[start]Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.[koniec]

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
06.06.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „XX Śląski Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim”. Oferta została złożona przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie,  ul. Orzepowicka 15 A, 44-217 Rybnik.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.06.2019 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.