W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4785 140

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek  od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Karta informacyjna nr ED-14

Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Data aktualizacji 
08-06-2021

Podstawa prawna
Art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Uchwała Nr IV.50.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Wymagane dokumenty
- wniosek o przyznanie stypendium - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami.
Wnioskodawcy składają wniosek o przyznanie stypendium wraz z opinią wychowawcy, uzasadnieniem dyrektora szkoły oraz załącznikami poświadczającymi spełnienie wymogu przyznania stypendium potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły. 

Załącznikami do wniosku mogą być w szczególności: uwierzytelnione przez organ wystawiający kopię świadectwa szkolnego, zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia ocenach za dany rok szkolny oraz kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganego tytułu lub zajętego miejsca zgodnie z zapisem § 5 Programu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie tych faktów.

Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta; pokój 020 A

Jednostka odpowiedzialna 
Wydział Edukacji pokój 419A, tel. 32 4785 171, fax.32 4785 140 

Termin i sposób załatwienia
Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca w danym roku szkolnym.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta   Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Uwagi:
Uczniowi w danym roku szkolnym może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości osiągnięć.

O stypendium może się ubiegać:

1) Uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej - który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną co najmniej 5,25 i posiada tytuł laureata albo finalisty konkursu, olimpiady zorganizowanej w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium, 

2) Uczeń klasy VII-VIII szkoły podstawowej - który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną co najmniej 5,00 i posiada tytuł laureata albo finalisty konkursu, olimpiady zorganizowanej w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium,

3) Uczeń szkoły ponadpodstawowej który:

-   w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną co najmniej 4,75 i brał udział co najmniej w II etapie turniejów, olimpiad umieszczonych na liście Ministra Edukacji i Nauki, zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium

lub

- posiada tytuł laureata albo finalisty olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim, umieszczonych na liście Ministra Edukacji i Nauki, zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium,

4) W przypadku uzyskania, w danym roku szkolnym I, II lub III miejsca za projekt innowacyjny, co najmniej na szczeblu ogólnopolskim, o stypendium może ubiegać się każdy uczeń biorący udział w tworzeniu danego projektu.

Ochrona danych osobowych: 

Informacja w związku z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl  

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu spełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególne uzdolnionych. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 90t ust.1pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  art. 72 ustawy z dnia  27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane Komisji Stypendialnej weryfikującej wnioski. 

6. Będziemy przetwarzać (przechowywać) Państwa dane osobowe w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna BE5).
7. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane