MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie Zdrój

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

 

Majster w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (profil - techniczne budowlane),
 • minimum 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu pracowników pracujących na stanowiskach konserwatorów, pracowników budowlanych, ekip remontowych lub serwisowych,
 • prawo jazdy kat. B

b) dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z instalacjami wod-kan, c.o., gaz i wentylacyjnymi,
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu budownictwa ogólnego,
 • podstawowa znajomość przepisów Prawa budowlanego,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów przy użyciu komputerowego programu kosztorysowe-go (ZUZIA, Norma lub inne),
 • podstawowa znajomość Prawa Zamówień Publicznych,

c) pożądane:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • samodzielność i dokładność w działaniu,
 • operatywność, komunikatywność, sumienność,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników.

 

2. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana będzie zarówno w siedzibie MZN jako praca biurowa, w tym praca na komputerze oraz poza siedzibą MZN w ramach wyjazdów w celu prowadzenia, organizo­wania i kierowania zespołem przydzielonych konserwatorów i innych pracowników na terenach nieruchomości administrowanych przez MZN.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2015 r., wyniósł poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby niepełnosprawne, o ile znajdują się w gronie 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z tych uprawnień obowiązany jest złożyć wraz z dokumentami kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Majstra w Dziale Eksploatacyjno             - Technicznym:

a) zadania główne:

 • Codzienne organizowanie i podział pracy podległym pracownikom Grupy Remontowej (konserwatorzy, kierowcy, pracownicy okresowi) oraz sprawowanie bieżącej kontroli pracy podległych pracowników.
 • Codzienne wydawanie i kontrola kart drogowych oraz dopilnowanie terminowego zwrotu.
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń kilometrów z przebiegiem środków transportowych.
 • Rozliczanie zużycia i zakupu paliwa, olejów i smarów oraz prowadzenie ewidencji ogumienia.
 • Wypisywanie zleceń na pobranie materiałów z magazynu, do robót prowadzonych przez podległych pracowników.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na potrzebne materiały, narzędzia, urządzenia niezbędne do prowadzenia robót oraz części zamienne i wyposażenie do pojazdów.
 • Weryfikacja zleceń roboczych i przekazywanie ich na bieżąco (niezwłocznie po wykonaniu prac) specjaliście d/s rozliczeń w DT, a ostatecznie w terminie do 2 dnia roboczego po zakończeniu każdego m-ca.
 • Sporządzanie obmiarów robót i kosztorysów po wykonawczych na wykonane roboty budowlane własne lub zlecone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Weryfikacja obmiarów wykonanych przez pracowników Grupy Remontowej i nadzór nad właściwym dokumentowaniem i rozliczaniem wykonanych robót.
 • Prowadzenie na bieżąco rejestru zgłoszonych zleceń i usterek, udzielanie odpowiedzi lokatorom w sprawie wniosków o wykonanie robót i terminowe ich wykonanie.
 • Codzienne wydawanie i kontrola kart drogowych oraz dopilnowanie terminowego zwrotu.
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń kilometrów z przebiegiem środków transportowych.
 • Rozliczenie zużycia i zakupu paliwa, olejów i smarów i prowadzenie ewidencji ogumienia.
 • Składanie zapotrzebowania ilościowo-wartościowego na zakup części zamiennych oraz innych narzędzi i sprzętu do wyposażenia pojazdów mechanicznych i garażu oraz wniosków o ich remont.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na materiały dla grupy remontowej (ilościowo).
 • Uczestniczenie w przeglądach i kwalifikowanie do remontu lub wymiany instalacji wewnętrznych i zewnętrznych i innych elementów budynku.
 • Prowadzenie kartotek urządzeń, przygotowywanie harmonogramów przeglądów urządzeń podlegających UDT i przeglądom terminowym.
 • Prawidłowa organizacja pracy i przestrzeganie dyscypliny pracy w grupie podległych pracowników.
 • Realizacja wydatków budżetowych oraz prowadzenie spraw związanych                       z planowaniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem zadań DT w przekazanym zakresie.

b) zadania pomocnicze

 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym i funkcjonalnym pomieszczeń warsztatowych, szatni i łazienek.
 • Praca przy komputerze dla potrzeb i zakresu Działu Eksploatacyjno-Technicznego.
 • Współpraca z administratorami osiedli w sprawie remontów mieszkań i budynków.
 • Sporządzanie wniosków premiowych, zatwierdzanie urlopów oraz udział przy opracowywaniu zakresów czynności dla podległych pracowników.
 • Prowadzenie kartotek odzieżowych i wykazów narzędziowych dla podległych pracowników oraz sporządzanie wniosków o likwidację.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp i p.poż. pracowników Grupy Remontowej raz   w miesiącu, szkoleń stanowiskowych nowo przyjętych pracowników, a także szkoleń przed zmianą stanowiska pracy oraz prowadzenie na bieżąco ich ewidencji.
 • Uczestniczenie w odbiorach mieszkań do remontu i sporządzanie protokołów odbioru po zakończeniu prac.
 • Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przekazanych pracownikom narzędzi i urządzeń, okresowa kontrola stanu technicznego oraz kierowanie pracowników na niezbędne szkolenia.
 • Bieżące prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników oraz innych osób wykonujących pracę okresowo.

       c) zakres ogólnych obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem grupy pracowników sekcji Eksploatacyjno-Remontowej,

5.         Wymagane dokumenty:

 • podanie podpisane własnoręcznie,
 • życiorys lub CV w formie kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wzór w załączeniu,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie: kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji zawodowych (zaświadczenia i certyfikaty z kursów lub szkoleń),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz             o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Zarząd Nieruchomości dla potrzeb realizacji procesu naboru na stanowisko Majstra w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym.

Wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata własnoręcznie potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu  - Zdroju, ul. 1 Maja 55, w terminie do 30.06.2015 r. do godziny 9:00.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem “Nabór na stanowisko Majstra w Dziale Eksploatacyjno - Technicznym”.

Informacja o wynikach wstępnej selekcji – I etapu naboru oraz kandydatach, którzy zakwalifikują się do II etapu będzie udzielana osobiście kandydatowi w Dziale Kadr, Spraw Socjalnych i BHP  dnia 01.07.2015 r.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Nieruchomości. 

 

7. Inne informacje:

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zakwalifikują się  po   I etapie w dniu  02.07.2015 r. o godzinie 8:00.

 

Kandydat zostanie zatrudniony na czas określony nie przekraczający okresu 1 roku.