Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dofinansowanie do podręczników – rządowy program „Wyprawka szkolna”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy edukacja

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 centrala , fax +48 32 47-85-140

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od  730 do 1400

Biuro Obsługi Interesantów:

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji:
  04-09-2019

Wersja:
1.4

Karta informacyjna nr ED-11

Strona: 1 / 3

Dofinansowanie do podręczników – rządowy program „Wyprawka szkolna”

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1342) oraz Uchwały Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.


Wymagane dokumenty


  1. Wniosek rodziców/prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), złożony do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w terminie ustalonym zarządzeniem prezydenta miasta, z załączoną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; z  wyłączeniem wniosków uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, które należy kierować bezpośrednio do Wydziału Edukacji 

  1. Imienna lista uczniów uprawnionych przez dyrektora szkoły do otrzymania pomocy, sporządzona na podstawie  otrzymanych wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, przekazana przez dyrektora do jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna; pokój 020 A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, pokój 419A
tel.   0 32 47-85-171 fax.  0 32 47-85-140

Termin i sposób załatwienia

Co rok MEN ustala dla jednostki samorządu terytorialnego termin składania wniosku określającego ogólną liczbę dzieci objętych programem. Termin ten zostaje ogłoszony komunikatem na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty. Prezydent Miasta określa zarządzeniem termin składania wniosków     w szkołach, a następnie przekazania list uczniów uprawnionych do dofinansowania przez dyrektorów szkół do Wydziału Edukacji. Po otrzymaniu list uczniów, środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników zostają przekazane na rachunek bankowy szkoły, gdzie następuje zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy wskazanej w programie. W przypadku uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, koszty zakupu podręczników zostają zwrócone bezpośrednio na konto rodziców/opiekunów prawnych, po przedłożeniu do Wydziału Edukacji dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zgodnie z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.


Tryb odwoławczy

Organ nadzoru pedagogicznego.

 

Uwagi

Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. Dofinansowanie dotyczy także uczniów z orzeczeniem   o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do klas i typów szkół określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Informacja w związku z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

 


1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.


2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174.


3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”).


4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1342) oraz Uchwały nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2019  – „Wyprawka szkolna”.


5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.


6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
zgodnie z kategorią archiwalną A (mają trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego).


7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie.


8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO
z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych.


9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek nie zostanie rozpatrzony.


10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij