Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy dotacje i stypendia

Komórka odpowiedzialna Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Treść

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
27-01-2020

Wersja:
4.13

Karta informacyjna nr KST-3

Strona: 1 / 2

Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkówPodstawa prawna

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.83.2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

-         Decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

-         Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku.

-         Harmonogram oraz kosztorys lub kalkulację kosztów przewidywanych prac lub robót.

-         Decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót.

-         Projekt prac/robót budowlanych, o ile jest wymagany przepisami prawa.

-         Pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa.

-         Informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.

-         Dokumentację fotograficzną zabytku.

-         W przypadku przedsiębiorców wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie oraz informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna, pokój 020, budynek A, parter.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

pokój 204, 206 budynek A, II piętro

tel. 32 47 85 117, tel. 32 47 85 335


Opłaty

Brak.


Termin i sposób załatwienia

Składanie wniosku do 31 marca każdego roku.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


 

Uwagi

Z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Dotacja w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2006.379.5 ze zm. z dnia 2006.12.28). Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielonej w zakresie określonym w art. 1 Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
  al. Piłsudskiego 60.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura
  ds. Zarządzania Jakością, tel.: 32 4785 174.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (przyznania lub nieprzyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
  i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.83.2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 6. Pozyskane dane osobowe przetwarzane (przechowywane) będą wieczyście (kategoria archiwalna A).
 7. Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą
  w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nieprzekazania danych osobowych jest nieprzyznanie dotacji.
 9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Ewa Gutowska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Wniosek doc, 129 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij