Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dyrektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy PP nr 5, PP nr 17, Przedszkole Specjalne, SP nr 1, Gim. nr 8, ZS nr 1, ZSS nr 10, ZSZ

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój 404A lub 420A

Treść

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:


1. Publicznego Przedszkola Nr 5   ul. Kaszubska 4  w Jastrzębiu-Zdroju

2. Publicznego Przedszkola Nr 17   ul. Miodowa 6 w Jastrzębiu Zdroju

3. Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci  ul. T. Kościuszki 14    w Jastrzębiu-Zdroju

4. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego   ul. Pszczyńska 125a   w Jastrzębiu-Zdroju

5. Gimnazjum Nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego   ul. Katowicka 35 w Jastrzębiu-Zdroju

6. Zespołu Szkół Nr 1   ul. Graniczna 2  w Jastrzębiu-Zdroju

7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera   ul. Szkolna 1  w Jastrzębiu-Zdroju

8. Zespołu Szkół Zawodowych  ul. 11 Listopada 45    w Jastrzębiu-Zdroju


 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 1. Ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne. W przypadku przedszkola (z wyjątkiem specjalnego) i szkoły podstawowej (z wyjątkiem specjalnej) dopuszcza się również ukończenie studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych i posiadanie przygotowania pedagogicznego lub ukończenie kolegium nauczycielskiego albo nauczycielskiego kolegium języków obcych. W przypadku gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum (z wyjątkiem specjalnych) dopuszcza się ukończenie studiów pierwszego stopnia lub studiów wyższych zawodowych i posiadanie przygotowania pedagogicznego lub ukończenie nauczycielskiego kolegium języków obcych.
 2. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. Ust. z 2013 r., poz. 1207, zm. Dz. Ust. z 2014, poz. 1084).
  W przypadku zespołu szkół kandydat powinien posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe.
 3. Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 4. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 5. Uzyskał:

     a)   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

     b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

     c)   w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

     - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 2. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. Ust. z 2014 r., Nr 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. Ust. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 3. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 5. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. Ust. z 2013 r., poz. 168).

2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, jeżeli posiada:

  1. Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
   o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
  2. Ukończyła studia magisterskie.
  3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
  4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.
  5. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
  6. Spełnia wymagania określone w ust 1 pkt 3, 6, 8 i 10.


  3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki.

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)  stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. Ust. z 2013 r., poz. 168),

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (t.j. Dz. Ust. z 2013 r., poz. 1388) - dotyczy kandydatów na dyrektora szkoły,

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. Ust. z 2014 r., Nr 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. Ust. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Ust. z 2014 r., poz. 1182; zm. Dz. Ust. z 2014 r., poz. 1662) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora


4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem osoby, przystępującej   do konkursu, adresem zwrotnym i dopiskiem: “Konkurs na stanowisko dyrektora ….(podać placówkę, na dyrektora której składana jest oferta) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 15:30) do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44 – 335 Jastrzębie-Zdrój (pok. 404A lub 420A, IV piętro, budynek A).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij