I. Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój w myśl art. 9a ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zobowiązany do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także nie jest zobowiązany do systematycznego weryfikowania i aktualizowania tego zasobu.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

1)      Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna jest zobowiązana do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego, poprzez zamieszczenie informacji poniższej treści w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający każdorazową identyfikację źródła informacji ponownie wykorzystywanej, czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Treść informacji:

Źródło informacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

czas wytworzenia informacji: ................., .................., .....................

                                               (rok)           (miesiąc)         (dzień)

czas pozyskania informacji: ................, ....................., ........................

                                                (rok)         (miesiąc)            (dzień)

2)      W przypadku przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna jest zobowiązana do poinformowania o przetworzeniu informacji poprzez zamieszczenie informacji poniższej treści w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający każdorazową identyfikację faktu przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej:

„Informacja stanowi informację przetworzoną w stosunku do informacji źródłowej uzyskanej z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”

3)      Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zmian) lub stanowiące bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238) mogą być dowolnie wykorzystywane do celów komercyjnych i niekomercyjnych: mogą być tworzone i rozpowszechniane kopie utworów lub baz danych, w całości lub we fragmentach oraz mogą być wprowadzane  zmiany oraz rozpowszechniane utwory zależne.

4)      Ponownemu wykorzystywaniu nie podlega informacja publiczna, której ponowne wykorzystanie naruszyłoby prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim:

lp.

 Informacja lub rodzaj informacji

1.

Projekty budowlano-wykonawcze

2.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

3.

Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2015 roku

4.

Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 roku. Aktualizacja do 2015  roku

5.

Program Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości

6.

Lokalny Programu Rewitalizacji Jastrzębia – Zdroju na lata 2008-2015

7.

Program Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych w Jastrzębiu Zdroju na lata 2004-2015

8.

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Jastrzębia Zdroju

9.

Program Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej Jastrzębie Zdrój

 

III. Informacja o czynnikach, jakie będą brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za typowe i nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania następuje na wniosek  w przypadkach, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.

 

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności  na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i określonej formie.

Przy obliczaniu opłat za wnioski o  ponowne wykorzystywanie informacji będą brane pod uwagę następujące czynniki:

w odniesieniu do wniosków typowych – koszt wydruku, wykonania ksero, koszt zakupu innego nośnika informacji będącego w posiadaniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, koszt wysyłki informacji

w odniesieniu do wniosków nietypowych – konieczność zmiany formatu utrwalenia informacji wymagającego uzyskania dodatkowego oprogramowania lub sprzętu (koszt zakupu tego sprzętu i oprogramowania), koszt zakupu nośnika informacji niebędącego w posiadaniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, koszt przesyłki informacji przekraczającej koszt wysyłki paczki o wadze powyżej 1 kg, koszt zlecenia wykonania czynności niezbędnych dla przygotowania informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku, jeśli Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie posiada technicznych możliwości wykonania tych czynności.

 

IV. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

Podmiot zobowiązany:

1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej

2)przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów

3)odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w przypadku gdy:

1)      dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw,

2)      ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim

Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, gdy przygotowanie informacji publicznej wymaga opracowania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczenia z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

UWAGA!

Przepisów ustawy dotyczących ponownego wykorzystywania informacji publicznej (Rozdział 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz.U Nr 112, poz 1198 z późn zmianami) nie stosuje się do jednostek systemu oświaty wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami*) w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju i Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności.

 

 *System oświaty obejmuje:

1)  przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

         2)   szkoły:

a)  podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b)  (2) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c)   (3) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

d)  artystyczne;

         3)   placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

         3a)placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

         3b)placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

         4)   poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

         5)   (4) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

         6)   (uchylony);

         7)   placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

         8)   (5) (uchylony);

         9)   zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

         10)biblioteki pedagogiczne;

         11)kolegia pracowników służb społecznych.