W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

RSS
Sprawa: Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
Kategoria: budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Architektury

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr Ar - 13

Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Data aktualizacji
30-06-2021

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty
1.Wypełniony formularz wniosku. 
2. Cztery (do dnia 18 września 2021 r.) lub trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. 
Powyższego nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2) Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Powyższego nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
3) Stosownie do potrzeb:

 • w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
  4) Informację o obszarze oddziaływania obiektu.
  5) Ponadto projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  W PRZYPADKU BUDYNKÓW OBJĘTYCH GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW WYMAGANY JEST PIĄTY EGZEMPLARZ PROJEKTU BUDOWLANEGO POTRZEBNY DO OPINIOWANIA.

  3. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego. 

  4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 
  5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie  z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
  Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana w sytuacji obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym. 
  6. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 
  7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
  8. Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. 
  9. Decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne. 
  10. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. 
  11. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

  Miejsce złożenia dokumentów
  Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 020 budynek A

  Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Architektury
  pokój 353, 354, 355, III piętro, budynek B,
  tel. 32 4785 119, 32 4785 342, 32 4785 313

  Opłaty
  1. Wydanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokości zależnej od rodzaju zamierzenia budowlanego: 
 • Budynek przeznaczony na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 PLN (nie więcej niż 539,00 PLN)
 • Budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 PLN
 • Inny budynek - 48,00 PLN.
 • Studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 PLN.
 • Budowla związana z produkcją rolną - 112,00 PLN
 • Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2.143,00 PLN
 • Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe o długości do 1 kilometra - 105,00 PLN
 • Inna budowla - 155,00 PLN
 • Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - 91,00 PLN.
  2. W przypadku przebudowy istniejącego obiektu opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 1.
  3. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
  4. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
  5. Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
 • W sprawach budownictwa mieszkaniowego
 • W sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • Budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 • Dotyczące remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
  6. Za zatwierdzenie projektu budowlanego (o ile nie została pobrana taka opłata przy usłudze zatwierdzenia projektu budowlanego) - 47 PLN
  7. Termin wniesienia opłaty: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
  8. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. 
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  9. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem.

  Numer konta bankowego Urzędu Miasta: 
  Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 
  96 84700001 2001 0017 6125 0002

  Termin i sposób załatwienia
  Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 65 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. 

  Tryb odwoławczy
  1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przy pomocy formularza elektronicznego poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 • Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
  3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
  4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
  5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

  Informacja w zakresie danych osobowych
  W związku z pozyskaniem danych osobowych w niniejszej sprawie informuję, że zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE:
  1. Informacje dotyczące administratora danych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wydaniem odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego na wniosek jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60 
  Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
 • e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
 • telefonicznie: 32 47 85 100
  2. Inspektor ochrony danych - IOD
  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
 • e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
  3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wydaniem odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego na wniosek.
  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa
  5. Okres przechowywania danych
  Dane pozyskane w związku z wydaniem odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego na wniosek będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 10 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B 10, przy czym okres przechowywania liczony jest zgodnie z ustawą - Prawo budowlane)
  6. Przysługujące Państwu uprawnienia
  W odniesieniu do danych pozyskanych w związku związanym z wydaniem pozwolenia na budowę wniosek Wnioskodawcy przysługuje:
 • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  7. Obowiązek podania danych
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wniosku.
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Podmiot udostępniający: Ksenia Marzańska
Odpowiedzialny za treść: Barbara Mirecka
Data wytworzenia: 30.06.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 01.07.2021 12:19
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 98
Odpowiedzialny za treść: Barbara Mirecka
Data wytworzenia: 30.06.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 01.07.2021 12:19
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023 13:49
Liczba wyświetleń: 309
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.