Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie nr Or-IV.0050.302.2021
Załącznik nr 1 - Formularz zapotrzebowania na dodatkową usługę
Załacznik nr 2 - Zlecenie na wykonanie usługi dodatkowej - jednorazowe podstawienie pojemnika
Załącznik nr 3 - Zlecenie na wykonanie usługi dodatkowej - przyjęcie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych