Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Lp. Przedmiot petycji Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składająca petycję
1.

- pismo do Przewodniczącego Rady Miasta dotyczące zmian zapisów w prawie lokalnym dotyczącego wykonywania usługi odbierania i wywozu odpadów komunalnych

- zdjęcia dołączone do pisma

- petycja dotycząca zmian zapisów

21 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

- wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

22 września 2016r.

- odpowiedź podmiotu na wniosek komisji

26 września 2016r.

- wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

29 września 2016r.

- pismo Przewodniczącego Rady Miasta skierowane do Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia opinii

10 października 2016r.

- pismo Prezydenta Miasta skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta - opinia

17 października 2016r.

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

24 października 2016r.
2. - petycja do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie stworzenia szkoły podstawowej w miejsce Gimnazjum nr 8 na osiedlu Morcinka 28 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
- odpowiedź na petycje 20 października 2016r.
3. - petycja do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wprowadzenia uchwały obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją potwierdzającą znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorców wykonujących transport "przewóz osób taksówką osobową" lub kierowcy przez niego zatrudnionego. 30 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
- odpowiedź na petycję 8 listopada 2016r,