Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c15529f-a335-4a9f-9038-5d404347d01d