Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy geodezja i kartografia

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Kartografii

Treść

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
02-01-2019

Wersja:
4.11

Karta informacyjna nr G-06

Strona: 1 / 2

Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków


Podstawa prawna

Art. 22 i 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zmianami); § 45 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034)


Wymagane dokumenty

W sprawach prowadzonych z wniosku podmiotu ewidencyjnego:
 • wniosek o zmianę danych ewidencyjnych z podaniem rodzaju wnioskowanej zmiany wraz z uzasadnieniem (zał. nr 1 do karty)
 • wniosek o rejestrację umowy dzierżawy zawartej w sprawach związanych z nabyciem praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich (zał. nr 2 do karty)
 • wzór umowy dzierżawy zawartej w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) (zał. nr 3 do karty)
Na żądanie organu prowadzącego ewidencję należy przedłożyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmiany, jeżeli informacje wynikające z wniosku są niewystarczające do wprowadzenia zmiany lub wymagają dodatkowych dowodów.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii
Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pok. B-358,  tel. 32/4785278

Opłaty

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej


Termin i sposób załatwienia

Zmianę wprowadza się niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich dokumentów (dowodów zmiany) – nie później niż w terminie 30 dni.

Dane ewidencyjne aktualizuje się z urzędu, jeżeli zmiany tych danych wynikają z:
a)  przepisów prawa,
b)  wpisów w księgach wieczystych,
c)  prawomocnych orzeczeń sądu,
d)  ostatecznych decyzji administracyjnych,
e)  aktów notarialnych,
f)   zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
g)  wpisów w innych rejestrach publicznych,
h)  materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
i)   wykrycia błędnych informacji.

O dokonanej zmianie zawiadamia się:

 • Wydział Podatków i Opłat UM, w wypadku zmiany danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
 • Wydział ksiąg wieczystych w wypadku zmiany danych objętych działem I KW
 • Urząd Statystyczny w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków
 • właściwe podmioty ewidencyjne, które wnioskowały o dokonanie zmiany

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy zmiana wynika z wydanej decyzji, przysługuje stronie odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.          
            

Uwagi

1. Podmioty ewidencyjne zgłaszają właściwemu staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
2. W przypadku rejestracji umowy dzierżawy, na podstawie której wydzierżawieniu podlega część działki ewidencyjnej, do umowy należy załączyć dokument graficzny sporządzony przez geodetę uprawnionego na kopii mapy ewidencyjnej, którego treścią jest oznaczenie wydzierżawionego obszaru oraz jego pola powierzchni, a także rozliczenie pól powierzchni użytków gruntowych przypadających na część wydzierżawianą i część pozostającą w użytkowaniu Wydzierżawiającego.
 

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, wynikających z treści wniosku – zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków, jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego, polegającego na prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków w systemie teleinformatycznym i w formie tradycyjnej w postaci zbioru dokumentów uzasadniających wprowadzenie zmian w ewidencji.
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozdziału 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia wykonawczego.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w systemie teleinformatycznym wieczyście, dokumentując stan ewidencji na dowolną datę, a w formie tradycyjnej przez okres 10 lat po dokonaniu zmiany danych wynikających ze zgłoszenia (kategoria archiwalna BE10).
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie.
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych we wniosku (co najmniej imię, nazwisko, adres) jest wymogiem ustawowym (art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) i warunkuje realizację wniosku.
 10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Jacek Kmita

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij