Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy edukacja

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
16-01-2020

Wersja:
2.3

Karta informacyjna nr ED-9

Strona: 1 / 5

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownikaPodstawa prawna

Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.), § 1, 6, 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2010) oraz Ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.362 ze zm.).


 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych przysługuje, jeżeli:

-         pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

-         młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1267 ze zm.) – egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną.

lub

-         młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin:

 • w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin bezpośrednio u swojego pracodawcy.

Wymagane dokumenty


1)    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (druk do pobrania),


2)    Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład     w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy w okresie kształcenia młodocianego pracownika,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał odpowiedni egzamin zgodnie z art.122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu

3)    Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania) , wzór formularza stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz.U.2010.53.311 ze zm.).


4)    Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis  w tym okresie - zał. Nr 1 (druk do pobrania);  wymóg art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.2018.362 ze zm.).


5)    Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna Urzędu Miasta; pokój 020A


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji;

pokój 419 A

tel. 032  4785131; fax. 032 4785140


Termin i sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed upływem 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez wyszkolonego młodocianego pracownika.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie
-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Do pobrania:


1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

3. Instrukcja wypełniania formularza.

4. Oświadczenie do formularza – zał. 1;

5. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.


Zgodnie z § 3a  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (t.j.Dz. U. z 2018r. poz.2010 ze zm.) o zawarciu umowy,  o której mowa w § 3 Rozporządzenia, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.


Uwagi:

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)    w przypadku nauki zawodu  przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy do 8 081 zł. Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc pracy) – do 254 zł,

3)    w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika w przypadku nauki zawodu wynosi do 10 000 zł. W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020 wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.


Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107   i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).


Zgodnie z art.2 ustawy o rzemiośle:

1.  Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej,
w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub

3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

7) spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

4.  Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

(…)

6.  Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt 3-7.


Zgodnie z art. 3 ust. 5 tejże ustawy rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3. (tj. cechu lub izby rzemieślniczej)

 

Informacja w związku z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:


 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika),
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.), § 1, 6, 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2010), oraz Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.362).
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
 6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
  i przez okres 10 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B10),
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek nie zostanie rozpatrzony,
 10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Stanisław Faber

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij