Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Lp. Przedmiot petycji Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składająca petycję
1.

- pismo do Przewodniczącego Rady Miasta dotyczące zmian zapisów w prawie lokalnym dotyczącego wykonywania usługi odbierania i wywozu odpadów komunalnych

- zdjęcia dołączone do pisma

- petycja dotycząca zmian zapisów

21 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

- wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

22 września 2016r.

- odpowiedź podmiotu na wniosek komisji

26 września 2016r.
2. - petycja do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie stworzenia szkoły podstawowej w miejsce Gimnazjum nr 8 na osiedlu Morcinka 28 września 2016r. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)ę