W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Realizacja budżetu miasta w zakresie projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych

RSS
Sprawa: Realizacja budżetu miasta w zakresie projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych
Kategoria: sprawy organizacyjne urzędu
Jednostka: Wydział Księgowości Budżetowej

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4717 700

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od  7:30 do 17:00
piątek  od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr KB-01-4

Realizacja budżetu miasta w zakresie projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Data aktualizacji 
07.10.2021

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
Ustawa z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 

Uchwała Nr LXI/752/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego; 

Zarządzenie Nr Or–IV.0050.61.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój; 

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.356.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych; 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej; 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020  roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych; 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017 roku w sprawie  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ; Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or-lV.0050.306.2021 z dnia 1 czerwca 2021 w sprawie: procedury przygotowania, realizacji 
i rozliczania projektów z udziałem bezzwrotnych środków krajowych i zagranicznych.

Jednostka odpowiedzialna          
Wydział Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości Budżetowej-II Budynek B, II piętro
Kierownik Referatu: Lucyna Moczała – pokój 260 B, tel. 32 47 85 380

Wymagane dokumenty  w zakresie realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

1. Projekty i plany w zakresie projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych są zatwierdzone przez poszczególnych dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. 
2. Wnioski w sprawie zmiany budżetu w wersji papierowej i elektronicznej przekazywane są za pomocą portalu FB. Wnioski w wersji papierowej są przekazywane do  wydziału sprawującego nadzór merytoryczny nad daną jednostką organizacyjną, w której realizowany jest projekt.
3. Decyzja  kierownika jednostki (na podstawie upoważnienia), przekazywana jest tylko w wersji elektronicznej  za pomocą portalu FB.   
4. Zapotrzebowanie na uruchomienie środków sporządzone w wersji papierowej. Zapotrzebowanie to jest kierowane do wydziału sprawującego nadzór merytoryczny nad daną jednostką organizacyjną, w której realizowany jest projekt.
5.  Sprawozdania finansowe wraz z informacjami uzupełniającymi powinno być sporządzane odrębnie dla każdego projektu.
6.  Jednostkowe sprawozdania budżetowe, opisowe informacje o przebiegu wykonania za I półrocze, roczne sprawozdania opisowe są sporządzane odrębnie dla każdego projektu.

Termin i sposób załatwienia
1. W zakresie sporządzania projektów planów finansowych jednostek budżetowych. 

Prezydent Miasta w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej przekazuje z wykorzystaniem programu eProjekt 2  dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów i biur Urzędu Miasta informację o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej.

Skarbnik Miasta w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji przyjmuje zatwierdzone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych projekty planów finansowych.

Weryfikacja projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie. W przypadku stwierdzenia różnic wprowadza się odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę w terminie do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekty planów finansowych stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostki w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego roku do dnia opracowania planów finansowych na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

2. W zakresie sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych. 

Prezydent Miasta w terminie:
- 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej informuje z wykorzystaniem programu eProjekt 2 dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta o wynikających z niej ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

Skarbnik Miasta przyjmuje plany finansowe zatwierdzone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji. Weryfikacja planów finansowych pod względem ich zgodności z uchwałą budżetową następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie. W przypadku stwierdzenia różnic wprowadzanie odpowiednich zmian i informowanie o ich dokonaniu właściwą jednostkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania planów finansowych.

W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Dokonywanie zmian budżetu.
Prezydent Miasta zmienia budżet na podstawie wniosków wydziałów i biur merytorycznych Urzędu Miasta oraz wniosków jednostek organizacyjnych miasta:
-  w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku do Wydziału Budżetu, 
-  w następnym dniu roboczym po sesji w przypadku gdy termin załatwienia wniosku przypada                      
- w okresie od dnia złożenia projektu uchwały zmieniającej budżet do dnia sesji,
- w uzasadnionych przypadkach nie później niż 2 dni robocze od daty dostarczenia wniosku do Wydziału Budżetu.

Rada Miasta zmienia budżet na sesji na podstawie wniosków wydziałów i biur merytorycznych Urzędu Miasta oraz wniosków jednostek organizacyjnych miasta dostarczonych do wydziału budżetu  w terminie 21 dni przed sesją, na której uchwała będzie rozpatrywana. 

O zmianach wynikających z uchwały lub zarządzenia Prezydent Miasta informuje za pomocą Portalu FB dysponentów środków budżetowych, których te zmiany dotyczą w terminie nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub podpisania zarządzenia.

Ostatnie zmiany budżetu dokonywane są na wnioski złożone do końca października danego roku budżetowego.

4. Dokonywanie zmian w planach finansowych jednostek.

Kierownik jednostki innej niż Urząd Miasta zmienia plan finansowy w wyniku:
- otrzymanego zawiadomienia w portalu FB o dokonanych zmianach przez Radę Miasta lub Prezydenta Miasta,
- otrzymanego od Prezydenta Miasta upoważnienia w terminie nie później niż do 20. dnia miesiąca, a o dokonanych zmianach zawiadamia Prezydenta Miasta w terminie do 7 dni za pomocą portalu FB.

Forma papierowa dokumentów zmieniających plan finansowy pozostaje w dokumentacji jednostki.

Prezydent zmienia plan finansowy Urzędu Miasta po dokonaniu zmian budżetu lub w granicach udzielonego przez Radę Miasta upoważnienia w terminie do 7 dni od daty dostarczenia wniosku do wydziału budżetu.

5. Uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań.
Przyjmowanie miesięcznych zapotrzebowań na uruchomienie środków budżetowych w terminie do 20 każdego miesiąca, a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy w następnym pierwszym dniu roboczym. Sporządzanie na ich podstawie przelewów środków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w terminach umożliwiających terminową realizację zadań. Zapotrzebowanie na uruchomienie środków jest kierowane do wydziału sprawującego nadzór merytoryczny nad daną jednostką organizacyjną, w której realizowany jest projekt. Po weryfikacji wydział ten przekazuje je do realizacji w Wydziale Księgowości Budżetowej.

6. Monitoring płynności finansowej w zakresie realizacji poszczególnych projektów.
Opracowywanie analiz finansowych podczas  przygotowywania zestawień do projektów uchwał Rady Miasta w sprawie zmian budżetu oraz weryfikacji wniosków o płatność. Uwzględnianie przy ich sporządzaniu zapisów umowy o dofinasowanie wraz z późniejszymi jej zmianami zwłaszcza zachowania montażu finansowego, zabezpieczenia odpowiednich środków własnych na realizację projektów oraz wpływu do budżetu miasta transz dofinansowania.

7. Sporządzanie sprawozdawczości finansowo-budżetowej.
Weryfikowanie prawidłowości przedkładanych sprawozdań budżetowych i finansowych pod względem formalno-rachunkowym.
Opracowywanie części dotyczącej projektów unijnych w zakresie informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego przedkładanej  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miasta w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego, na podstawie informacji przedłożonej przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta w terminie do 25 lipca roku budżetowego.

Sporządzanie części dotyczącej projektów unijnych w zakresie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedkładanego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miasta w terminie do 31 marca roku budżetowego, opracowanego na podstawie sprawozdań przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta w terminie do 14 lutego roku budżetowego.

Odpowiedzialny za treść: Marzena Kryst
Data wytworzenia: 23.11.2020
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 23.11.2020 13:35
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2023 14:04
Liczba wyświetleń: 225
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.