1. Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pszczyńska 134; tel. 32 47 14 405.

 

2. Rehabilitacja społeczna

 

Zadania dofinansowane ze środków PFRON

- Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, „Aktywny Samorząd”.

 

Wyżej wymienione zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9; tel. 32 43 49 649.

 

3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 

Służy do korzystania z ulg komunikacyjnych i innych uprawnień.

Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20; tel. 32 42 37 202.

Wniosek w tej sprawie można złożyć również w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, pok. 402B; tel. 32 47 85 391.  

 

4. Karta parkingowa

 

Kartę parkingową osobie o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, lub umiarkowanego, stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu 05-R, 10-N lub 05-O oraz wskazaniami w pkt 9 -„spełnia”.

 

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

UWAGA: od miesiąca lipca 2014 r. Karta parkingowa jest wydawana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20;  tel. 32 42 37 202  

 

5. Ulgi w TP S.A.

ULGI W TP S.A. – Telekomunikacja Polska udziela 50% zniżki na abonament osobom niepełnosprawnym, tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Osoby te muszą dostarczyć do Biura TP S.A. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokument należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub punktu sprzedaży.

 

Telekomunikacja Polska SA. Telepunkt al. Józefa Piłsudskiego 2a

 

6. Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowychi telewizyjnych

 

Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1. osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

2. osoby, które ukończyły 75 lat;

3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń Rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

6. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.