W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

Wersja strony w formacie XML

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Nabór nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert kandydatów na wyżej wymienione stanowisko.

Szczegóły

stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sekreteriat

Treść

MIEJSKI  ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

ul. 1 Maja 55

44-330 Jastrzębie- Zdrój


OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

(nazwa stanowiska pracy)

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat


1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wykształcenie średnie lub wyższe budowlane (profil – instalacje sanitarne),
 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku zgodnym z posiadanym wykształceniem,
 • prawo jazdy kat. B,

b)  dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania kosztorysów przy użyciu komputerowego programu kosztorysowego (ZUZIA, Norma lub inne),
 • umiejętność weryfikacji kosztorysów na roboty budowlane,
  • znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
  • podstawowa znajomość Prawa Zamówień Publicznych,

c) pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność w działaniu,
 • dyspozycyjność.

2. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana będzie zarówno w siedzibie MZN jako praca biurowa, w tym praca na komputerze oraz poza siedzibą MZN w ramach wyjazdów (na terenach nieruchomości administrowanych przez MZN) w celu nadzorowania prowadzonych prac oraz wykonania obowiązków wynikających z zakresu czynności.


3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2015 r., wyniósł poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby niepełnosprawne, o ile znajdują się w gronie 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z tych uprawnień obowiązany jest złożyć wraz z dokumentami kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym :

a) zadania główne:

 • odpowiedzialny za realizację inwestycji i remontów w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • pełnił funkcję inspektora nadzoru,
 • przygotowywał materiały do sporządzania planów realizacji inwestycji i remontów,
 • opracowywał specyfikacje istotnych warunków zamówień do dokumentacji przetargowych,
 • brał udział w pracach komisji przetargowych,
 • weryfikował dokumentację projektową i uzgadniał rozwiązania projektowe z wykonawcami,
 • przyjmował i sprawdzał gwarancje należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzał przeglądy techniczne obiektów i przeglądy gwarancyjne robót,
 • odpowiedzialny za właściwą realizacje zadań zleconych w ramach wprowadzania do stosowania programu zdalnego nadzoru nad funkcjonowaniem instalacji w budynkach.

 

b) zadania pomocnicze:

 • opracowywanie programów usprawniających eksploatację i monitoring instalacji sanitarnych,
 • podejmowanie działań w celu uzyskania środków pomocowych z dostępnych źródeł.

5.    Wymagane dokumenty:

 • podanie podpisane własnoręcznie,
 • życiorys lub CV w formie kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór w załączeniu,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie: kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji zawodowych (zaświadczenia i certyfikaty z kursów lub szkoleń),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych (stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w wymaganej specjalności,
 • ważne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Zarząd Nieruchomości dla potrzeb realizacji procesu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym.

Wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata własnoręcznie potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem kandydata.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu  - Zdroju, ul. 1 Maja 55, w terminie do 18.08.2015 r. do godziny 9:00.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze– Inspektor Nadzoru w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym”.

Informacja o wynikach wstępnej selekcji – I etapu naboru oraz kandydatach, którzy zakwalifikują się do II etapu będzie udzielana osobiście kandydatowi w Dziale Kadr, Spraw Socjalnych i BHP  dnia 19.08.2015 r.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości. 


7. Inne informacje:

II etap naboru – test teoretyczny i praktyczny w dniu 20.08.2015 r. o godzinie 8:00.

III etap naborurozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zakwalifikują się  po II etapie w dniu  20.08.2015 r.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu zostanie zatrudniony na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy, a po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą i uzyskaniu pozytywnej oceny jego pracy – na okres 1 roku (czas określony), następnie po uzyskaniu kolejnej pozytywnej oceny pracy – na czas nieokreślony.

Opłaty (w trakcie trwania zatrudnienia) za przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa będą realizowane przez pracownika.


Osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym „Inspektora Nadzoru” w okresie 2 miesięcy od daty zatrudnienia zobowiązana będzie dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane