Informacja w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:
  1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
    al. Piłsudskiego 60, tel. 32 4785 100, e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością,  tel.: 32 4785 174.
  3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego.
  4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
  5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres czasu zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  6. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych w każdym czasie.
  7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, z siedzibą w Warszawie, w przypadku przetwarzania jego danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  8. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[wyroznik]Monitoring wizyjny Miasta Jastrzębie-Zdrój[/wyroznik]

[wyroznik]Rejestr Zbiorów Danych Osobowych[/wyroznik]

[wyroznik]Rejestr czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO[/wyroznik]