Mając na uwadze kształtowanie polityki gospodarczej oraz współpracy na rzecz rozwoju Miasta Jastrzębia-Zdroju, poprzez współdziałanie władz miasta z przedstawicielami środowiska gospodarczego, powołuje się Jastrzębską Radę Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój, zwaną dalej „Radą”.

Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia-Zdroju, powołanym przez Prezydenta Miasta.

Rada działa na terenie Jastrzębia-Zdroju we współpracy z Prezydentem Miasta. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków Rady.

Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego miasta,  w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.

 

Rada w szczególności może:

1) inicjować działania mające na celu rozwój gospodarczy gminy Jastrzębie-Zdrój, w szczególności tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy,

2) współdziałać przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju  miasta i opiniowaniu istniejących i nowopowstających  programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,

3) opiniować i wyrażać stanowiska w sprawie inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju w zakresie rozwoju gospodarczego Jastrzębia-Zdroju

4) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie Jastrzębia-Zdroju,

5) podejmować inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,

6) wzmacniać prestiż środowiska przedsiębiorców m.in wspólną promocję gospodarczą,

7) inicjować i wspierać działalność gospodarczą, promocyjną, naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną i sportową; działalność w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz dobra wspólnego,

8) propagować idee Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz lokalnych społeczności.

2. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo do inicjowania i udziału we wszelkich przedsięwzięciach oraz akcjach wynikających z realizacji celów Rady.

 

Członkiem Rady może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, znana w środowisku przedsiębiorców Jastrzębia-Zdroju, będąca znaczącym pracodawcą lub odznaczająca się istotnymi osiągnięciami gospodarczymi, kierująca się w swej działalności zasadami uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Skład Jastrzębskiej  Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębia-Zdroju I kadencji tworzą 
1)      Janusz Antończyk – Właściciel, Firma Antończyk Sp. Jawna.,
2)      Stanisław Bielaszka – Właściciel, P.T.H.U. „Bielaszka”,
3)      Paweł Gajdzik – Właściciel Firmy, Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o.,
4)      Grzegorz Gruszka – Prezes Zarządu PROREM Sp. z o.o.
5)      Zygmunt Jagoda – Właściciel,  MER TRANS Zygmunt Jagoda
6)      Florian Jagodziński – V-ce Prezes Zarządu , Spedycja PAWBUD Sp. z o.o.,
7)      Mirosław Jagodziński – Prezes Zarządu, Jagodex Sp. z o.o.,
8)      Teresa Jonas – Prezes  sieci Drogerie Polskie, Prezes Zarządu Błysk Sp. z o.o.
9)      Andrzej Karłowski  – Dyrektor Generalny  "Elplast+" Sp. z o.o,
10)    Robert Kurzacz –.F.H.U. „Roma”, Kurzacz Robert
11)    Jerzy Kuszek – Prezes Zarządu JSS Społem
12)    Ryszard Lechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Prymat Sp. z o.o.,
13)    Szymon Marek- Właściciel, NOWA COMPUTER S.C.,
14)    Irena Mechelewska – Prezes Zrzeszenia Kupców Obwoźnych im. M. Drzymały
15)    Sławomir Miłoś – Prezes, PROGRES Sławomir Miłoś
16)    Dariusz Mitula – Właściciel, Firma Remontowo-Budowlana Mitula Dariusz
17)  Leonard Piernikarczyk – Prezes Zarządu Jastrzębskie Stowarzyszenie Kupców Astra w Jastrzębiu Zdroju
18)    Bartosz Stachurski – Wiceprezes Zarządu, CARBO-ECO Sp. z o.o.,
19)    Dariusz Stanaszek – Prezes Zarządu Jastrzębskiego Klastra Innowacji
20)    Zbigniew Wala – Właściciel, Cukiernia „Jagódka” Sp. Jawna.,
21)    Adam Wójcik – Prezes, Polska Grupa Biznesowa Sp. z o.o.,
22)    Jacek Zamaryka – Właściciel, „Jubiler” Jacek Zamaryka,

 

Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębiu-Zdroju. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.

 

Obsługę Jastrzębskiej Rady Biznesu prowadzi Wydział Informacji, Promocji i Rozwoju:
Naczelnik: Rafał Guzowski
tel. 32 4785 349
e-mail: rguzowski@um.jastrzebie.pl