ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.698.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 grudnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok ze zmianami

 

zarządzam

 

§ 1

1.  Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 18 998 zł i zmniejszyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 18 998 zł, zgodnie z Załącznikiem.

 

2.  Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 wynosi 419 703 293 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 330 025 064 zł,

2) wydatki majątkowe 89 678 229 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załączniki:

Załącznik do Zarządzenia nr Or-IV.0050.698.2014