UCHWAŁA NR IV.16.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 341 107 227 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 321 107 227 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 20 000 000 zł.

§ 2.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 341 907 227 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 315 434 101 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 26 473 126 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2015 roku na kwotę 800 000 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będzie przychód z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 800 000 zł,

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 915 125 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 115 125 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 20 000 000 zł,

2) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 800 000 zł.

§ 6.

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2015 roku, w wysokości 619 615 zł.

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 659 817 zł w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1 476 079 zł

2) rezerwy celowe w wysokości 4 183 738 zł z przeznaczeniem na:

a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 188 277 zł

b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 759 zł

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 866 000 zł

d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000 zł

e) wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 2 366 702 zł

f) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 000 zł.

§ 8.

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 840 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 850 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 955 227 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Planowane dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego w kwocie 130 000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie zadań remontowych związanych z siecią drogową.

§ 12.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w załączniku nr 4.

§ 13.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14.

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15.

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w 5 pkt 1,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w 5 pkt 2,

3) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł na okres wynikający z przepisów z zakresu zamówień publicznych - przy czym ograniczenia te nie dotyczą zobowiązań z tytułów określonych w art. 143 Prawa Zamówień Publicznych,

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie wydatków bieżących, o których mowa w pkt 6,

8) zaciągania zobowiązań z tytułu zobowiązań wekslowych.

§ 17.

1. Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załączniki:

Załączniki do Uchwały Nr IV.16.2014