Mając na uwadze kształtowanie polityki gospodarczej oraz współpracy na rzecz rozwoju Miasta Jastrzębia-Zdroju, poprzez współdziałanie władz miasta z przedstawicielami środowiska gospodarczego, powołuje się Jastrzębską Radę Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój, zwaną dalej „Radą”.

Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia-Zdroju, powołanym przez Prezydenta Miasta.

Rada działa na terenie Jastrzębia-Zdroju we współpracy z Prezydentem Miasta. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków Rady.

Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego miasta,  w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.

 

Rada w szczególności może:

1) inicjować działania mające na celu rozwój gospodarczy gminy Jastrzębie-Zdrój, w szczególności tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy,

2) współdziałać przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju  miasta i opiniowaniu istniejących i nowopowstających  programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,

3) opiniować i wyrażać stanowiska w sprawie inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju w zakresie rozwoju gospodarczego Jastrzębia-Zdroju

4) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie Jastrzębia-Zdroju,

5) podejmować inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,

6) wzmacniać prestiż środowiska przedsiębiorców m.in wspólną promocję gospodarczą,

7) inicjować i wspierać działalność gospodarczą, promocyjną, naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną i sportową; działalność w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz dobra wspólnego,

8) propagować idee Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz lokalnych społeczności.

2. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo do inicjowania i udziału we wszelkich przedsięwzięciach oraz akcjach wynikających z realizacji celów Rady.

 

Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, znana w środowisku przedsiębiorców Jastrzębia-Zdroju, będąca znaczącym pracodawcą lub odznaczająca się istotnymi osiągnięciami gospodarczymi, kierująca się w swej działalności zasadami uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesu.


Skład Jastrzębskiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój tworzą:
1.   Janusz Antończyk - Właściciel, Firma Antończyk Sp. Jawna.
2.   Stanisław Bielaszka - Właściciel, P.T.H.U. „Bielaszka”.
3.   Paweł Gajdzik - Prezes Zarządu, Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o.
4.   Grzegorz Gruszka - Prezes Zarządu PROREM Sp. z o.o.
5.   Zygmunt Jagoda - Właściciel  MER TRANS Zygmunt Jagoda.
6.   Teresa Jonas - Prezes sieci Drogerie Polskie, Prezes Zarządu Błysk Sp. z o.o.
7.   Andrzej Karłowski - Dyrektor Generalny "Elplast+" Sp. z o.o.
8.   Robert Kurzacz -.F.H.U. „Roma” Kurzacz Robert.
9.   Jerzy Kuszek - Prezes Zarządu JSS Społem.
10. Ryszard Lechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prymat Sp. z o.o.
11. Szymon Marek - Właściciel, NOWA COMPUTER S.C.
12. Irena Mechelewska - Prezes Zrzeszenia Kupców Obwoźnych im. M. Drzymały.
13. Sławomir Miłoś - Prezes, PROGRES Sławomir Miłoś.
14. Dariusz Mitula - Właściciel, Firma Remontowo-Budowlana Mitula Dariusz.
15. Tadeusz Motowidło - prezes PPUH PERSPEKTYWA Sp. z o.o.
16. Leonard  Piernikarczyk  -  Prezes  Zarządu,  Jastrzębskie  Stowarzyszenie  Kupców  Astra  
      w Jastrzębiu-Zdroju.
17. Bartosz Stachurski - Wiceprezes Zarządu, CARBO-ECO Sp. z o.o.
18. Dariusz Stanaszek - Prezes Zarządu Jastrzębskiego Klastra Innowacji.
19. Zbigniew Wala - Właściciel, Cukiernia „Jagódka” Sp. Jawna.
20. Kazimierz  Wawrzyczek  -  Starszy  Cechu  Rzemieślników  i  Innych  Przedsiębiorców  
      w Jastrzębiu-Zdroju.
21. Jacek Zamaryka - Właściciel, „Jubiler” Jacek Zamaryka".


Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębiu-Zdroju. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.

 

Obsługę Jastrzębskiej Rady Biznesu prowadzi Wydział Informacji, Promocji i Rozwoju:
Naczelnik: Barbara Więckowska
tel. 32 4785 349
e-mail: bwieckowska@um.jastrzebie.pl