Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zezwolenie na zbieranie odpadów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy środowisko i rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

     

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-17-700

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 730 do 1530

                         czwartek od 730 do 1700

                                      piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
28-01-2019

Wersja:
4.11

Karta informacyjna nr OŚ-04

Strona: 1 / 2

Zezwolenie na zbieranie odpadówPodstawa prawna

art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie, który powinien zawierać informacje zgodne z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.


Do wniosku należy dołączyć :

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;
 • do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych lub zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 72 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko -  dotyczy punktów do zbierania złomu.
 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach ( z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
  -  oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
  -  oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a)   fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)   prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano  ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy;
-  oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 515 A, tel. 32 4785322

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zezwolenia - 616,00 zł  

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)


Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji Prezydenta Miasta - do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze


Uwagi:

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój jest właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, jeśli miejsce zbierania zlokalizowane jest na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój oraz nie zachodzą przypadki określone w art. 41 ust. 3 pkt 1 lub art. 41 ust. 4 ustawy o odpadach.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska , z udziałem przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, kontroli miejsc, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;
 • zezwolenie na zbieranie odpadów (z wyłączeniem postępowań dotyczących wyłącznie odpadów niepalnych) jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, kontroli miejsc, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.Informacja w związku z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:


 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego
  (Zezwolenie na zbieranie odpadów),
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
  i przez okres 5 lat od wygaśnięcia decyzji (kategoria archiwalna B5),
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO
  z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe.
 10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Mariusz Rogala

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij