Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1c5067a7-a450-46cb-a049-d7c6678f7fa4