Anna Hetman - pokój 114A
  
telefon: 32 4785 220,
  fax. 32 4717 070
  e-mail: prezydent@um.jastrzebie.pl

 

Usytuowanie:

 

Prezydent Miasta urzęduje w budynku „A”, na I piętrze, pokój 114 A

 

 

Adres Urzędu:

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

 


Anna Hetman ur. 24.07.1962 roku. Mężatka, ma dwóch synów. Jest magistrem pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, logopedą i terapeutą. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji. Od 23 lat jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych jako nauczyciel, a od 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju. Wielokrotnie była nagradzana m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta.

W 2014 roku uzyskała honorowy tytuł profesora oświaty – najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Anna Hetman kształci młode kadry pedagogiczne na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Publikuje dla środowisk związanych z oświatą.

W kadencji 2010-2014 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego. W Sejmiku pracowała w Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, Doraźnej Komisji ds. Organizacji Pozarządowych, Doraźnej Komisji „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Jest członkiem Parafialnej Rady Funduszu Stypendialnego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz działaczką wielu organizacji pozarządowych.

Zakres działania i kompetencji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój:

 1. reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Urzędem,
 3. składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżących spraw  Miasta,
 4. wydawanie zarządzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 5. wydawanie indywidualnych, szczególnych poleceń dla pracowników Urzędu, dotyczących wykonywania zadań Miasta,
 6. wydawanie decyzji  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
 8. upoważnianie Zastępców Prezydenta, Doradcy Prezydenta,  Sekretarza i Skarbnika do wykonywania zadań dotyczących  Miasta w imieniu Prezydenta,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy samorządowego wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie oraz współdziałanie ze zwierzchnikami kierowników i służb i inspekcji  jeśli przepisy szczegółowe tak stanowią,
 10. nadzorowanie wykonywania zadań miasta wynikających z przepisów prawa przez komórki Urzędu, miejskie jednostki  i  zakłady budżetowe, miejskie służby, straże i inspekcje,
 11. nadzorowanie prac w  zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania w mieście szkół, przedszkoli, i innych placówek oświatowych,
 12. nadzorowanie prac w zakresie wykonywania przez Miasto zadań w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury i sportu,
 13. zarządzanie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 14. nadzorowanie prac w zakresie wykonywania przez Miasto zadań w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury i sportu,
 15. realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym przygotowaniami obronnymi państwa,obroną cywilną, ochroną informacji niejawnych, ochroną przeciwpożarową,
 16. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałami, biurami oraz samodzielnym stanowiskiem Urzędu:
  - Edukacji,
  - Informacji, Promocji i Rozwoju,
  - Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
  - Kultury, Sportu i Turystyki,
  - Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony,
  - Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
  - Strażą Miejską,
  - Biurem ds. Zarządzania Jakością,
  - Asystentem Prezydenta Miasta,
 17. sprawowanie nadzoru na jednostkami organizacyjnymi Miasta:
  - Placówkami oświatowymi oraz wychowawczymi,
  - Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli,
  - Miejską Biblioteką Publiczną,
  - Miejskim Ośrodkiem Kultury,
  - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 18. sprawowanie zwierzchnictwa nad  Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 19. wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.