ZARZĄDZENIE Nr Or.IV.0050.74.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami),

zarządzam:

§1

Nadanie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącego  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Utrzymuje się w mocy zakresy czynności, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt. 3. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdroju stanowiące załączniki do Regulaminów wewnętrznych wydziału lub biura.

2. Zakresy czynności nie wymienione w ust. 1. należy niezwłocznie dostosować do niniejszego Regulaminu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§4

Traci moc Zarządzenie nr:

1) Or.IV.0050.325.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju,

2) Or.IV.0050.397.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

3) Or-IV.0050.675.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

4) Or-IV.0050.2.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§5

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wchodzi w życie z dniem 01 marca 2015 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.