W Urzędzie Miasta działa Biuro Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych
Wydział Organizacyjny
pok. 009 lub 015, budynek B
tel. 32 47 85 252  lub 32 47 85 197

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Marka Basiury – podinspektora w Wydziale Organizacyjnym – nr tel. 504 053 849

Przyjmowanie rzeczy znalezionych

Przyjmowanie rzeczy znalezionych do Biura odbywa się na podstawie przedłożonego przez znalazcę poświadczenia znalezienia rzeczy, w którym wymienić należy imię, nazwisko i adres znalazcy oraz dokładnie określić znalezioną rzecz, czas i miejsce znalezienia.

[wyroznik]Wzór poświadczenia [/wyroznik]

Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku, gdy rzecz:
1) nie posiada żadnej wartości,
2) może być przechowywana przez znalazcę,
3) została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu innym niż stanowiący własność miasta Jastrzębie-Zdrój,
4) istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
5) należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych,
6) należy do grupy używek, artykułów spożywczych,
7) ma takie własności, że przechowywanie nie jest możliwe,
8) ma takie właściwości, że własność z mocy prawa przechodzi na Skarb Państwa.
Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

Poszukiwanie rzeczy zagubionej

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej, zgłaszają się z prośbą (pisemnie lub ustnie) do Biura o sprawdzenie czy Biuro posiada na przechowaniu wymienioną rzecz.
Osoba poszukująca zobowiązana jest do wymienienia cech charakterystycznych oraz znaków szczególnych poszukiwanej rzeczy.
Wydanie rzeczy osobie uprawnionej na podstawie opisu rzeczy następuje po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru, tj. przedstawieniu dowodów potwierdzających przynależność do rzeczy zagubionej (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia przedmiotu oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów związanych z przechowywaniem i sprzedażą rzeczy oraz utrzymaniem jej w należytym stanie, a także poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.
Wydanie rzeczy następuje  po podpisaniu oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz za okazaniem dowodu tożsamości.

[wyroznik]Wzór oświadczenia o odbiorze rzeczy znalezionej[/wyroznik]

Poszukiwanie właściciela rzeczy

Wykaz rzeczy znalezionych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W przypadku, gdy rzecz ma znaczną wartość, jest to wskazane ze względu na jej właściwości lub okoliczności znalezienia Biuro podejmie poszukiwania właściciela zamieszczając informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz
w Miesięczniku Informacyjnym Miasta Jastrzębie-Zdrój „Jastrząb”
W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana wzywa się ją listem poleconym do odbioru rzeczy.

[wyroznik]Regulamin Biura[/wyroznik]

 

[wyroznik] Spis rzeczy znalezionych przekazanych do Biura Rzeczy Znalezionych w poszczególnych latach[/wyroznik]