Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury

Treść                               

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60

tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy wydziału: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530    
                                      czwartek od  730 do 1700       
                                       piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
21-05-2018

Wersja:
4.10

Karta informacyjna nr Ar – 10

Strona: 1 / 4

             Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę 


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. z 2017 r. Dz.U., poz. 1332 z późn. zm.),
- art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm).

 

Ogólny opis

1. Zgodnie z Art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2.W przypadku naruszenia przepisu ust. 1, właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę.

3.Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

 1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
 3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

4.Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

5.Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę może nastąpić tylko w przypadku kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę (druk nr 1/Ar do w/w karty informacyjnej).

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk nr 2/Ar   do w/w karty informacyjnej)

3.W zależności od potrzeb wniosek z informacjami dodatkowymi uzupełniającymi do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk 3/Ar do w/w karty informacyjnej).

4.Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektanta
o    przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu.

5. Przedstawić do wglądu dziennik budowy.

6.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 353, 354, 305, III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-119, 32 47-85-342, 32 47-85-313


Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa :

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.  zm.)

 1. Wydanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokości zależnej od rodzaju zamierzenia budowlanego, w zakresie zwiększającym powierzchnię w stosunku do powierzchni pierwotnej:

a) Budynek przeznaczony na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł)

b) Budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł

c) Inny budynek - 48,00 zł

d) Studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł

e) Budowla związana z produkcją rolną - 112,00 zł

f) Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2.143,00 zł

g) Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe o długości do 1 kilometra - 105,00 zł

h) Inna budowla - 155,00 zł

i) Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - 91,00 zł

j) Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego – 47,00 zł

 1. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50% stawek określonych w pkt-cie 1.
 2. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
 3. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
 4. Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
 5. W sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 6. W sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
 7. Budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
 8. Dotyczące remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
  1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
  2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu kompletnego wniosku.

 1. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

1. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy

 (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój)


Uwagi

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane; będącego członkiem izby budowlanej. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późniejszymi zmianami):

1.   Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w "decyzji o warunkach zabudowy" lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projekt powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie
 • projekt architektoniczno – budowlany
 • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
 • informację dotyczącą wpływu eksploatacji górniczej dla terenu, na którym planowana jest inwestycja.

2.    W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty z niżej wymienionymi instytucjami:

a. Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Adres: Al. Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój:

-    Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pozwoleń wodno- prawnych, ochrony ujęć wody, uzgodnień inw. mogących pogorszyć stan środowiska, geologii, wydalanych zanieczyszczeń do atmosfer, tel. 32 47-85-208, 32 47-85-209,

-    Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - w zakresie uzgodnienia włączenia do dróg publicznych i placów, organizacji  ruchu - tel. 32 47-85-312,

-  Wydziałem Mienia – w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej,

b. Na Naradzie Kordynacyjnej - w zakresie bezkolizyjnego usytuowania obiektów i uzbroj. terenu, tel. 32 47-85-283,

c. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Adres: ul. Bogumińska 2, Wodzisław Śl.,
tel. 32 455-44-75,lub z uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarno – higienicznych – w przypadkach innych inwest.

d. Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych - w zakresie wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz  rozwiązań  projektowych,

e.  Śląskim Konserwatorem Zabytków - w odniesieniu do zabytków i stref ochrony konserwatorskiej, Adres: ul. Francuska 12, 40-015 Katowice,

f. TAURON  DYSTRYBUCJA  S.A. – zgoda  na  podłączenie  obiektu  do  sieci,  warunki  techniczne podłączenia i uzgodnienie rozwiązań sieci SN i NN – Biuro Obsługi klienta, ul.Portowa 14a,
44-100 Gliwice,

g. Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A.- zgoda na podłączenie obiektu do sieci, warunki techniczne  podłączenia i uzgodnienie rozwiązań projektowych. Adres: ul. Podhalańska 7, Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47-16-777,

h.  Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy - w celu uzyskania zgody na  podłączenie obiektu do sieci, warunków technicznych podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych.  Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze oraz Rozdzielnia Gazu w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Goździków 1, tel. 32 473-02-00, 32 473-02-08

i.  PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w celu uzyskania zgody na podłączenie obiektu  do sieci, warunków technicznych  podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych. Adres: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c

j. Telekomunikacją Polską S.A. Adres: - Pion Techniczny Obsługi klienta, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice.


*Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej .
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA),

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy KPA,

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,

6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy  i przez okres 10 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna BE10, /przy czym okres przechowywania liczony jest zgodnie z ustawą - Prawo budowlane; w tym zatwierdzanie projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych, zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, remonty obiektów budowlanych, przenoszenie pozwolenia na innego inwestora),

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,

8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych,

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe,

10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Barbara Mirecka

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij