W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

RSS
Sprawa: Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
Kategoria: budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Architektury

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4785112

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr Ar-10

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

Data aktualizacji
16-10-2021 

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej).
4. Inne (wymagane przepisami prawa).
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę (jeśli podlega opłacie skarbowej)
w wysokości zależnej od rodzaju zamierzenia budowlanego.
6. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli podlega opłacie skarbowej). 

Miejsce złożenia dokumentów
1. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A
2. Drogą elektroniczną: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ -> Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Architektury

pok. 353, 354, 355, 357 III piętro, bud. B,
tel. 32 4785 119, 32 4785 342, 32 4785 313, 32 47 85 275

Opłaty
1.  Wydanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokości zależnej od rodzaju zamierzenia budowlanego, w zakresie zwiększającym powierzchnię w stosunku do powierzchni pierwotnej:
- budynek przeznaczony na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 
  za  każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł)
- budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł
- inny budynek - 48,00 zł
- studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł
- budowla związana z produkcją rolną - 112,00 zł
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe o długości do 
  1 kilometra - 105,00 zł
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi,   
  z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł
- inna budowla - 155,00 zł
- urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - 91,00 zł
- zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego – 47,00 zł

2. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego 50% stawek określonych w pkt. 1.

3.  W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

4.   W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. 

5.  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. 
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 

6. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem.


Numer konta bankowego Urzędu Miasta: 
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 
96 84700001 2001 0017 6125 0002


Termin i sposób załatwienia

1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy
1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
2.  Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
·  Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą pisma ogólnego do podmiotu,
· Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
· Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
3. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego albo w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych dzień wystawienia dowodu wysłania albo w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

Informacja w zakresie danych osobowych
W związku z pozyskaniem danych osobowych w niniejszej sprawie informuję, że zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE:

1.  Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na wniosek jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. 
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
·  listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD)
w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na wniosek

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa

5. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z udzielaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na wniosek będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 10 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna BE 10, przy czym okres przechowywania liczony jest zgodnie z ustawą - Prawo budowlane)

6. Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z udzielaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę  na wniosek Wnioskodawcy przysługuje:
· prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wniosku

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Załączniki:

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 18.10.2021 13:32
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 189
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 18.10.2021 13:32
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 176
Odpowiedzialny za treść: Katatrzyna Borkowska
Data wytworzenia: 15.10.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 04.11.2021 11:29
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 86
Odpowiedzialny za treść: Barbara Mirecka
Data wytworzenia: 30.06.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 01.07.2021 10:23
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023 13:49
Liczba wyświetleń: 564
Drukuj Zapisz do PDF