Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydawanie i korzystanie z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy gospodarka odpadami

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej

Treść


 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
19-02-2020

Wersja:
1.1

Karta informacyjna nr GK-04


Wydawanie i korzystanie z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi
Podstawa prawna

Zarządzenie nr Or-IV.0050.16.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17.01.2020 r.
w sprawie Regulaminu wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zarządzenie nr Or-IV.0050.51.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31.01.2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or-IV.0050.16.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie Karty PSZOK/kolejnej Karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – załącznik nr 1.
 2. Wniosek o wydanie Karty PSZOK/kolejnej Karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym – załącznik nr 2.
 3. Wniosek o wydanie kolejnej Karty PSZOK:

a)    dodatkowej dla danej nieruchomości – załącznik nr 1, 2.

b)    z powodu uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty – załącznik nr 3

      4. Dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu.
      5. Załączniki:

a)   Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;

b)   Dowód wniesienia należnej opłaty za wydanie kolejnej Karty PSZOK.

Jednostka odpowiedzialna                                     

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Odpadami

Sala Obsługi Interesantów, parter, stanowisko nr 6

tel. 32 47 85 396

Opłaty

 1. Karty PSZOK w ilościach, o których mowa w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi, są bezpłatne.
 2. Wydanie kolejnej Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości podlega opłacie w wysokości 2,50 zł za każdą Kartę, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002
 3. Opłata skarbowa:
  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat
w placówkach Banku Spółdzielczego numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.

 

Termin i sposób załatwienia

1.
Odbiór Karty PSZOK:

a)    osobisty przez właściciela nieruchomości;

b)    przez osobę trzecią, upoważnioną przez właściciela nieruchomości na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dokumentu tożsamości.

2. Termin odbioru Karty PSZOK:

a)    w dniu złożenia wniosku jeśli:

-         wniosek nie wymaga uzupełnienia lub poprawy,

-         właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-         uiszcza należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b)    w pozostałych przypadkach do 7 dni roboczych od spełnienia ww. warunków.

3. Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty PSZOK możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji w ramach czynności sprawdzających, prowadzonych przez organ podatkowy -  w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O możliwym terminie odbioru Karty właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.
4. Powyższe zasady dotyczą również wydawania kolejnych Kart PSZOK.

 

Uwagi

 1. Karta PSZOK umożliwia korzystanie z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej.
 2. Każdej Karcie PSZOK przypisany jest indywidualny numer identyfikujący odpowiednio właściciela nieruchomości lub nieruchomość.
 3. O fakcie utraty lub zniszczenia Karty PSZOK właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój celem zablokowania Karty:

a)    osobiście – w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 453, budynek B.

b)    telefonicznie pod nr 32 4785396; po weryfikacji właściciela nieruchomości,

c)     pocztą elektroniczną na adres e-mail odpady@um.jastrzebie.pl,

d)    na adres – Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Gospodarki Komunalnej.

4. Wydanie nowej Karty nastąpi na wniosek.
5. Karta PSZOK zostanie zablokowana z urzędu w przypadku powzięcia informacji o:

a)    sprzedaży nieruchomości,

b)    zmianie właściciela/li nieruchomości,

c)     zgonie jedynego właściciela nieruchomości.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., ordynacja podatkowa.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmie KT-Soft S.C., ul. Dworcowa 13, 43-410 Zebrzydowice.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
  i przez okres 10 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B10).
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych  danych osobowych w każdym czasie.
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje  prawo wniesienia skargi do PUODO
  z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania  danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych
  w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych prawem dokumentów zawierających niezbędne dane osobowe.

       10.Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie Karty PSZOK/kolejnej Karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym.
 2. Wniosek o wydanie Karty PSZOK/kolejnej Karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym.
 3. Wniosek o wydanie kolejnej Karty PSZOK – uszkodzenie, zagubienie lub kradzież karty.
 4. Wzór pełnomocnictwa do odbioru Karty PSZOK.
 5. Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku i odbioru Karty PSZOK.Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Honorata Uchto

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij