Mając na uwadze kształtowanie polityki gospodarczej oraz współpracy na rzecz rozwoju Miasta  Jastrzębia-Zdroju, poprzez współdziałanie władz miasta z przedstawicielami środowiska gospodarczego, powołuje się Jastrzębską Radę Biznesu III kadencji przy Prezydencie Miasta Jastrzębie Zdrój, zwaną dalej „Radą”.
 
Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia- Zdroju, powołanym przez Prezydenta Miasta.
Rada działa na terenie Jastrzębia-Zdroju we współpracy z Prezydentem Miasta. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków Rady.
Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno -  gospodarczego Miasta, w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju i stanowi  forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.
 
Rada w szczególności może:
 
a) inicjować działania mające na celu rozwój gospodarczy gminy Jastrzębie-Zdrój, w szczególności tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy,
 
b) współdziałać przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju miasta i opiniowaniu istniejących  i nowo powstających programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,
 
c) opiniować i wyrażać stanowiska w sprawie inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębia- Zdroju w zakresie rozwoju gospodarczego Jastrzębia-Zdroju
 
d) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie Jastrzębia-Zdroju,
 
e) podejmować inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,

f) wzmacniać prestiż środowiska przedsiębiorców m.in wspólną promocję gospodarczą,
 
g) inicjować i wspierać działalność gospodarczą, promocyjną, naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną i sportową; działalność w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz dobra wspólnego,
 
h) propagować idee Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz lokalnych społeczności.
 
Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo do inicjowania i udziału we wszelkich przedsięwzięciach oraz akcjach wynikających z realizacji celów Rady.
 
Rada realizuje swoje cele poprzez:
 
a) udział członków w spotkaniach Rady,
b) wspieranie i udział w przedsięwzięciach promujących miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym jego działania inwestycyjne,
c) współpracę z innymi przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami, działającymi na rzecz rozwoju miasta, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
d) pozyskiwanie opinii i przekazywanie władzom miasta potrzeb oraz problemów przedsiębiorców  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
e) współdziałanie z władzami miasta mające na celu ożywienie gospodarcze miasta oraz rozbudzenie aktywności gospodarczej,
f) uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących miasto i działalność gospodarczą, naukową, naukowo - techniczną, oświatową, kulturalną, sportową i inne w zakresie objętym celami działania Rady.
 
Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, znana w środowisku przedsiębiorców Jastrzębia-Zdroju, będąca znaczącym pracodawcą lub odznaczająca się istotnymi osiągnięciami gospodarczymi, kierująca się w swej działalności zasadami uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
Skład Jastrzębskiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębia-Zdroju III kadencji tworzą:
1. Marta Kozłowska,
2. Stanisław Bielaszka,
3. Jarosław Domin,
4. Andrzej Frysztacki,
5. Szymon Marek,
6. Sławomir Miłoś,
7. Kazimierz Wawrzyczek
 
Rada biznesu składa się z od 7 do 9 członków.
Członków Rady każdorazowo powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju w drodze zarządzenia, w tym również nowych członków w trakcie trwania kadencji.
Pierwsze spotkanie Rady nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju.
Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju, Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębia - Zdroju,  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju ds. Strategii i Rozwoju uczestniczy w pracach Rady lub w zastępstwie zostaje oddelegowana osoba upoważniona.
Posiedzenia  Rady  odbywają  się  w  siedzibie   Urzędu   Miasta   Jastrzębia-Zdrój.  W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Rady.
Rada podejmuje opinie, stanowiska wnioski zwykłą większością głosów.
Rada może zapraszać na posiedzenia gości, ekspertów, przedstawicieli organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Rady.
Obsługę administracyjno – biurową Rady prowadzą pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Jastrzębia- Zdroju.
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
Członkostwo w Jastrzębskiej Radzie Biznesu ustaje z chwilą:
 
a) zakończenia kadencji Rady
b) rezygnacji lub śmierci członka,
c) odwołania członka.
 
Radzie przewodniczy Przewodniczący, wybierany spośród jej członków na okres kadencji Rady, w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
Przewodniczący Rady:
 
a) organizuje i koordynuje pracę Rady / m.in. zwołuje spotkanie Rady, ustalając termin, porządek, czas i miejsce obrad/,
b) przewodniczy obradom,
c) ma prawo wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,

Liczebność Rady może zostać zwiększona poprzez powołanie nowego członka Rady.
W trakcie trwania kadencji Rady, nowego członka powołuje Prezydent Miasta, w drodze zarządzenia, na wniosek członków Rady, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Kadencja nowo wybranego członka kończy się z upływem kadencji Rady, do której został powołany.   

W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego z funkcji lub w razie jego nieobecności, funkcję Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.
W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego obradom Rady przewodniczy członek Rady wskazany przez Radę, pełniąc w odniesieniu do tego posiedzenia funkcję Przewodniczącego.

Obsługę Jastrzębskiej Rady Biznesu prowadzi Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora, pok 102A , I piętro
tel. 32 4785 390