1.     Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy,  ul. Pszczyńska 134; tel. 32 47 14 405.

 

2.     Rehabilitacja społeczna

Zadania dofinansowane ze środków PFRON

-  Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

-  Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

-  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

Wyżej wymienione zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9; tel. 32 43 49 649.

 

3.     Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Służy do korzystania z ulg komunikacyjnych i innych uprawnień. Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20; tel. 32 42 37 202. Wniosek w tej sprawie można złożyć również w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 402B; tel. 32 47 85 391.       

 

4.     Karta parkingowa

Kartę parkingową osobie o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Kartę parkingową wydaje Wydział Komunikacji w Urzędzie Miasta pokój 017A

UWAGA: od miesiąca lipca 2014 r. Karta parkingowa będzie wydawana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20;  tel. 32 42 37 202  

 

5.     Ulgi w TP S.A

ULGI W TP S.A. – Telekomunikacja Polska udziela 50% zniżki na abonament osobom niepełnosprawnym, tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Osoby te muszą dostarczyć do Biura TP S.A. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokument należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub punktu sprzedaży.

Telekomunikacja Polska SA. Telepunkt al. Józefa Piłsudskiego 2a

 

6.     Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych

Zwalnia się od opłat abonamentowych:

 1. osoby, co do których orzeczono o:

a)     zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b)    całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub

c)     znacznym stopniu niepełnosprawności lub

d)    trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

 1. osoby, które ukończyły 75 lat;
 2. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń Rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną
   z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
 3. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 4. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
 5. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

 

 7.     Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne  

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione jest:

1)  niepełnosprawne dziecko,

2) osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) osoba, która ukończyła 75 lat,

4) osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem: o niepełnosprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne pobiera się i składa w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych na ul. Zielonej 20 A.

 

8.     Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu.

 

9.     Ulgi na przejazdy PKS i PKP

Uprawnieni

Przejazdy PKP

(2 klasa)

Przejazdy PKS

Uwagi

Dzieci do lat 4

100% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone bilety jednorazowe

PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia a jeżeli korzysta to 78% ulga

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; opiekun – 18 lat; przewodnik 13 lat lub pies przewodnik

95% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

 

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych np. dom-szkoła-dom

 

 

Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

78% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności I grupa inwalidzka)

93% ulga pociągi osobowe bilety jednorazowe; 37% pociągi pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

51% ulga autobusy zwykłe bilety jednorazowe 37% ulga autobusy przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

 

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

 

 

UWAGA: Osoby niepełnosprawne, inne niż wymienione w tabeli oraz emeryci i renciści mają prawo do ulgi w wysokości 37 % przy przejeździe pociągiem  (dwa przejazdy w ciągu roku)  na podstawie zaświadczenia wydanego przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 1 Maja 45; tel. 32 43 58 031.    

 

 1. 10.  Ulgi na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do przejazdów  bezpłatnych uprawnieni są:

 1. Posłowie na Sejm i Senatorowie – na podstawie ważnych legitymacji,
 2. Dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,
 3. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem, uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich opiekun - wyłącznie w podróży z osobą uprawnioną - przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję.
 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS.
 5. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego z odpowiednim wpisem.
 6. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi – całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się
  i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podróży (1 osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika orz legitymacji Polskiego Związku niewidomych lub Związku  Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją.
 7. Osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

 

Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

a)     Dzieci od 4 - go roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,

b)    uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych) do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

c)     studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej**,

d)    słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych - na podstawie ważnej legitymacji wystawionej przez właściwy organ,

e)     kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie ważnej legitymacji kombatanckiej,

f)     renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozostający w stosunku pracy (niepracujący) - na podstawie legitymacji rencisty i dowodu osobistego (nie obejmuje renty rodzinnej),

g)    emeryci po ukończeniu: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat - na podstawie legitymacji emeryta i dowodu osobistego.

h)     Taryfa obowiązuje również w przypadku obywateli innych krajów UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających ww. status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (np. dowód osobisty, karta indentyfikacyjna, paszport).

uczeń - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków- art. 3 pkt 11 ustawa z dnia 7 września 1991 r.  systemie oświaty /Dz.U.2004.256.2572 j.t./

** student - jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (magisterskie) - Art. 2 ust. 1 pkt 20 Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 2012 poz. 572 j.t./

Regulamin obowiązuje od 01.02.2013r. na podstawie: Uchwały Zgromadzenia MZK
w Jastrzębiu-Zdroju
Nr 18/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku)

 Informacji o ulgach udziela Międzygminny Związek komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju tel.: 32 47 51 401.

 

11.  Zwolnienie z opłat lokalnych 

Osoby niepełnosprawne (niewidome, głuchonieme, niedołężne) są zwolnione z opłaty od posiadania psów (będących pomocą dla tych osób) na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (niezdolności do pracy, inwalidztwie).

Wydział Finansowy w Urzędzie Miasta pokój 203 B

 

 

12.  Usługa „POCZTA W DOMU” – infolinia 0801 333 444

Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły. opłacony list i wrzucić go do skrzynki.

Mają do nich prawo:

-   osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego.

-   osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka).

Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy).

 

13.  Ulga w opłacie za paszport

Osoby niepełnosprawne niezależnie od stopnia niepełnosprawności, emeryci i renciści mają 50 % ulgi w opłacie za uzyskanie paszportu.

 

14.  Ulgowe bilety do muzeów

Ulgowe bilety mogą kupować: osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz renciści, emeryci, nauczyciele wszystkich szkół, studenci

i uczniowie.

 

15.  Ulgi podatkowe – wydatki na cele rehabilitacyjne –informacji udziela Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 61 471.

 

16.  Ulgowe bilety na baseny.

W naszym mieście osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg przy wejściu na baseny: basen Laguna – bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej ruchowo i opiekuna, basen na ul. Witczaka – bilet bezpłatny dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna.