1. Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pszczyńska 134; tel. 32 47 14 405.

 

2. Rehabilitacja społeczna

 

Zadania dofinansowane ze środków PFRON

- Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, „Aktywny Samorząd”.

 

Wyżej wymienione zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9; tel. 32 43 49 649.

 

3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 

Służy do korzystania z ulg komunikacyjnych i innych uprawnień.

Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20; tel. 32 42 37 202.

Wniosek w tej sprawie można złożyć również w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, pok. 402B; tel. 32 47 85 391.  

 

4. Karta parkingowa

 

Kartę parkingową osobie o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, lub umiarkowanego, stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu 05-R, 10-N lub 05-O oraz wskazaniami w pkt 9 -„spełnia”.

 

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

UWAGA: od miesiąca lipca 2014 r. Karta parkingowa jest wydawana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20;  tel. 32 42 37 202  

 

5. Ulgi w TP S.A.

ULGI W TP S.A. – Telekomunikacja Polska udziela 50% zniżki na abonament osobom niepełnosprawnym, tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Osoby te muszą dostarczyć do Biura TP S.A. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokument należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub punktu sprzedaży.

 

Telekomunikacja Polska SA. Telepunkt al. Józefa Piłsudskiego 2a

 

6. Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowychi telewizyjnych

 

Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1. osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

2. osoby, które ukończyły 75 lat;

3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń Rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

6. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

 

7. Zasiłek pielęgnacyjny  

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione jest:

1)      niepełnosprawne dziecko,

2)      osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3)      osoba, która ukończyła 75 lat,

4)      osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem: o niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek pielęgnacyjny pobiera się i składa w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych na ul. Zielonej 20 A; 32 47 51 638.

 

8. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

 

od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu. Informacji udziela Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 61 471.,

 

9. Ulgi na przejazdy PKS i PKP

 

Uprawnieni

Przejazdy PKP

(2 klasa)

Przejazdy PKS

Uwagi

Dzieci do lat 4

100% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone bilety jednorazowe

PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia a jeżeli korzysta to 78% ulga

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; opiekun – 18 lat; przewodnik 13 lat lub pies przewodnik

95% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

 

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych np. dom-szkoła,

dom-placówka medyczna, itp. podróż związana z edukacją, leczeniem, rehabilitacją

 

Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

78% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności I grupa inwalidzka)

93% ulga pociągi osobowe bilety jednorazowe; 37% pociągi pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

51% ulga autobusy zwykłe bilety jednorazowe 37% ulga autobusy przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

 

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

 

UWAGA: Osoby niepełnosprawne, inne niż wymienione w tabeli oraz emeryci i renciści mają prawo do ulgi w wysokości 37 % przy przejeździe pociągiem  (dwa przejazdy w ciągu roku)  na podstawie zaświadczenia wydanego przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 1 Maja 45; tel. 32 43 58 031.    

 

 

10. Ulgi na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

 

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 

1. Posłowie na Sejm i Senatorowie – na podstawie ważnych legitymacji,

2. Dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,

3. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem, uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich opiekun - wyłącznie w podróży z osobą uprawnioną - przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję.

4. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS.

5. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego z odpowiednim wpisem.

6. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali
i niewidomi – całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podróży (1 osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika orz legitymacji Polskiego Związku niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją.

7. Osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

8. Dzieci z rodzin wielodzietnych do 20 roku życia (na podstawie karty dużej rodziny; 3+ i dokumentu tożsamości).