożenia dokumentów
1. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A
2. Drogą elektroniczną:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ -> Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Architektury
pok. 353, 354, 355, 357 III piętro, bud. B,
tel. 32 4785 119, 32 4785 342, 32 4785 313, 32 47 85 275

Opłaty
1. Opłata skarbowa za przeniesienie zgłoszenia 10 zł (jeśli podlega opłacie skarbowej).
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. 
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem.

Numer konta bankowego Urzędu Miasta: 
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 
96 84700001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia
1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy
1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 

- Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą pisma ogólnego do podmiotu,
- Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego albo w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych dzień wystawienia dowodu wysłania albo w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

Informacja w zakresie danych osobowych
W związku z pozyskaniem danych osobowych w niniejszej sprawie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na wniosek jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) 
w następujący sposób:
·  listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na wniosek.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na wniosek, będziemy przetwarzać (przechowywać) w trakcie prowadzenia sprawy, przy czym okres przechowywania liczony jest zgodnie z ustawą - Prawo budowlane).

6.  Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

·  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
·  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
·  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
·  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Załączniki:

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 21.10.2021 10:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 64
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 21.10.2021 10:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 54
Wniosek PB-11
pdf, 141 kB
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 21.10.2021 10:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 65
Odpowiedzialny za treść: Katatrzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 04.11.2021 11:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 68
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 21.10.2021 10:21
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023 13:49
Liczba wyświetleń: 210
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.